Přijímací řízení

5/2/2018
​Dne 2. 5. 2018 oznamujeme rozhodnutí o přijetí zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem do oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou.

​Přijatým uchazečům rozhodnutí o přijetí střední škola nezasílá. Nepřijatým uchazečům odesíláme rozhodnutí o nepřijetí písemně.   

Přijatý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdí svůj úmysl vzdělávat se ve ŠKODA AUTO Středním odborném učilišti odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (viz Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku). 

Zápisový lístek neodevzdávají uchazeči, kteří podávají přihlášku do dálkové formy vzdělávání nebo kteří se hlásí do nástavbového studia.

Přijímací řízení 

Oznámení rozhodnutí o přijetí do oborů vzdělání ukončených výučním listem jsme zveřejnili 27. 4. 2018.

Informační setkání k nástupu všech žáků do 1. ročníku denního studia se uskuteční v úterý 5. 6. 2018 od 15 h v budově školy. Bližší informace bude vložena
na web školy s předstihem.

​3. běh kurzu žáků tříd M3, K3 a N3.K proběhne v termínu 9.-14. 9. 2018 ve Sloupu v Čechách.
​Školní rok 2018/2019 bude zahájen v pondělí 3. září 2018.  
​Školní rok bude ukončen vydáním vysvědčení v pátek 29. 6. 2018 do 8:45 h.