Informace o škole

ŠKODA Akademie


ŠKODA AUTO a.s., Střední odborné učiliště strojírenské je součástí ŠKODA Akademie, která byla založena v dubnu 2013 za účelem komplexního vzdělávání žáků a dospělých zaměstnanců.

ŠKODA Akademie je zodpovědná za personální rozvoj zaměstnanců ŠKODA AUTO, za rozvoj jejich odborných i nadodborných kompetencí. Za tímto účelem se podílejí zaměstnanci Akademie na tvorbě personálně-rozvojových konceptů a nástrojů s ohledem na strategii VW Group Academy. K dalším stěžejním činnostem ŠKODA Akademie patří odborné vzdělávání žáků a rozvoj talentů. Cílem je propojit odborné i sociální kompetence, předávání know-how a zajistit připravenost žáků pro nástup do praxe.

Co nabízíme

Nabízíme kvalitní odborné vzdělávání, které je orientováno na budoucí inovativní technologie a ve strojírenských a elektrotechnických oborech rozvíjíme pro ŠKODA AUTO žádané odborníky.

Jsme moderním výukovým centrem, které v roce 2017 oslavilo 90 let od svého založení. Svým studentům poskytujeme nejvyšší úroveň výuky s využitím inovativních výukových technologií a pomůcek.

Velká část přípravy našich žáků v závěrečných ročnících se odehrává na provozních pracovištích ŠKODA AUTO. Právě intenzivní seznámení se s realitou ve výrobě je jednou z nejdůležitějších součástí odborného vzdělávání. Díky progresivním a moderním formám výuky jsme schopni rozvíjet kompetence, které jsou nezbytné pro dlouhodobou zaměstnavatelnost a konkurenceschopnost na trhu práce.

Všichni úspěšní absolventi dostanou nabídku pracovního místa od společnosti ŠKODA AUTO.

Modernizace školy

ŠKODA AUTO investovala během uplynulých let více než 200 miliónů korun v projektu modernizace Středního odborného učiliště.

V první fázi rekonstrukce v listopadu 2014 ŠKODA Akademie slavnostně otevřela zrenovované přízemí budovy školy, nové šatny, které jsou světlejší a modernější než dřív. Proměnou prošlo také technické zázemí, vzduchotechnika, rozvody i sociální zázemí pro studenty a učitele včetně nové jídelny.

Slavnostní otevření další fáze projektu modernizace SOUs proběhla v únoru 2017, kdy bylo otevřeno nové centrum robotiky, jazykové centrum a multifunkční sál. 

I v dalších letech bude modernizace školy pokračovat s ohledem na uplatnění nových technologií ve ŠKODA AUTO týkající se e-mobility, digitalizace a konektivity.

Veřejná podpora MŠMT

Rozvojový program MŠMT:
Podpora odborného vzdělávání ve
školním roce 2018/2019
Účel dotace:
Pokrytí zvýšených nákladů na vzdělávání z důvodu potřeb dělení tříd s nižším počtem žáků a s více obory vzdělání
Účelový znak: 33049
Částka: 169.952 Kč

Rozvojový program MŠMT:
Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2017/2018
Účel dotace:
Podpora škol s víceoborovými třídami
a ve třídách s nižším průměrným počtem žáků ve vybraných oborech
Účelový znak: 33049
Částka: 224.235 Kč do 12/2017
Částka: 448.470 Kč do 08/2018

Rozvojový program MŠMT:
Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2016/2017

Účel dotace:
Podpora škol s víceoborovými třídami
Účelový znak: 33049
Částka: 229.950 Kč do 12/2016
Částka: 401.100 Kč do 08/2017

Rozvojový program MŠMT:
Excelence základních a středních škol 2017
Účel dotace: Hodnocení žáků a škol dle výsledků v soutěžích v roce 2016/2017
Účelový znak: 33038
Částka: 46.543 Kč
INFORMACE O ŠKOLE
Náklady na výuku hradí společnost ŠKODA AUTO.
Náklady na výuku Náklady na výuku, tzn. školné, učební pomůcky, učebnice (kromě jazykových, strojnických tabulek, příručky Automechanika a Elektrotechnika), pracovní oděv a obuv, hradí společnost ŠKODA AUTO.
Teoretická výuka zahrnuje studium předmětů všeobecně vzdělávacích a odborných podle platných školních vzdělávacích plánů.
Teoretická výuka Výuka žáků se uskutečňuje buď v tzv. kmenových učebnách, které jsou kromě moderního nábytku vybaveny audiovizuální technikou, nebo ve speciálních odborných učebnách – pro výuku informačních a komunikačních technologií (počítačové učebny), učebna měření, učebna automobilní techniky, laboratoře pro výuku elektrotechniky, elektroniky a autoelektroniky.

Samozřejmostí je jazykové centrum pro výuku anglického a německého jazyka, stejně jako odborná učebna fyziky. Všechny odborné učebny jsou k dispozici žákům i v době mimo pravidelnou výuku.

Více o teoretické výuce
Stravování žáků je zajišťováno prostřednictvím firmy ARAMARK.
Stravování Strávník má možnost výběru ze 2 druhů polévek, 5 a více druhů hlavních jídel, nápojů, salátů, cukrovinek, apod.
Cílem odborného výcviku je získání odborných vědomostí, potřebných dovedností a správných návyků, ale i vedení žáků k technologické kázni, ke kvalitě výroby, k dodržování zásad bezpečnosti práce a hospodárnému využívání surovin a energií.
Odborný výcvik V tomto předmětu se integrují všechny vědomosti a dovednosti, které žáci získávají v teoretické výuce a procvičováním jednotlivých praktických činností se je učí aplikovat v praxi.

Ve vyšších ročnících jsou žáci zařazeni na provozní pracoviště společnosti ŠKODA AUTO, kde si prohlubují dosud získané dovednosti, návyky a adaptují se na podmínky těchto pracovišť.

Více o odborném výcviku
Společnost ŠKOD AUTO vyplácí svým žákům měsíční odměny v rozpětí 200 až 1.400 Kč.
Odměny žákům Společnost ŠKODA AUTO vyplácí svým žákům měsíční odměny v rozpětí 200 až 1.400 Kč.

Žáci závěrečných ročníků vykonávají odborný výcvik na produktivní práci ve společnosti ŠKODA AUTO, dostávají po tuto dobu odměnu ve výši 1.200 až 5.000 Kč.

Konkrétní výše dané odměny je různá pro jednotlivé ročníky, je stanovena na základě hodnocení studijních výsledků, chování žáka a jeho přítomnosti v teoretické výuce a odborném výcviku.
Žáci mají k dispozici sportovní stadion, posilovnu, saunu, tělocvičnu a přímo před budovou školy multifunkční hřiště.
Zájmová činnost Žáci mají k dispozici sportovní stadion, posilovnu, saunu, tělocvičnu a přímo před budovou školy multifunkční hřiště.

Pod vedením zkušených pedagogů pracuje ve škole několik sportovních kroužků zaměřených na kulturistiku a sportovní hry.

Zájemcům o kulturu zajišťujeme abonentky do Městského divadla Mladá Boleslav. Veškerá zájmová činnost je poskytována zdarma.