Informace o škole

ŠKODA Akademie


ŠKODA AUTO a.s., Střední odborné učiliště strojírenské je součástí ŠKODA Akademie, která byla založena v dubnu 2013 za účelem komplexního vzdělávání žáků a dospělých zaměstnanců.

ŠKODA Akademie je zodpovědná za personální rozvoj zaměstnanců ŠKODA AUTO, za rozvoj jejich odborných i nadodborných kompetencí. Za tímto účelem se podílejí zaměstnanci Akademie na tvorbě personálně-rozvojových konceptů a nástrojů s ohledem na strategii VW Group Academy. K dalším stěžejním činnostem ŠKODA Akademie patří odborné vzdělávání žáků a rozvoj talentů. Cílem je propojit odborné i sociální kompetence, předávání know-how a zajistit připravenost žáků pro nástup do praxe.
ŠKOLA

Co nabízíme

Nabízíme kvalitní odborné vzdělávání, které je orientováno na budoucí inovativní technologie a ve strojírenských a elektrotechnických oborech rozvíjíme pro ŠKODA AUTO žádané odborníky. Naše odborné vzdělávání je založeno na jednotném kvalifikačním konceptu za přispění moderních vyučovacích a výukových metod.

Velká část přípravy našich žáků v závěrečných ročnících se odehrává na provozních pracovištích ŠKODA AUTO. Právě intenzivní seznámení se s realitou ve výrobě je jednou z nejdůležitějších součástí odborného vzdělávání. Díky progresivním a moderním formám výuky jsme schopni rozvíjet kompetence, které jsou nezbytné pro dlouhodobou zaměstnavatelnost a konkurenceschopnost na trhu práce.

Všichni úspěšní absolventi dostanou nabídku pracovního místa od společnosti ŠKODA AUTO.

Modernizace učiliště

Proběhla první fáze rekonstrukce a 11. listopadu 2014 ŠKODA Akademie slavnostně otevřela zrenovované přízemí budovy školy. Žáci se mohou radovat z nových šaten, které jsou světlejší a modernější než dřív. Proměnou prošlo taky technické zázemí, vzduchotechnika, rozvody i sociální zařízení. Celková zrekonstruovaná plocha je 3.000 m2. Důkazem toho, že ŠKODA AUTO investuje do nejmodernějšího technického vybavení, je i nová učebna mechatroniky. První žáci tohoto perspektivního oboru ji vyzkouší v září 2015. Během čtyř let studia získají informace z různých oborů, které se budou čím dál víc propojovat s IT.

Video o škole

INFORMACE O ŠKOLE
Náklady na výuku hradí společnost ŠKODA AUTO.
Náklady na výuku Náklady na výuku, tzn. školné, učební pomůcky, učebnice (kromě jazykových, strojnických tabulek, příručky automechanika a elektronika), pracovní oděv a obuv, hradí společnost ŠKODA AUTO.
Teoretická výuka zahrnuje studium předmětů všeobecně vzdělávacích a odborných podle platných osnov a učebních plánů.
Teoretická výuka Výuka žáků se uskutečňuje buď v tzv. kmenových učebnách, které jsou kromě moderního nábytku vybaveny audiovizuální technikou, nebo ve speciálních odborných učebnách – pro výuku informačních a komunikačních technologií (počítačové učebny), učebna měření, učebna s interaktivní tabulí, učebna automobilní techniky, laboratoře pro výuku elektrotechniky, elektroniky a autoelektroniky.

Samozřejmostí jsou jazykové učebny pro výuku anglického a německého jazyka, stejně jako odborná učebna fyziky. Všechny odborné učebny jsou k dispozici žákům i v době mimo pravidelnou výuku.

Více o teoretické výuce
Stravování žáků je zajišťováno prostřednictvím firmy EUREST.
Stravování Stravování žáků je zajišťováno prostřednictvím firmy EUREST. Strávník má možnost výběru ze 2 druhů polévek, 5 a více druhů hlavních jídel, nápojů, salátů, cukrovinek, apod.
Cílem odborného výcviku je získání odborných vědomostí, potřebných dovedností a správných návyků, ale i vedení žáků k technologické kázni, ke kvalitě výroby, k dodržování zásad bezpečnosti práce a hospodárnému využívání surovin a energií.
Odborný výcvik V tomto předmětu se integrují všechny vědomosti a dovednosti, které žáci získávají v teoretické výuce a procvičováním jednotlivých praktických činností se je učí aplikovat v praxi.

Ve vyšších ročnících jsou žáci zařazeni na provozní pracoviště společnosti ŠKODA AUTO, kde si prohlubují dosud získané dovednosti, návyky a adaptují se na podmínky těchto pracovišť.

Více o odborném výcviku
Společnost ŠKOD AUTO vyplácí svým žákům měsíční odměny v rozpětí 200 až 1.400 Kč.
Odměny žákům Společnost ŠKODA AUTO vyplácí svým žákům měsíční odměny v rozpětí 200 až 1.400 Kč.

Žáci závěrečných ročníků, kteří na základě učebních plánů vykonávají odborný výcvik na produktivní práci ve společnosti ŠKODA AUTO, dostávají po tuto dobu odměnu ve výši 1.200 až 5.000 Kč.

Konkrétní výše dané odměny je různá pro jednotlivé ročníky, je stanovena na základě hodnocení studijních výsledků, chování žáka a jeho přítomnosti v teoretické výuce a odborném výcviku.
Žáci mají k dispozici sportovní stadion, posilovnu, saunu, tělocvičnu, loděnici a přímo před budovou školy multifunkční hřiště.
Zájmová činnost Žáci mají k dispozici sportovní stadion, posilovnu, saunu, tělocvičnu, loděnici a přímo před budovou školy multifunkční hřiště.

Pod vedením zkušených pedagogů pracuje ve škole řada sportovních kroužků (kulturistika, plavání, vodáctví, sportovní hry, kuželky, sálová kopaná, cyklistika MTB, stolní tenis, střelectví, košíková, odbíjená).

Zájemcům o kulturu zajišťujeme abonentky do Městského divadla Mladá Boleslav. Veškerá zájmová činnost je poskytována zdarma.
CITIJET