Dokumenty školy

Dokumenty školy
Školní řád

Školní řád

Základní pravidla a zásady, platné po dobu studia pro všechny žáky školy bez výjimky, stanoví školní řád. Jeho součástí jsou i přílohy vymezující trasy přechodu žáků na výuku tělesné výchovy na sportoviště mimo areál závodu.

    

 Školní řád
 Příloha 1
 Příloha 2  
Formuláře

Formuláře

Zde jsou ke stažení předepsané formuláře žádostí o uvolnění žáka během vyučování, uvolnění žáka z výuky na více než jeden den, formulář uvolnění žáka z výuky tělesné výchovy pro zdravotní komplikace (na základě lékařské zprávy), prohlášení o bezinfekčnosti (školní akce) a také formulář pro vlastní seznam literárních děl k maturitní zkoušce.

   Všechny školní formuláře
Výroční zpráva

Výroční zpráva

ŠKODA AUTO a.s. Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod informuje formou Výroční zprávy za školní rok 2016/2017 o výchovně vzdělávací činnosti školy v souladu se Školským zákonem č. 561/2004 Sb. a dalšími příslušnými vyhláškami MŠMT ČR. 


Přečíst výroční zprávu

 

Dokumenty školy
Zřizovací listina

Zřizovací listina

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy posoudilo dne 29.5.2006 žádost právnické osoby s názvem ŠKODA AUTO a.s., Střední odborné učiliště strojírenské a Odborné učiliště, odštěpný závod, se sídlem Mladá Boleslav, tř. Václava Klementa 869, ze dne 31.3.2006, která byla doplněna dne 23.5.2006 ve věci návrhu na zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení a v souladu s § 143 odst. 2 a podle § 149 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a rozhodlo s účinností od 1.9.2006 o zápisu nového názvu právnické osoby. 

   Přečíst zřizovací listinu

Úspěšný absolvent SOUs

Dle Dohody o stanovení kritérií pro rok 2019, jejichž splnění zaručí absolventům SOUs uzavření pracovní smlouvy se ŠKODA AUTO a.s. na dobu neurčitou (zároveň bude mít tento absolvent ihned od nástupu přiznané osobní ohodnocení ve výši 8 %) se úspěšným absolventem pro účely plnění bodu B 9.1 Kolektivní smlouvy ŠKODA AUTO rozumí takový absolvent SOUs, který dosáhne celkového průměru ze všech tří dále uvedených kritérií 2,7 a nižší pro tříleté obory vzdělání ukončené výučním listem a 2,5 a nižší pro čtyřleté obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou.

Kritéria

Kritéria 

 

Průměr známek z 1. a 2. pololetí závěrečného ročníku
Těmito známkami se rozumí všechny známky, které má žák zapsány na vysvědčení v závěrečném ročníku studia, tj. hodnocení za teoretickou i praktickou výuku.

Průměr známek ze závěrečné nebo maturitní zkoušky

Těmito známkami se rozumí všechny známky, které má žák zapsány na vysvědčení o závěrečné zkoušce, či maturitním vysvědčení, tj. hodnocení ve všech částech závěrečné zkoušky (písemné, praktické, ústní) nebo hodnocení ve všech částech maturitní zkoušky (společné, profilové).

Průměr známek z hodnocení ŠKODA VRS z 1. a 2. pololetí všech ročníků
Těmito známkami se rozumí výsledné hodnocení = průměr známek dosažených ze všech 13 hodnotících kritériích ŠKODA VRS (vzdělávání a rozvoj studentů/žáků). Hodnotí třídní učitel a učitel odborného výcviku, následné hodnocení je zaneseno na výstupní kartu žáka SOUs.

Jedná se o nástroj hodnocení značky ŠKODA na koncernové bázi, který zachycuje rozvoj jednotlivých žáků v průběhu jejich vzdělávacícho procesu.

 Pravidelné hodnocení a dialog mezi všemi zúčastněnými v procesu vzdělávání a rozvoje žáka na konci každého pololetí školního roku
 V celém procesu výchovy a rozvoje žáků se sledují odborná a nadodborná kritéria
 Pravidelná kontrola učebních cílů, hodnocených kritérií a stanovených cílů 

ŠKODA VRS - kritéria
1.   Kvalita práce
2.   Odborné a metodické znalosti
3.   Orientace na procesy
4.   Chování při řešení problémů
5.   Další rozvoj a předávání znalostí
6.   Spolupráce
7.   Komunikace
8.   Přesvědčivost a prosazování
9.   Orientace na zákazníka
10.  Ekonomicky efektivní jednání
11.  Angažovanost a vlastní iniciativa
12.  Odpovědnost
13.  Dovednosti/zručnost

ŠKODA VRS - hodnocení (5 hodnotících stupňů/známek, kdy 1=nejlepší, 5=nejhorší)
1.   Splňuje znatelně více, kompetence silně rozvinuta
2.   Splňuje více, než je požadováno
3.   Požadavek splněn
4.   Nesplňuje požadavek
5.   Požadavek je znatelně nesplněn

Školní četba
Školní četba