Dokumenty školy

Dokumenty školy
Školní řád

Školní řád

Základní pravidla a zásady, platné po dobu studia pro všechny žáky školy bez výjimky, stanoví školní řád. Jeho součástí jsou i přílohy vymezující trasy přechodu žáků na výuku tělesné výchovy na sportoviště mimo areál závodu.

    

 Školní řád
 Příloha 1
 Příloha 2  
Formuláře

Formuláře

Zde jsou ke stažení předepsané formuláře žádostí o uvolnění žáka během vyučování, uvolnění žáka z výuky na více než jeden den, formulář uvolnění žáka z výuky tělesné výchovy pro zdravotní komplikace (na základě lékařské zprávy), prohlášení o bezinfekčnosti (školní akce) a také formulář pro vlastní seznam literárních děl k maturitní zkoušce.

   Všechny školní formuláře
Výroční zpráva

Výroční zpráva

ŠKODA AUTO a.s. Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod informuje formou Výroční zprávy za školní rok 2015/2016 o výchovně vzdělávací činnosti školy v souladu se Školským zákonem č. 561/2004 Sb. a dalšími příslušnými vyhláškami MŠMT ČR. 


Přečíst výroční zprávu

 

Dokumenty školy
Zřizovací listina

Zřizovací listina

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy posoudilo dne 29.5.2006 žádost právnické osoby s názvem ŠKODA AUTO a.s., Střední odborné učiliště strojírenské a Odborné učiliště, odštěpný závod, se sídlem Mladá Boleslav, tř. Václava Klementa 869, ze dne 31.3.2006, která byla doplněna dne 23.5.2006 ve věci návrhu na zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení a v souladu s § 143 odst. 2 a podle § 149 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a rozhodlo s účinností od 1.9.2006 o zápisu nového názvu právnické osoby. 

   Přečíst zřizovací listinu

Úspěšný absolvent SOUs

Dle Dohody o stanovení kritérií pro rok 2017, jejichž splnění zaručí absolventům SOUs uzavření pracovní smlouvy se ŠKODA AUTO a.s. na dobu neurčitou se úspěšným absolventem pro účely plnění bodu B 9.1 Kolektivní smlouvy ŠKODA AUTO rozumí takový absolvent SOUs, který dosáhne celkového průměru ze všech tří dále uvedených kritérií 2,8 a nižší pro tříleté obory vzdělání ukončené výučním listem a 2,6 a nižší pro čtyřleté obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou.

Kritéria

Kritéria 

 

Průměr známek z 1. a 2. pololetí závěrečného ročníku
Těmito známkami se rozumí všechny známky, které má žák zapsány na vysvědčení v závěrečném ročníku studia, tj. hodnocení za teoretickou i praktickou výuku.

Průměr známek ze závěrečné nebo maturitní zkoušky

Těmito známkami se rozumí všechny známky, které má žák zapsány na vysvědčení o závěrečné zkoušce, či maturitním vysvědčení, tj. hodnocení ve všech částech závěrečné zkoušky (písemné, praktické, ústní) nebo hodnocení ve všech částech maturitní zkoušky (společné, profilové).

Průměr známek z hodnocení ŠKODA VRS z 1. a 2. pololetí všech ročníků
Těmito známkami se rozumí výsledné hodnocení = průměr známek dosažených ze všech 13 hodnotících kritériích ŠKODA VRS (vzdělávání a rozvoj studentů/žáků). Hodnotí třídní učitel a učitel odborného výcviku, následné hodnocení je zaneseno na výstupní kartu žáka SOUs.

Jedná se o nástroj hodnocení značky ŠKODA na koncernové bázi, který zachycuje rozvoj jednotlivých žáků v průběhu jejich vzdělávacícho procesu.

 Pravidelné hodnocení a dialog mezi zúčastněnými v procesu vzdělávání a rozvoje žáka na konci každého pololetí školního roku,
 V celém procesu výchovy a rozvoje žáků se sledují odborná a nadodborná kritéria
 Pravidelná kontrola učebních cílů, hodnocených kritérií a stanovených cílů 

ŠKODA VRS - kritéria
1.   Kvalita práce
2.   Odborné a metodické znalosti
3.   Orientace na procesy
4.   Chování při řešení problémů
5.   Další rozvoj a předávání znalostí
6.   Spolupráce
7.   Komunikace
8.   Přesvědčivost a prosazování
9.   Orientace na zákazníka
10.  Ekonomicky efektivní jednání
11.  Angažovanost a vlastní iniciativa
12.  Odpovědnost
13.  Dovednosti/zručnost

ŠKODA VRS - hodnocení (5 hodnotících stupňů/známek, kdy 1=nejlepší, 5=nejhorší)
1.   Splňuje znatelně více, kompetence silně rozvinuta
2.   Splňuje více, než je požadováno
3.   Požadavek splněn
4.   Nesplňuje požadavek
5.   Požadavek je znatelně nesplněn

Školní četba
Školní četba