Střední odborné učiliště strojírenské

Informace o škole

ŠKODA AUTO a.s., Střední odborné učiliště strojírenské je součástí ŠKODA Akademie, která byla založena v dubnu 2013 za účelem komplexního vzdělávání žáků a dospělých zaměstnanců. ŠKODA Akademie je zodpovědná za personální rozvoj zaměstnanců ŠKODA AUTO, za rozvoj jejich odborných i nadodborných kompetencí.

Za tímto účelem se podílejí zaměstnanci ŠKODA Akademie na tvorbě personálně-rozvojových konceptů a nástrojů s ohledem na strategii VW Group Academy. K dalším stěžejním činnostem ŠKODA Akademie patří odborné vzdělávání žáků a rozvoj talentů. Cílem je propojit odborné i sociální kompetence, předávání know-how a zajistit připravenost žáků pro nástup do praxe.

ŠKODA AUTO Střední odborné učiliště strojírenské vzniklo již v roce 1927. Za více než 90 let svého působení má škola již přes 21 000 absolventů. Ředitelem školy je Ing. Martin Slabihoudek. Svým studentům učiliště poskytuje nejvyšší úroveň výuky s využitím inovativních výukových technologií a pomůcek. Díky tomu nabízí kvalitní odborné vzdělávání, které je orientováno na budoucí inovativní technologie ve strojírenských a elektrotechnických oborech.

Velká část přípravy probíhá na provozních pracovištích ŠKODA AUTO. Právě intenzivní seznámení se s realitou ve výrobě je jednou z nejdůležitějších součástí odborného vzdělávání. Díky progresivním a moderním formám výuky jsme schopni rozvíjet kompetence, které jsou nezbytné pro dlouhodobou zaměstnavatelnost a konkurenceschopnost na trhu práce.

Všichni úspěšní absolventi dostanou nabídku pracovního místa od společnosti ŠKODA AUTO. 

Teoretická výuka

Teoretická výuka zahrnuje výuku všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů dle platných školních vzdělávacích programů. Úpravy osnov, vzdělávacích programů, stejně jako použití efektivních a aktivních metod a forem ve výuce mají za cíl připravit absolventy schopné aplikovat komplexně všechny poznatky zejména v podmínkách výrobních provozů společnosti ŠKODA AUTO.

Výuka žáků se uskutečňuje buď v tzv. kmenových učebnách, které jsou kromě moderního nábytku vybaveny audiovizuální technikou, nebo ve speciálních odborných učebnách – pro výuku informačních a komunikačních technologií (počítačové učebny), učebna měření, učebna automobilní techniky, laboratoře pro výuku elektrotechniky, elektroniky a autoelektroniky. Nedílnou součástí školy je i jazykové centrum pro výuku anglického a německého jazyka, stejně jako odborná učebna fyziky. Všechny odborné učebny jsou k dispozici žákům i v době mimo pravidelnou výuku.

V rámci výuky odborných předmětů absolvují žáci odborná školení (hydraulika, pneumatika, roboty, technické kreslení) v certifikovaných kurzech ve specializovaných odborných učebnách. Nedílnou součástí výuky jsou samostatné práce a projekty žáků realizované ve spolupráci s odbornými útvary, dále pak tematické exkurze na výrobních a vývojových pracovištích.

Škola nezapomíná ani na další potřeby žáků – o přestávkách mají žáci možnost odpočinout si v některém z relaxačních koutů na naší škole nebo využít nápojové a jídelní automaty, či restauraci Akademie.

Rozvrh hodin

0. hodina 07:10 - 07:55
1. hodina 08:00 - 08:45
2. hodina 08:55 - 9:40
3. hodina 09:50 - 10:35

hlavní přestávka 10:35 - 10:50
4. hodina 10:50 - 11:35
5. hodina 11:45 - 12:30
6. hodina 12:40 - 13:25

polední přestávka 13:30 - 14:15
7. hodina 13:30 - 14:15
8. hodina 14:20 - 15:05
9. hodina 15:10 - 15:55

Praktická výuka

Praktická výuka je realizována v rámci předmětu Odborný výcvik. Cílem odborného výcviku je získání odborných vědomostí, potřebných dovedností a správných návyků, ale i vedení žáků k technologické kázni, ke kvalitě výroby, k dodržování zásad bezpečnosti práce a hospodárnému využívání surovin a energií.

V tomto předmětu se integrují všechny vědomosti a dovednosti, které žáci získávají v teoretické výuce a procvičováním jednotlivých praktických činností se je učí aplikovat v praxi. Ve vyšších ročnících jsou žáci zařazeni na provozní pracoviště společnosti ŠKODA AUTO, kde si prohlubují dosud získané dovednosti, návyky a adaptují se na podmínky těchto pracovišť.

Výuka probíhá na pracovištích vybavených moderním technologickým vybavením. Na školních pracovištích odborného výcviku probíhá výuka v učebně výrobních skupinách o maximálně dvanácti žácích. Nižší počet žáků umožňuje učiteli odborného výcviku individuální přístup a tím vysoký výukový efekt.

Při výuce žáci pracují na konvenčních i číslicově řízených obráběcích strojích, používají měřidla, nástroje, přístroje a zařízení nejvyšší technické úrovně (zařízení pro svařování, diagnostiku závad na vozidle, různé panely pro výuku elektroniky a autoelektroniky, laboratoř pro výuku pneumatiky atd.).

Vzhledem k tomu, že se úroveň techniky neustále vyvíjí, probíhá trvale modernizace jednotlivých pracovišť a obnova strojů a zařízení.

Režim

Režim praktické výuky je stanoven v souladu s platnými předpisy a probíhá podle rozvrhu výuky. Odborný výcvik se pravidelně střídá s teoretickou výukou. U oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou je větší podíl teoretické výuky (3 - 4 dny v týdnu). U oborů středního vzdělání s výučním listem je podíl teoretické a praktické výuky přibližně stejný, žáci těchto oborů absolvují jeden týden teoretickou výuku a jeden týden odborný výcvik.

Praktická výuka žáků 1. ročníků začíná v 8.00 hod., žáků ostatních ročníků v 6:00 hod

Veřejná podpora MŠMT


Rozvojový program MŠMT:
Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2018/2019
Účel dotace: Pokrytí zvýšených nákladů na vzdělávání z důvodu potřeb dělení tříd s nižším počtem žáků a s více obory vzdělání, z důvodu nižšího počtu žáků ve třídách s nižším průměrným počtem žáků v daném oboru vzdělání na 1 třídu, než je 17 žáků
Účelový znak: 33049
Částka: 169.952 Kč do 12/2018
Částka: 388.748 Kč do 08/2019

Rozvojový program MŠMT:
Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2017/2018
Účel dotace:
Podpora škol s víceoborovými třídami a ve třídách s nižším průměrným počtem žáků ve vybraných oborech
Účelový znak: 33049
Částka: 224.235 Kč do 12/2017
Částka: 448.470 Kč do 08/2018

Rozvojový program MŠMT:
Podpora odborného vzdělávání ve školním roce 2016/2017
Účel dotace:
Podpora škol s víceoborovými třídami
Účelový znak: 33049
Částka: 229.950 Kč do 12/2016
Částka: 401.100 Kč do 08/2017

Rozvojový program MŠMT:
Excelence středních škol 2017
Účel dotace:
Hodnocení žáků a škol dle výsledků v soutěžích v roce 2016/2017
Účelový znak: 33038
Částka: 46.543 Kč