Odborný výcvik

Praktická výuka je realizována v rámci předmětu Odborný výcvik. Cílem odborného výcviku je získání odborných vědomostí, potřebných dovedností a správných návyků, ale i vedení žáků k technologické kázni, ke kvalitě výroby, k dodržování zásad bezpečnosti práce a hospodárnému využívání surovin a energií.

V tomto předmětu se integrují všechny vědomosti a dovednosti, které žáci získávají v teoretické výuce a procvičováním jednotlivých praktických činností se je učí aplikovat v praxi.

Ve vyšších ročnících jsou žáci zařazeni na provozní pracoviště společnosti ŠKODA AUTO, kde si prohlubují dosud získané dovednosti, návyky a adaptují se na podmínky těchto pracovišť.  
Výuka probíhá na pracovištích vybavených moderním technologickým vybavením. Na školních pracovištích odborného výcviku probíhá výuka v učebně výrobních skupinách o maximálně dvanácti žácích. Nižší počet žáků umožňuje učiteli odborného výcviku individuální přístup a tím vysoký výukový efekt.

Při výuce pracují na konvenčních i číslicově řízených obráběcích strojích, používají měřidla, nástroje, přístroje a zařízení nejvyšší technické úrovně (zařízení pro svařování, diagnostiku závad na vozidle, různé panely pro výuku elektroniky a autoelektroniky, laboratoř pro výuku pneumatiky atd.).

Vzhledem k tomu, že se úroveň techniky neustále vyvíjí, probíhá trvale modernizace jednotlivých pracovišť a obnova strojů a zařízení.Režim

Režim praktické výuky je stanoven v souladu s platnými předpisy a probíhá podle rozvrhu výuky. Odborný výcvik se pravidelně střídá s teoretickou výukou. U oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou je větší podíl teoretické výuky (3 - 4 dny v týdnu). U oborů středního vzdělání s výučním listem je podíl teoretické a praktické výuky přibližně stejný, žáci těchto oborů absolvují jeden týden teoretickou výuku a jeden týden odborný výcvik. Praktická výuka žáků 1. ročníků začíná v 8.00 hod., žáků ostatních ročníků v 6:00 hod. Ve výjimečných případech je z provozních důvodů organizován odborný výcvik v odpolední směně od 14:15 do 21:15 hodin.