39-41-L/51 Autotronik

Obor Autotronik (zaměření Autoelektronika) prohlubuje a rozšiřuje znalosti, které žáci získali ve tříletém oboru vzdělání Autoelektrikář nebo Automechanik. Toto prohloubení je zaměřeno na autoelektroniku v automobilech a moderní diagnostickou techniku.

Absolvent dosáhne středního vzdělání s maturitní zkouškou, které umožňuje kvalifikovaný výkon činností při diagnostikování, údržbě a opravách motorových vozidel. Uplatní se v automobilové výrobě, opravárenských provozech, servisních a diagnostických odděleních, při zajišťování technicko-organizačních a materiálových požadavků automobilových provozů.

Absolvent si osvojí dovednosti provádění montáže a demontáže, oprav, údržby, seřízení a výměny dílů či funkčních součástí, kontroly po provedené opravě a seřízení a dovednosti související s vyplňováním technické dokumentace související s prováděnými servisními a opravárenskými činnostmi.

Profil absolventa je dotvářen zejména podle potřeb výrobních provozů společnosti ŠKODA  AUTO a.s. Absolvent umí řešit praktické úkoly a situace z běžného života i z oblasti vlastní profese, využívat při tom matematické, přírodovědné a odborné poznatky, efektivně pracovat s informacemi a využívat prostředky informačních a komunikačních technologií.


Učební plán*

Denní studium

Povinné předměty1. ročník2. ročníkCelkem
Český jazyk a literatura336
Cizí jazyk336
Dějepis112
Matematika336
Fyzika224
Tělesná výchova224
Ekonomika224
Informační a komunikační technologie224
Základy strojírenské výroby123
Autoelektronika336
Elektronika101
Technická dokumentace224
Opravárenství a diagnostika336
Elektrická měření224
Technologická cvičení448
Celkem 32 32 64
Nepovinné předměty   
Cvičení z matematiky011

*) Počet týdenních vyučovacích hodin