23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení

Absolvent oboru Mechanik strojů a zařízení umí číst technické výkresy detailů, schémat a sestavení, orientuje se v technické dokumentaci, umí stanovit pracovní postupy, rozlišuje běžné strojírenské materiály podle ČSN, dokáže určit jejich vlastnosti a respektovat je při zpracování.
Seřizuje a obsluhuje pomocné ruční a mechanické strojky a zařízení nevyžadující speciální školení, dovede rozměřit a orýsovat obrobky. Seřizuje, obsluhuje, kontroluje a udržuje pomocné ruční a mechanizované nástroje a ostatní pracovní prostředky, upíná a opracovává obrobky a provádí jednoduché kovářské práce.

Absolvent dovede montovat a demontovat složitější stroje a zařízení s pomocí běžně užívaných nástrojů a zařízení, svařovat elektrickým obloukem. Má přehled o strojírenských materiálech, jejich výrobě, zkoušení, použití a zpracování. Zná podstatu a organizaci montážních prací, rozumí technologickým postupům při montáži, kontrole správné funkční činnosti strojů a zařízení, při jejich sestavování, zabíhání a předávání uživateli.


 

Učební plán*

Povinné předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem
Český jazyk a literatura333312
Cizí jazyk333312
Občanská nauka11103
Dějepis10012
Matematika333312
Fyzika21115
Základy ekologie a chemie1,50001,5
Tělesná výchova22228
Informační a komunikační technologie21003
Ekonomika00033
Technická dokumentace22206
Strojírenská technologie21003
Strojnictví21003
Mechanika02204
Laboratorní cvičení00033
Technologie22,533,511
Odborný výcvik5,510,51410,540,5
Celkem 32 33 34 33 132
Nepovinné předměty
Cvičení z matematiky00011
Konverzace v cizím jazyce00011

 

*) Počet týdenních vyučovacích hodin