23-56-H/01 Obráběč kovů

Po ukončení přípravy je absolvent oboru Obráběč kovů připraven na výkon základních prací při strojním obrábění materiálů, zejména kovů, soustružením, frézováním, broušením, resp. vrtáním a vyvrtáváním.

Absolvent umí správně a samostatně číst jednoduché výkresy, normy, technologické a pracovní postupy a podle nich určit tvar součástek, jejich rozměry, tolerance a drsnost povrchů; vyhledávat potřebné hodnoty v dílenských tabulkách, normách a provádět pomocné výpočty. Osvojil si základní vědomosti a dovednosti ze základů ručního zpracování kovů a umí rozlišit běžné strojírenské materiály podle označení ČSN.

 

Při práci na základních druzích obráběcích strojů (soustruzích, frézkách, bruskách, resp. vrtačkách a vyvrtávačkách) umí absolvent volit, kontrolovat a udržovat řezné nástroje, správně určit, nastavit a udržet řezné podmínky podle druhu obrábění a vlastností obráběného materiálu a ovládá různé způsoby upínání nástrojů i obrobků. Je schopen nastavit, obsluhovat, kontrolovat a udržovat běžné druhy soustruhů, frézek, brusek nebo vrtaček a vyvrtávaček. Umí správně měřit základními, jednoduchými, posuvnými a mikrometrickými měřidly, kalibry a úhloměry.

Příprava v oboru Obráběč kovů vytváří předpoklady k tomu, aby absolvent po příslušné praxi mohl zvládnout nastavování a obsluhu různých druhů nejmodernějších obráběcích strojů, včetně strojů s CNC řízením a obráběcích center, využívat pokrokové metody práce a nekonvenční metody obrábění.

Učební plán*

Povinné předměty1. ročník2. ročník3. ročníkCelkem
Český jazyk a literatura2226
Cizí jazyk2226
Občanská nauka1113
Matematika2226
Fyzika1203
Základy ekologie a chemie1,5001,5
Tělesná výchova1113
Informační a komunikační technologie1113
Ekonomika0022
Technická dokumentace1,5113,5
Strojírenská technologie1203
Strojnictví1113
Technologie2248
Odborný výcvik13,7517,517,548,75
Celkem 30,75 34,5 34,5 99,75
Nepovinné předměty    
Cvičení z matematiky0011
Konverzace v cizím jazyce0011

 

* Počet týdenních vyučovacích hodin