66-53-H/01 Operátor skladování

Obor vzdělání Operátor skladování (zaměření Operátor logistiky) je oborem, který byl vytvořen na základě potřeb provozů společnosti ŠKODA AUTO, a. s. Výuka všeobecných a odborných předmětů poskytuje žákům potřebné poznatky a dovednosti pro uplatnění v logistických řetězcích firmy (např. v dopravě, v řízení skladovacích procesů, v dokumentaci a řízení vnitřních toků materiálů). Odbornou praxi vykonávají žáci na pracovištích odborného výcviku školy a odborných pracovištích firmy ŠKODA AUTO. Obor je vhodný jak pro dívky, tak i chlapce.
Absolvent získá potřebné znalosti a dovednosti týkající se organizace přijímání, evidence a přepravy materiálů, řízení materiálového toku, skladování a vedení příslušné dokumentace. Ovládá základní firemní software, počítačovou obsluhu logistických systémů a vedení záznamů v papírové i elektronické podobě. Výuka je koncipována tak, aby se absolvent dokázal orientovat v logistických systémech.

Absolvent zná základní strojírenské technologie, rozumí a získává informace z technické dokumentace, dokáže kategorizovat součásti, díly, výrobky a sestavy, orientuje se a vyhledává informace v technických normách.

Učební plán*

Povinné předměty1. ročník2. ročník3. ročníkCelkem
Český jazyk a literatura2226
Cizí jazyk2226
Občanská nauka1113
Matematika2226
Fyzika1203
Základy ekologie a chemie1,5001,5
Tělesná výchova1113
Informační a komunikační technologie1113
Ekonomika0022
Dopravní prostředky2114
Skladovací systémy2226
Písemná a elektronická komunikace0112
Logistika2226
Odborný výcvik13,7517,517,548,75
Celkem 31,25 34,5 34,5 100,25
Nepovinné předměty    
Řízení motorových vozidel0011
Cvičení z matematiky0011
Konverzace v anglickém nebo německém jazyce0011


* Počet týdenních vyučovacích hodin