37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy

Obor Provoz a ekonomika dopravy, zaměření Průmyslový logistik, je oborem, který byl vytvořen na základě potřeb provozů společnosti ŠKODA AUTO, a. s. Výuka všeobecných a odborných předmětů poskytuje žákům potřebné poznatky a dovednosti pro uplatnění v logistických řetězcích firmy (např. v nákupu, dopravě, v řízení skladovacích procesů, v dokumentaci a řízení vnitřních toků materiálů). Obor je vhodný jak pro chlapce, tak i pro děvčata. Odbornou praxi vykonávají žáci přímo na firemních pracovištích a provozech.

Absolvent získá potřebné znalosti a dovednosti týkající se organizace přijímání, evidence a přepravy materiálů, řízení materiálového toku, skladování a vedení příslušné dokumentace. Ovládá základní firemní software, počítačovou obsluhu logistických systémů a vedení záznamů v konvenční i elektronické podobě. Výuka je koncipována tak, aby se absolvent dokázal orientovat v ekonomice a základní právní problematice, důraz je kladen I na rozvoj komunikativních dovedností včetně komunikace ve dvou cizích jazycích.

Absolvent zná základní strojírenské technologie, rozumí a získává informace z technické dokumentace, dokáže kategorizovat součásti, díly, výrobky a sestavy, orientuje se a vyhledává informace v technických normách, katalozích a jiných zdrojích v konvenční i elektronické podobě.

Absolventi najdou uplatnění v oblasti logistiky společnosti ŠKODA AUTO v technicko-hospodářských funkcích, jako administrativní pracovníci, v obchodně-ekonomických funkcích i v pozicích samostatného technika pro dopravu, přepravu a skladování materiálu.


Učební plán

Povinné předměty1. ročník2. ročník3. ročník4. ročníkCelkem
Český jazyk a literatura333312
Cizí jazyk 1333312
Cizí jazyk 2332311
Občanská nauka1,51,5003
Dějepis10012
Matematika333312
Fyzika22004
Základy ekologie a chemie1,50001,5
Tělesná výchova22228
Informační a komunikační technologie21025
Ekonomika21115
Hospodářský zeměpis11002
Právo01001
Skladovací systémy22004
Dopravní prostředky22026
Logistika22,51,528
Sociální a profesní komunikace02002
Technická dolumentace10001
Strojírenská technologie10001
Písemná a elektronická komunikace01001
Logistická cvičení00022
Praxe03,517,5728
Praxe - souvislá00224
Celkem3334,53533135,5
Nepovinné předměty
Řízení motorových vozidel00101
Ruský jazyk01102