23-51-E/01 Strojírenské práce

Stručný popis oboru:
Znalost veškerých základních operací při ručním zpracování kovů. Výkon základních montážních prací v automobilovém průmyslu a strojírenství. Práce podle technických montážních náčrtů a schémat, čtení jednoduchých výrobních a montážních výkresů, znalost používání technických norem a tabulek.


Zdravotní požadavky:
Požadavky na zdravotní způsobilost žáků se shodují s požadavky na zdravotní způsobilost žáků v odpovídajících oborech vzdělání SOUs schválených MZ ČR.

Profil absolventa oboru:
Na základě obecných pokynů a znalosti výrobních technologií, v souladu s předpisy ochrany zdraví, bezpečnosti a hygieny práce a protipožární ochrany, v souladu se zásadami ochrany životního prostředí vykonává absolvent oboru Strojírenské práce uvedené činnosti:

  • příprava, uspořádání a organizace pracoviště
  • volba správného pracovního nářadí, měřidel, přípravků
  • používání základních materiálů ve svém oboru
  • provádění základních zámečnických prací
  • provádění základních operací v montážním provozu
  • používání mechanizovaných nástrojů v montážní dílně
  • používání ručního a strojního zařízení
  • znalost základních výrobních a dopravních systémů při montážních pracích, zapojení se do týmové práce
  • posuzování a dodržování kvality práce
  • dodržování pracovní a technologické kázně ve výrobě

Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienu práce:

V prostorách určených pro vyučování je třeba vytvořit takové podmínky, aby byla zajištěna bezpečnost a hygiena práce. Vyučující musí vždy poučit žáky o ochraně zdraví při práci, zvláště pak při odborném výcviku, praktických cvičeních a praxi.

Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny se rozumí důkladné seznámení žáků s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, s protipožárními předpisy a technologickými postupy, používání technického vybavení, které odpovídá bezpečnostním a protipožárním opatřením, používání osobních ochranných pracovních prostředků podle platných norem a vykonávání stanoveného dozoru.

Práce pod dozorem – vyžaduje stálou přítomnost osoby pověřené dozorem, která dozírá na dodržování BOZP a pracovního postupu. Tato osoba musí všechna pracovní místa zrakově obsáhnout tak, aby mohla bezprostředně zasáhnout v případě porušení bezpečnostních předpisů a pracovních pokynů nebo ohrožení zdraví.

Práce pod dohledem – osoba pověřená dohledem zkontroluje pracoviště před zahájením práce, a pokud všechna pracovní místa zrakově neobsáhne, pak v průběhu prací obchází a kontroluje.

Uplatnění absolventů:
Obor Strojírenské práce připravuje žáky na výkon stanoveného okruhu pracovních činností povolání strojírenského dělníka se zaměřením na montážní práce v automobilovém průmyslu a strojírenství.

 

Učební plán*

Povinné předměty1. ročník2. ročník3. ročníkCelkem
Český jazyk a literatura1,51,503
Matematika1,51,503
Občanská nauka1113
Tělesná výchova2125
Informační a komunikační technologie1113
Odborné předměty
Odborné kreslení3306
Strojírenská technologie2204
Stroje a zařízení2204
Technologie3328
Výrobní systémy0011
Odborný výcvik13,7517,502859,25
Celkem 30,75 33,5 35 99,25

*) Počet týdenních vyučovacích hodin