26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

Popis oboru vzdělání

Zaměření: Mechanik elektronik
Délka přípravy: 4 roky
Určeno pro: chlapce a dívky

Mechanik elektrotechnik je obor se širokým základem a se specializací ve vyšších ročnících. Teoretická i praktická činnost je zaměřena na činnosti spojené s návrhy, montáží, testováním, servisem a opravami elektronických systémů z oblasti automatizace, měřicí a regulační techniky, zabezpečovacích zařízení a dalších oborů pracujících s elektronickými zařízeními a přístroji. Cílem čtyřletého studia je výchova absolventů, kteří ovládají montážní, údržbářské, opravárenské a revizní činnosti na elektronických systémech daného oboru.

Absolvent má široký přehled v oblasti elektronických systémů a ovládá i speciální znalosti zvoleného zaměření. Umí provádět mechanické a elektrotechnické práce spojené s montáží, seřizováním, oživováním, provozem a diagnostikou elektronických systémů, především investiční elektroniky (např. konstrukčních prvků elektronických přístrojů, odměřovacích a indikačních zařízení pro řídicí systémy, číslicové řídicí systémy pro obráběcí a jiné stroje, výrobní linky, programovatelné automaty, elektronické počítače a jejich periferní zařízení). Aplikuje základní poznatky z elektroniky a elektrotechniky na konkrétní podmínky. Čte elektrotechnická schémata, zhotovuje náčrty, schémata a výkresy, samostatně používá technickou dokumentaci.

Umí navrhnout jednodušší části systémů a zařízení. Je schopen podle technické dokumentace samostatně realizovat jednotlivé obvody elektronických systémů, je schopen instalovat kabelové rozvody. Samostatně zvládá návrh, realizaci a diagnostiku jednodušších silnoproudých obvodů. Orientuje se v číslicové technice a jejich aplikacích. Zná principy automatizace a její použití v praxi. Je seznámen se samočinnými počítači, možnostmi jejich uplatnění, ovládá je uživatelsky i programově.

Způsob ukončení středního vzdělávání:
Studium je ukončeno maturitní zkouškou, absolvent získá střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Učební plán

Počet týdenních vyučovacích hodin

Povinné předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem
Český jazyk a literatura 3 3 3 3 12
Cizí jazyk 3 3 3 3 12
Občanská nauka 1 1 1 0 3
Dějepis 1 0 0 1 2
Matematika 3 3 3 3 12
Fyzika 2 1 1 1 5
Základy ekologie a chemie 1,5 0 0 0 1,5
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Informační a komunikační technologie 2 2 2 0 6
Ekonomika 0 0 0 3 3
Technická dokumentace 2 0 0 0 2
Materiály a technologie 1,5 0 0 0 1,5
Základy elektotechniky 5,5 2 0 0 7,5
Elektronika 0 3 2 2 7
Automatizace 0 1 2 0 3
Číslicová technika 0 2 1 2 5
Řídicí systémy 0 0 2 3 5
Elektrotechnická zařízení 0 0 1 2 3
Odborný výcvik 5,5 10,5 10,5 7 33,5
Celkem 33 33,5 33,5 32 132
Nepovinné předměty        
Cvičení z matematiky 0 0 0 1 1
Konverzace v cizím jazyce 0 0 0 1 1