Přijímací řízení - přijímání žáků do 1. ročníku

ŠKODA AUTO a.s., Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod bude přijímat k dennímu studiu žáky, kteří ve školním roce 2017/2018 úspěšně ukončí 9. ročník základní školy. Všechny nabízené obory jsou určené pro chlapce a dívky.

Ředitel školy zveřejní kritéria přijímacího řízení včetně předpokládaného počtu přijímaných žáků nejpozději do 31. ledna 2018.

Přihlášku k dennímu studiu (tiskopis předepsaný MŠMT) čitelně vyplněnou ve všech příslušných rubrikáchvčetně potvrzení prospěchu na ZŠ a potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu a výkonu povolání, podá zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč řediteli střední školy (odesláním přihlášky ke studiu na adresu školy nebo osobním odevzdáním na studijním oddělení školy) nejpozději do 1. března 2018 (rozhodující je datum podání přihlášky). Přijímací řízení bude probíhat současně pro všechny uvedené obory vzdělání. V případě zájmu o dva obory vzdělání je nutné podat na každý obor samostatnou přihlášku.

Všichni uchazeči nebo zákonní zástupci obdrží v průběhu března dopis s informací o přijímacím řízení, pozvánkou k přijímací zkoušce, případně s informací o nekonání přijímací zkoušky. V dopise bude také uvedeno registrační číslo uchazeče, pod kterým se zveřejňuje pořadí uchazečů v rámci přijímacího řízení. Výsledky přijímacího řízení  (oznámení rozhodnutí) budou zveřejněny ve škole a na webových stránkách: obory vzdělání s výučním listem 27. dubna 2018, obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou 2. května 2018.

Přijatým uchazečům rozhodnutí o přijetí střední škola nezasílá. Nepřijatým uchazečům odesíláme rozhodnutí o nepřijetí písemně. Přijatý uchazeč ze ZŠ nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdí svůj úmysl vzdělávat se ve ŠKODA AUTO Středním odborném učilišti odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to do 10 pracovních dnů ode oznámení rozhodnutí.

Další informace k přijímání na střední školy a konzervatoře naleznete na webu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

                    Plánované počty přijímaných žáků
37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy (Průmyslový logistik)                                             24
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik (Mechanik elektronik)                                             10
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik (IT Mechatronik)                                             20
23-45-L/01 Mechanik seřizovač                                             30
23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení                                             30

 

Přijímání žáků - čtyřleté maturitní obory

povinná jednotná písemná zkouška - test z předmětu Český jazyk a literatura, test z předmětu Matematika a její aplikace (zajistí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání), školní písemná zkouška - test z předmětu Anglický jazyk nebo Německý jazyk*
celkový průměrný prospěch ze základní školy a prospěch v profilových předmětech matematika, fyzika, český jazyk a cizí jazyk v 1. a 2. pololetí 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku
 umístění v soutěžích pořádaných MŠMT ČR pro základní školy na krajské a republikové úrovni   

* Realizace výuky cizích jazyků ve střední škole je v souladu s Vyhláškou o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři č. 13/2004 Sb., dle § 2 odst. 7, ve znění pozdějších předpisů (průměrný nejnižší počet žáků ve skupině je 9 v jednom ročníku).

Termín přijímací zkoušky

Stanoví školský zákon a vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách. Školní přijímací zkouška z cizího jazyka (ANJ nebo NEJ) je součástí přijímacího řízení a koná se ve stejném termínu.
1. řádný termín: 12. dubna 2018
2. řádný termín: 16. dubna 2018

Vzorové testy přijímací zkoušky

Uchazečům jsou ilustrační testy pro jednotnou přijímací zkoušku z CJL a MAT zpřístupněny na webu www.cermat.cz.  

Vzorové testy pro školní přijímací zkoušku z ANJ a NEJ:

Žákům se speciálními poruchami učení (dále SPU) budou upraveny podmínky v přijímací zkoušce podle kategorizace SPU.
Podmínkou je, aby uchazeč odevzdal současně s přihláškou kopii dokladu o tom, že je v péči školského poradenského zařízení.
                                                                                                            Plánované počtypřijímaných žáků
23-52-H/01 Nástrojář                                                                                                            20
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik)                                      30
23-56-H/01 Obráběč kovů                                                                                                             10
23-55-H/02 Karosář (Klempíř-karosář)                                                                                          30
26-57-H/01 Autoelektrikář                                                                                                                 20
23-61-H/01 Autolakýrník                                                                                                             24
66-53-H/01Operátor skladování (Operátor logistiky)20

 

Přijímání žáků - tříleté obory s výučním listem

celkový průměrný prospěch ze základní školy a prospěch v profilových předmětech matematika, fyzika, český jazyk, cizí jazyk 
v 1. a 2. pololetí 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku
 umístění v soutěžích pořádaných MŠMT ČR pro základní školy na krajské a republikové úrovni

Přijímací zkoušku v oborech vzdělání kategorie H uchazeč nekoná.

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami

ŠKODA AUTO a.s., Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod bude přijímat k dennímu studiu žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, především s diagnostikovaným lehkým mentálním postižením - žáky, kteří ve školním roce 2017/2018 ukončí 9. ročník základní školy, základní praktické školy, základní speciální školy, případně absolventy s ukončenou devítiletou docházkou v základní škole v 8. třídě. Obor je určený pro chlapce a dívky.

Přihlášku k dennímu studiu (tiskopis předepsaný MŠMT - k vyplnění lze použít vzor zveřejněný na webových stránkách MŠMT) čitelně vyplněnou ve všech rubrikách, včetně potvrzení prospěchu na ZŠ společně s kopií vysvědčení 8. ročníku a výpisem z pololetního vysvědčení 9. ročníku, dále potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu a výkonu povolání společně s kopií doporučení a závěrů z vyšetření ze školského poradenského zařízení (max. 1 rok staré) a dokladem o zdravotním znevýhodnění - ZPS (pokud je žákovi přiznáno), podá zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč řediteli střední školy (odesláním přihlášky ke studiu na adresu školy nebo osobním odevzdáním ve škole) nejpozději do 1. března 2018 (rozhodující je datum podání přihlášky).

obory
Plánované počty přijímaných žáků
23-51-E/01 Strojírenské práce (Automontážní práce)                        32

 

Přijímání žáků - tříletý obor vzdělání Strojírenské práce

celkový průměrný prospěch včetně chování ze základní školy v 1. a 2. pololetí 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku
výsledek praktické zkoušky - ověřuje manuální zručnost
 výsledek osobního pohovoru - indivuální rozhovor učitelů s žákem 

Termín přijímací zkoušky (praktická zkouška a osobní pohovor) bude stanoven v kritériích přijímacího řízení do 31. ledna 2018.