Přijímací řízení - přijímání žáků do 1. ročníku

ŠKODA AUTO a.s., Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod bude přijímat k dennímu studiu žáky, kteří ve školním roce 2016/2017 úspěšně ukončí 9. ročník základní školy. Všechny nabízené obory jsou určené pro chlapce a dívky.

Přihlášku k dennímu studiu (tiskopis předepsaný MŠMT) čitelně vyplněnou ve všech rubrikách, včetně potvrzení prospěchu na ZŠ
a potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu a výkonu povolání
, podá zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč řediteli střední školy (odesláním přihlášky ke studiu na adresu školy nebo osobním odevzdáním ve škole) nejpozději do 1. března 2017 (rozhodující je datum podání přihlášky). Přijímací řízení bude probíhat současně pro všechny uvedené obory vzdělání. V případě zájmu o dva obory vzdělání je nutné podat na každý obor samostatnou přihlášku.

Všichni uchazeči nebo zákonní zástupci obdrží v průběhu března dopis s informací o přijímacím řízení, pozvánkou k přijímací zkoušce, příp. s informací o nekonání přijímací zkoušky. V dopise bude také uvedeno registrační číslo uchazeče, pod kterým se zveřejňuje pořadí uchazečů v rámci přijímacího řízení.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny ve škole a na internetových stránkách školy (v záložce Uchazeči/Výsledky přijímacího řízení) pod přiděleným registračním číslem uchazeče:
- tříleté obory vzdělání ukončené výučním listem do 30.04.2017
- maturitní obory do dvou pracovních dnů po zpřístupnění výsledků v systému CERTIS - dne 03.05.2017 do 18:00 hod.
Rozhodnutí o nepřijetí ke studiu bude uchazeči nebo zákonnému zástupci odesláno doporučeně do vlastních rukou.

Svůj úmysl vzdělávat se ve ŠKODA AUTO a.s., SOU strojírenském potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělání. Zápisový lístek musí uchazeč odevzdat nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb (doporučujeme poslat dokument doporučeně, protože budete mít doklad o podání k poštovní přepravě s vyznačeným datem). Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty určené k odevzdání zápisového lístku právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Obdrží-li uchazeč nebo zákonný zástupce uchazeče rozhodnutí o nepřijetí ke studiu, doporučujeme při přetrvávajícím zájmu o studium podat odvolání. V systému dvou přihlášek a odevzdávání zápisových lístků je pravděpodobné, že někteří přijatí uchazeči zápisový lístek na naši školu neodevzdají a jejich místa se uvolní k dalšímu řízení. Aby na uvolněné místo mohl být zařazen původně nepřijatý uchazeč, je nezbytné jeho řádné odvolání v zákonné lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí na ŠKODA AUTO a.s., Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů
37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy (Průmyslový logistik) 24
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik (Mechanik elektronik) 10
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik (IT Mechatronik) 20
23-45-L/01 Mechanik seřizovač 30
23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení 30

 

Přijímání žáků - čtyřleté maturitní obory

povinná jednotná písemná zkouška - test z předmětu Český jazyk a literatura, test z předmětu Matematika (zajistí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání), školní písemná zkouška - test z předmětu Anglický jazyk nebo Německý jazyk
celkový průměrný prospěch ze základní školy a prospěch v profilových předmětech matematika, fyzika, český jazyk a cizí jazyk v 1. a 2. pololetí 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku
 umístění v soutěžích pořádaných MŠMT ČR pro základní školy na krajské a republikové úrovni   

Termín přijímací zkoušky

Stanoví školský zákon a vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách. Každý uchazeč může konat jednotnou přijímací zkoušku ve dvou termínech. Započítává se pouze lepší výsledek z každého testu (CJL, MAT).  Školní přijímací zkouška z cizího jazyka (ANJ nebo NEJ) je součástí přijímacího řízení a koná se ve stejném termínu.
1. řádný termín: 12. dubna 2017
2. řádný termín: 19. dubna 2017

 Informace k jednotné přijímací zkoušce 2017

Vzorové testy přijímací zkoušky

Uchazečům jsou ilustrační testy 2017 z CJL a MAT zpřístupněny na webu www.cermat.cz, na tomto webu jsou k dispozici ilustrační i ostré testy z let 2015 a 2016. 

Vzorové testy pro školní přijímací zkoušku z ANJ a NEJ:

Žákům se speciálními poruchami učení (dále SPU) budou upraveny podmínky v přijímací zkoušce podle kategorizace SPU.
Podmínkou je, aby uchazeč odevzdal současně s přihláškou kopii dokladu o tom, že je v péči školského poradenského zařízení.
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů
23-52-H/01 Nástrojář 20
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik) 30
23-56-H/01 Obráběč kovů 10
23-55-H/02 Karosář (Klempíř-karosář) 30
26-57-H/01 Autoelektrikář 20
23-61-H/01 Autolakýrník 24
66-53-H/01Operátor skladování (Operátor logistiky)20

 

Přijímání žáků - tříleté obory s výučním listem

celkový průměrný prospěch ze základní školy a prospěch v profilových předmětech matematika, fyzika, český jazyk, cizí jazyk 
v 1. a 2. pololetí 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku
 umístění v soutěžích pořádaných MŠMT ČR pro základní školy na krajské a republikové úrovni

Přijímací zkoušku v oborech vzdělání kategorie H uchazeč nekoná.

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami

ŠKODA AUTO a.s., Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod bude přijímat k dennímu studiu žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, především s diagnostikovaným lehkým mentálním postižením - žáky, kteří ve školním roce 2016/2017 ukončí 9. ročník základní školy, základní praktické školy, základní speciální školy, případně absolventy s ukončenou devítiletou docházkou v základní škole v 8. třídě. Obor je určený pro chlapce a dívky.

Přihlášku k dennímu studiu (tiskopis předepsaný MŠMT - k vyplnění lze použít vzor zveřejněný na webových stránkách MŠMT) čitelně vyplněnou ve všech rubrikách, včetně potvrzení prospěchu na ZŠ společně s kopií vysvědčení 8. ročníku a výpisem z pololetního vysvědčení 9. ročníku, dále potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu a výkonu povolání společně s kopií doporučení a závěrů z vyšetření ze školského poradenského zařízení (max. 1 rok staré) a dokladem o zdravotním znevýhodnění - ZPS (pokud je žákovi přiznáno), podá zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč řediteli střední školy (odesláním přihlášky ke studiu na adresu školy nebo osobním odevzdáním ve škole) nejpozději do 1. března 2017 (rozhodující je datum podání přihlášky).

obory
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů
23-51-E/01 Strojírenské práce (Automontážní práce) 32

 

Přijímání žáků - tříletý obor vzdělání Strojírenské práce

celkový průměrný prospěch včetně chování ze základní školy v 1. a 2. pololetí 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku
výsledek praktické zkoušky - ověřuje manuální zručnost
 výsledek osobního pohovoru - indivuální rozhovor učitelů s žákem 

Termín přijímací zkoušky (praktická zkouška a osobní pohovor) je stanoven na 12. 4. 2017, popř. 19. 4. 2017. Uchazeč je povinen uvést na přihlášce v příslušné kolonce termín, v němž se zúčastní přijímací zkoušky.