Přijímací řízení - přijímání žáků do 1. ročníku

ŠKODA AUTO a.s., Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod bude přijímat k dennímu studiu žáky, kteří ve školním roce 2018/2019 úspěšně ukončí 9. ročník základní školy. Všechny nabízené obory jsou určené pro chlapce a dívky.

Ředitel školy zveřejní kritéria přijímacího řízení včetně předpokládaného počtu přijímaných žáků nejpozději do 31. ledna 2019.

Přihlášku k dennímu studiu (tiskopis předepsaný MŠMT) čitelně vyplněnou ve všech příslušných rubrikách, včetně potvrzení prospěchu na ZŠ a potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu a výkonu povolání, podá zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč řediteli střední školy (odesláním přihlášky ke studiu na adresu školy nebo osobním odevzdáním na studijním oddělení školy) nejpozději do 1. března 2019 (rozhodující je datum podání přihlášky). Přijímací řízení bude probíhat současně pro všechny uvedené obory vzdělání. V případě zájmu o dva obory vzdělání je nutné podat na každý obor samostatnou přihlášku.

Všichni uchazeči nebo zákonní zástupci obdrží v průběhu března dopis s informací o přijímacím řízení, pozvánkou k přijímací zkoušce, případně s informací o nekonání přijímací zkoušky. Další informace k přijímání na střední školy a konzervatoře naleznete na webu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

                    Plánované počty přijímaných žáků
37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy (Průmyslový logistik)                                             24
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik (Mechanik elektronik)                                             10
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik (IT Mechatronik)                                             20
23-45-L/01 Mechanik seřizovač                                             20
23-45-L/01Mechanik seřizovač (Mechatronik)*                                             10
23-44-L/01Mechanik strojů a zařízení                                             30

 * plánujeme otevření oboru ve šk. roce 2019/2020

Přijímání žáků - čtyřleté maturitní obory

povinná jednotná písemná zkouška - test z předmětu Český jazyk a literatura, test z předmětu Matematika a její aplikace (zajistí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání), školní písemná zkouška - test z předmětu Anglický jazyk
celkový průměrný prospěch ze základní školy a prospěch v profilových předmětech matematika, fyzika, český jazyk a anglický jazyk v 1. a 2. pololetí 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku
 umístění v odborných soutěžích z profilových předmětů (MAT, FYZ, CEJ, ANJ) pořádaných MŠMT ČR pro základní školy na krajské a republikové úrovni   

Termín přijímací zkoušky

Stanoví školský zákon a vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách. Školní přijímací zkouška z anglického jazyka je součástí přijímacího řízení a koná se ve stejném termínu.
1. řádný termín: 12. dubna 2019
2. řádný termín: 15. dubna 2019

Vzorové testy přijímací zkoušky

Uchazečům budou ilustrační testy pro jednotnou přijímací zkoušku z CJL a MAT zpřístupněny na webu www.cermat.cz.

 

Vzorový test pro školní přijímací zkoušku z anglického jazyka:

Žákům se speciálními poruchami učení (dále SPU) budou upraveny podmínky v přijímací zkoušce podle kategorizace SPU.
Podmínkou je, aby uchazeč odevzdal současně s přihláškou kopii dokladu o tom, že je v péči školského poradenského zařízení.
                                                                                                            Plánované počty přijímaných žáků
23-52-H/01 Nástrojář                                                                                                            20
23-56-H/01Obráběč kovů10
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik)                                      20
23-68-H/01Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik diagnostik)*10
23-55-H/02 Karosář (Klempíř-karosář)                                                                                          30
26-57-H/01 Autoelektrikář                                                                                                                 20
23-61-H/01 Autolakýrník                                                                                                             20
23-61-H/01Autolakýrník (Modelář)**10
66-53-H/01Operátor skladování (Operátor logistiky)20


 *  plánujeme otevření oboru ve šk. roce 2019/20       ** ve šk. roce 2019/20 nebo 2020/21

Přijímání žáků - tříleté obory s výučním listem

celkový průměrný prospěch ze základní školy a prospěch v profilových předmětech matematika, fyzika, český jazyk, anglický jazyk
v 1. a 2. pololetí 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku
 umístění v odborných soutěžích z profilových předmětů (MAT, FYZ, CEJ, ANJ) pořádaných MŠMT ČR pro základní školy na krajské a republikové úrovni

Přijímací zkoušku v oborech vzdělání kategorie H uchazeč nekoná.

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami

ŠKODA AUTO a.s., Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod bude přijímat k dennímu studiu žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, především s diagnostikovaným lehkým mentálním postižením - žáky, kteří ve školním roce 2018/2019 ukončí 9. ročník základní školy, základní praktické školy, základní speciální školy, případně absolventy s ukončenou devítiletou docházkou v základní škole v 8. třídě. Obor je určený pro chlapce a dívky.

Přihlášku k dennímu studiu (tiskopis předepsaný MŠMT - k vyplnění lze použít vzor zveřejněný na webových stránkách MŠMT) čitelně vyplněnou ve všech rubrikách, včetně potvrzení prospěchu na ZŠ společně s kopií vysvědčení 8. ročníku a výpisem z pololetního vysvědčení 9. ročníku, dále potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu a výkonu povolání společně s kopií doporučení a závěrů z vyšetření ze školského poradenského zařízení (max. 1 rok staré) a dokladem o zdravotním znevýhodnění - ZPS (pokud je žákovi přiznáno), podá zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč řediteli střední školy (odesláním přihlášky ke studiu na adresu školy nebo osobním odevzdáním ve škole) nejpozději do 1. března 2019 (rozhodující je datum podání přihlášky).

obory
Plánované počty přijímaných žáků
23-51-E/01 Strojírenské práce (Automontážní práce)                        32

 

Přijímání žáků - tříletý obor vzdělání Strojírenské práce

celkový průměrný prospěch včetně chování ze základní školy v 1. a 2. pololetí 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku
výsledek praktické zkoušky - ověřuje manuální zručnost
 výsledek osobního pohovoru - indivuální rozhovor učitelů s žákem 

Termín přijímací zkoušky (praktická zkouška a osobní pohovor) bude stanoven v kritériích přijímacího řízení do 31. ledna 2019.