Školská rada

S účinností od školního roku 2005/2006 byla dle zákona č. 561/2004 Sb., § 167 (školský zákon) zřízena Školská rada při ŠKODA  AUTO a. s., Středním odborném učilišti strojírenském, odštěpný závod. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.
Školskou radu zajišťuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, plní úkoly zřizovatele podle věty první a druhé ředitel školy. Funkční období členů školské rady je tři roky.  Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se zasedání školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyžaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.
vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny
schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách
podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok
vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
projednává inspekční zprávy České školní inspekce
podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

 

Složení školské rady pro období 2018 - 2020

Ing. Radek Bednář
Předseda

Tel.: 730 864 841
Email: radek.bednar@skoda-auto.cz
Šárka Hermanová
Bc. Luboš Patka
Zdeněk Hanzal
Mgr. Pavlína Vágnerová
Roman Machač