Přijímací řízení

Dálkové studium

Dálkové studium nabízíme pouze pro kmenové zaměstnance společnosti Škoda Auto, kteří jsou minimálně vyučení ve strojírenském oboru. Studium je tříleté, realizuje se ve zkrácené formě (2 roky) na základě uznání všeobecně vzdělávacích předmětů a strojírenských odborných předmětů z předcházejícího studia. Přihlášku k dálkovému zkrácenému studiu  / tiskopis předepsaný MŠMT/ včetně potvrzení praktického lékaře o způsobilosti ke studiu a kopii schválené Přihlášky ke zvyšování kvalifikace / ev. č. 5156 (formulář naleznete v MS WORD ze služebního PC, příp. další informace jsou dostupné Škoda Space) v návaznosti na metodický pokyn MP. 1.255 Zvyšování kvalifikace zaměstnanců dostupný ze Škoda Space, podají uchazeči osobně na studijním oddělení školy nejdříve 1. 2. 2023, nejpozději do 1. března 2023 řediteli školy (termín odevzdání je určen § 60b, odst.2 školského zákona). Povinnou součástí přihlášky je kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání ve strojírenském oboru. V případě zájmu o dva obory vzdělání je nutné podat na každý obor samostatnou přihlášku.

Teoretická výuka probíhá 1x týdně od 14:30 h, konzultace má 6 vyučovacích hodin. Pro stanovení klasifikace v 1. a 2. pololetí je určeno zkouškové období, rozpis konzultací a konzultační dny jsou stanoveny na každé pololetí příslušeným učitelem odborného výcviku. Rozsah jedné konzultace je 7 hodin.

Kritéria pro přijímání žáků / zaměstnanců Škoda Auto k dálkovému studiu byla zveřejněna 30. 1. 2023 na školním webu.

Obory vzdělání / předpokládané počty přijímaných uchazečů

26-57-H/01  AUTOELEKTRIKÁŘ 20 žáků
Určeno pro všechny absolventy strojírenských oborů.
Absolvent získá elektrotechnické vzdělání umožňující následně získat dle zákona č. 250/2021 Sb. § 19 odbornou způsobilost k výkonu činností osob vykonávajících obsluhu a práci na elektrických zařízeních bez napětí, v blízkosti elektrických zařízení pod napětím a na elektrických zařízeních pod napětím
(s omezením na elektromobilitu).
Studium bude zahájeno při minimálním počtu 10 uchazečů v nabízeném oboru.
Example Link
Zjistit více
26-52-H/01  ELEKTROMECHANIK PRO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTROJE 10 žáků
Určeno pro všechny absolventy strojírenských oborů.
Studium bude zahájeno při minimálním počtu 8 uchazečů v nabízeném oboru.
Example Link
Zjistit více

Přijímací řízení

Všichni uchazeči – zaměstnanci společnosti Škoda Auto budou přijati bez přijímacích zkoušek. Další informace k dálkovému zkrácenému studiu obdrží uchazeči na studijním oddělení SOUs.

Přihlášku ke studiu včetně potvrzení praktického lékaře o způsobilosti ke studiu a kopii schválené Přihlášky ke zvyšování kvalifikace podají uchazeči osobně na studijním oddělení školy - přihlášky přijímáme v termínu nejdříve od 1. února 2023 do celkového termínu odevzdání přihlášek 1. března 2023 řediteli školy (termín odevzdání je určen § 60b, odst.2 školského zákona). Povinnou součástí přihlášky je kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání ve strojírenském oboru. V případě zájmu o dva obory vzdělání je nutné podat na každý obor samostatnou přihlášku.

Přihlášky, které nebudou mít požadované náležitosti nebo budou podány po uvedeném termínu, nebudou do přijímacího řízení zařazeny. Rozhodujícím kritériem je termín dodání kompletní přihlášky. V případě velkého zájmu uchazečů bude pořadí uchazečů stanoveno dle data a času odevzdané přihlášky.

Výsledky přijímacího řízení

V případě úspěšného přijetí je nutné dodat podepsanou Dohodu o zvyšování kvalifikace uchazečem a přímým nadřízeným nejpozději do 26.06.2023 na studijní oddělení školy.