Přijímací řízení 

Denní studium

Škoda Auto a.s., Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod bude přijímat k dennímu studiu žáky, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky. Všechny nabízené obory jsou určené pro chlapce a dívky.

Přihlášku k dennímu studiu / čitelně vyplněnou ve všech příslušných rubrikách / včetně PODPISU uchazeče, PODPISU zákonného zástupce, POTVRZENÍ lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu a výkonu povolání v návaznosti na zvolený obor vzdělání a POTVRZENÍ prospěchu na ZŠ podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč řediteli střední školy.

Termín podání přihlášek, kritéria přijímacího řízení a další podrobnosti k přijímacímu řízení budou doplněny dle platné legislativy. 

Denní čtyřleté studium

Obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou

Obory vzdělání 

26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA  - IT Technik 
Example Link
Zjistit více
37-41-M/01 PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY - Průmyslový logistik 
Example Link
Zjistit více
26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK - Mechatronik 
Example Link
Zjistit více
23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ 
Example Link
Zjistit více

Přijímání žáků - čtyřleté maturitní obory / návrh, bude upřesněno dle legislativy

 • povinná jednotná písemná zkouška - test z předmětu Český jazyk a literatura (CJL) a test z předmětu Matematika a její aplikace (MAT) - zajistí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání
 • školní přijímací zkouška - písemný test z předmětu Anglický jazyk (ANJ) 
 • celkový průměrný prospěch ze základní školy a prospěch v profilových předmětech matematika, fyzika, český jazyk a anglický jazyk v 1. a 2. pololetí 8. ročníku, 1. pololetí 9. ročníku

Termín přijímací zkoušky

Termíny jednotné přijímací zkoušky:
- budou určeny dle platné legislativy

Žákům se speciálními vzdělávácími potřebami budou upraveny podmínky v přijímací zkoušce dle platného doporučení školského poradenského zařízení. Podmínkou je, aby uchazeč odevzdal současně s přihláškou toto doporučení.
 

Vzorové testy přijímací zkoušky

Jednotná přijímací zkouška
Uchazečům budou ilustrační testy pro jednotnou přijímací zkoušku z MAT a CJL zpřístupněny na webu www.cermat.cz. 

Denní tříleté studium

Obory vzdělání ukončené závěrečnou zkouškou s výučním listem

Obory vzdělání 

26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ - eAutomechanik 
Example Link
Zjistit více
23-61-H/01 AUTOLAKÝRNÍK 
Example Link
Zjistit více
26-52-H/01 ELEKTROMECHANIK PRO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTROJE 
Example Link
Zjistit více
23-55-H/02 KAROSÁŘ 
Example Link
Zjistit více
66-53-H/01 OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ - Operátor logistiky 
Example Link
Zjistit více
23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK - Provozní mechanik 
Example Link
Zjistit více

Přijímání žáků - tříleté obory s výučním listem / návrh, bude upřesněno dle legislativy

 • celkový průměrný prospěch ze základní školy a prospěch v profilových předmětech matematika, fyzika, český jazyk, anglický jazyk v 1. a 2. pololetí 8. ročníku, v 1. pololetí 9. ročníku
 • školní přijímací zkoušku (praktickou zkoušku manuální zručnosti) konají pouze uchazeči oboru Autoelektrikář (eAutomechanik)
  a Elektromechanik pro zařízení a přístroje
 • v ostatních oborech vzdělání kategorie H uchazeč přijímací zkoušku nekoná
 • u všech uchazečů oboru Autolakýrník je nutné pro vyhodnocení přijímacího řízení dodat výsledky jaterních testů (bližší informace obdrží dodatečně v dopise uchazeči, kteří podají přihlášku na tento obor vzdělání)

Denní tříleté studium

Obor vzdělání kategorie E s výučním listem

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami

Škoda Auto a.s., Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod bude přijímat k dennímu studiu v oboru vzdělání kategorie E pouze žáky s diagnostikovaným lehkým mentálním postižením - žáky, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky. Obor je určený pro chlapce a dívky.

Přihlášku k dennímu studiu (tiskopis předepsaný MŠMT - k vyplnění lze použít vzor zveřejněný na webových stránkách MŠMT) čitelně vyplněnou ve všech rubrikách, včetně potvrzení prospěchu na ZŠ a potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu a výkonu povolání společně s kopií doporučení a závěrů z vyšetření ze školského poradenského zařízení s platností k 1. 9. 2024 a dokladem o zdravotním znevýhodnění - ZPS (pokud je žákovi přiznáno), podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč řediteli střední školy (odesláním přihlášky ke studiu na adresu školy nebo odevzdáním ve škole). 

Termín podání přihlášek, kritéria přijímacího řízení a další podrobnosti k přijímacímu řízení budou doplněny dle platné legislativy. 

Obor vzdělání 

23-51-E/01 STROJÍRENSKÉ PRÁCE - Automontážní práce 
Example Link
Zjistit více

Přijímání žáků - tříletý obor vzdělání Strojírenské práce / návrh, bude upřesněno dle platné legislativy

 • celkový průměrný prospěch ze základní školy v 1. a 2. pololetí 8. ročníku, v 1. pololetí 9. ročníku
 • výsledek praktické zkoušky - ověřuje manuální zručnost
 • výsledek osobního pohovoru - indivuální rozhovor učitelů s žákem