Profil úspěšného absolventa

Úspěšný absolvent SOUs


Dle Dohody o stanovení kritérií pro rok 2023, jejichž splnění zaručí absolventům SOUs uzavření pracovní smlouvy se Škoda Auto a.s. na dobu neurčitou (zároveň bude mít tento absolvent ihned od nástupu přiznané osobní ohodnocení ve výši 8 %) se úspěšným absolventem pro účely plnění bodu B 9.1 Kolektivní smlouvy rozumí takový absolvent SOUs, který dosáhne celkového průměru ze všech tří dále uvedených kritérií 2,6 a nižší pro tříleté obory vzdělání ukončené výučním listem a 2,4 a nižší pro čtyřleté obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou.

Kritéria

dohody pro rok 2023

Průměr známek z 1. a 2. pololetí závěrečného ročníku
Těmito známkami se rozumí všechny známky, které má žák zapsány na vysvědčení v závěrečném ročníku studia, tj. hodnocení za teoretickou i praktickou výuku.

Průměr známek ze závěrečné nebo maturitní zkoušky
Těmito známkami se rozumí všechny známky, které má žák zapsány na vysvědčení o závěrečné zkoušce, či maturitním vysvědčení, tj. hodnocení ve všech částech závěrečné zkoušky (písemné, praktické, ústní) nebo hodnocení ve všech částech maturitní zkoušky (společné, profilové). 

Průměr známek z hodnocení ŠKODA VRS z 1. a 2. pololetí všech ročníků
Těmito známkami se rozumí výsledné hodnocení = průměr známek dosažených ze všech 13 hodnotících kritériích ŠKODA VRS (vzdělávání a rozvoj studentů/žáků). Hodnotí třídní učitel a učitel odborného výcviku, následné hodnocení je zaneseno na výstupní kartu žáka SOUs. 

Jedná se o nástroj hodnocení značky ŠKODA na koncernové bázi, který zachycuje rozvoj jednotlivých žáků v průběhu jejich vzdělávacícho procesu.

- Pravidelné hodnocení a dialog mezi všemi zúčastněnými v procesu vzdělávání a rozvoje žáka na konci každého
- pololetí školního roku
- V celém procesu výchovy a rozvoje žáků se sledují odborná a nadodborná kritéria
- Pravidelná kontrola učebních cílů, hodnocených kritérií a stanovených cílů

ŠKODA VRS - kritéria
1. Kvalita práce
2. Odborné a metodické znalosti
3. Orientace na procesy
4. Chování při řešení problémů
5. Další rozvoj a předávání znalostí
6. Spolupráce
7. Komunikace
8. Přesvědčivost a prosazování
9. Orientace na zákazníka
10. Ekonomicky efektivní jednání
11. Angažovanost a vlastní iniciativa
12. Odpovědnost
13. Dovednosti/zručnost

ŠKODA VRS - hodnocení (5 hodnotících stupňů/známek, kdy 1=nejlepší, 5=nejhorší)
1. Splňuje znatelně více, kompetence silně rozvinuta
2. Splňuje více, než je požadováno
3. Požadavek splněn
4. Nesplňuje požadavek
5. Požadavek je znatelně nesplněn

Úspěšné absolvování tzv. Faktenchecku (tj. standardizované kontroly osoby, která se má stát zaměstnancem Škoda Auto tak, jak je požaduje skupina VW) a úspěšné absolvování pohovoru ve Škoda Auto zaměřeného na témata integrity a compliance (tj. standardizovaného rozhovoru s osobou, která se má stát zaměstnancem tak, jak jej požaduje skupina VW).