26-52-H/01

Blejskni se!

 

Nový obor vzdělání v nabídce od školního roku 2020/2021.
Absolvent oboru vzdělání ELEKTROMECHANIK PRO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTROJE je středoškolsky vzdělaný s výučním listem. Je to pracovník se všeobecným i odborným vzděláním, tzn., že disponuje požadovanými vědomostmi, dovednostmi a zaujímá postoje nutné pro výkon zvolené profese. Možnými uplatněními absolventů je oblast servisní péče v technických službách a provozní technická údržba v oborech průmyslová automatizace, automatické výrobní linky, robotizovaná pracoviště s elektrotechnickými a strojními částmi, měřicí a regulační technika, procesorová technika v technických zařízeních a přístrojích, rozpoznávací a čtecí technická zařízení.

Získané kompetence umožní absolventovi instalovat, uvádět do provozu, kontrolovat, udržovat a opravovat elektrotechnická zařízení a přístroje. Pomocí měřicích nebo testovacích přístrojů a technické dokumentace k příslušnému elektrotechnickému zařízení dovede identifikovat technické problémy při závadách, zvažovat možnosti jejich řešení a realizovat opravu optimálním způsobem pro daný případ. Ovládá činnosti spojené s identifikací závady, opravou a uváděním do provozu elektrotechnických zařízení a přístrojů a jejich konstrukčních částí, např. elektrické a elektronické funkční celky technických zařízení zpracovávající signály či informace, elektrické pohony, napájecí zdroje apod.

Po škole dokážeš


- Vyznat se v silnoproudých i slaboproudých rozvodech, elektrických pohonech, pneumatice a hydraulice

- Pracovat s programovatelnými logickými automaty a jinými řídicími systémy

- Provádět údržbu a diagnostiku závad v elektrických rozvodech a zařízeních průmyslové automatizace

- Najít široké možnosti uplatnění ve všech oblastech elektrotechniky (výroba, údržba, instalace,...)

Učební plán

(počet týdenních vyučovacích hodin)

Povinné předměty

Nepovinné předměty

Učební plán - dálkové studium


POVINNÉ PŘEDMĚTY

Dálkové dvouleté zkrácené studium je určené pouze pro kmenové zaměstnance ŠKODA AUTO.
Realizace výuky je dle zkráceného školního vzdělávacího plánu v rámci dvou let (přijetí žáků do 2. ročníku, hodiny přerozděleny do 2. a 3. ročníku), uznané teoretické předměty na základě předcházejícího studia. 

Ukončení studia probíhá závěrečnou zkouškou s výučním listem. Státní závěrečná zkouška  se skládá z písemné zkoušky (1 den), praktické zkoušky (1 den) a ústní zkoušky (1 den). Celkový počet hodin = výuka/306 hodin, zkoušky/248 hodin.