23-68-H/01

Oprava není otrava

 

 

Absolvent oboru MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL / Automechanik je středoškolsky vzdělaný s výučním listem. Je to pracovník se všeobecným i odborným vzděláním, tzn., že disponuje požadovanými vědomostmi, dovednostmi a zaujímá postoje nutné pro výkon zvolené profese. Absolvent je připraven pro práci v oblasti údržby, diagnostiky a oprav motorových vozidel. 

 

Může pracovat v automobilové výrobě, opravárenských provozech, v servisech, apod. Absolvent získává dovednost při provádění montáže a demontáže, oprav, údržby, seřízení a výměny dílů a funkčních částí, funkční kontroly po provedené opravě a seřízení a také pro zajišťování potřebného materiálu a náhradních dílů.

Po škole dokážeš:


- Vyhodnotit a provádět opravy silničních motorových vozidel

- Zvolit správná diagnostická zařízení, montážní přípravky a prostředky pro seřizování, údržbu a opravy

- Správně užívat speciální měřidla a grafické pomůcky k porovnání naměřených hodnot při identifikaci závad

- Najít uplatnění při výrobě a opravách motorových vozidel

Učební plán

(počet týdenních vyučovacích hodin)

Povinné předměty

Nepovinné předměty