64-41-L/51


Absolvent oboru PODNIKÁNÍ je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným i odborným vzděláním. V oboru je kladen důraz zejména na rozvoj schopností aplikovat poznatky a dovednosti z písemné a elektronické komunikace, ekonomiky podniku, hospodářského zeměpisu, účetnictví, práva a psychologie. Absolvent se naučí ovládat klávesnici desetiprstovou hmatovou metodou, tvořit obchodní dopisy s využitím IT techniky.


Absolvent rovněž bude umět zpracovávat účetní doklady, osvojí si techniku a metody účtování, naučí se účtovat o majetku a závazcích, o nákladech a výnosech, o daních a o tvorbě, rozdělení a použití výsledku hospodaření, naučí se vypočítat výši mzdy a výši odvodu sociálního a zdravotního pojištění. Také se naučí zpracovávat účetní výkazy a daňová přiznání. Bude ovládat základní právní pojmy a předpisy důležité pro podnikatelskou činnost s důrazem na živnostenské podnikání. Získané znalosti a dovednosti může absolvent uplatnit při založení a řízení vlastní firmy.

Učební plán - denní studium

(počet týdenních vyučovacích hodin)

Povinné předměty

Nepovinné předměty