37-41-M/01

Rozjeď to s námi!

 

Očima absolventa:

„Jsem ráda, že jsem mohla být žákyní právě této školy, protože mě toho škola mnoho naučila a dala mi spoustu příležitostí, jak na sobě dále pracovat. Ráda bych vzkázala stávajícím žákům, ať pokračují ve studiu, užijí si to a ať se snaž co nejvíce propojit informace z různých předmětů a samozřejmě bych jim ráda popřála hodně štěstí k jejich studiu.“ Kateřina Rejzková absolventka oboru Průmyslový logistik (2011-2015)

Očima absolventa:
m22-prumyslovy-logistik-info

 

Obor vzdělání PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY / Průmyslový logistik je oborem, který byl vytvořen na základě potřeb provozů společnosti ŠKODA AUTO. Výuka všeobecných a odborných předmětů poskytuje žákům potřebné poznatky a dovednosti pro uplatnění v logistických řetězcích firmy (např. v nákupu, dopravě, v řízení skladovacích procesů, v dokumentaci a řízení vnitřních toků materiálů). Obor je vhodný jak pro chlapce, tak i pro děvčata. Odbornou praxi vykonávají žáci přímo na firemních pracovištích a provozech.
Absolvent získá potřebné znalosti a dovednosti týkající se organizace přijímání, evidence a přepravy materiálů, řízení materiálového toku, skladování a vedení příslušné dokumentace.

M22-prumyslovy-logistik-2


Ovládá základní firemní software, počítačovou obsluhu logistických systémů a vedení záznamů v konvenční i elektronické podobě. Výuka je koncipována tak, aby se absolvent dokázal orientovat v ekonomice a základní právní problematice, důraz je kladen I na rozvoj komunikativních dovedností včetně komunikace ve dvou cizích jazycích.
Absolvent zná základní strojírenské technologie, rozumí a získává informace z technické dokumentace, dokáže kategorizovat součásti, díly, výrobky a sestavy, orientuje se a vyhledává informace v technických normách, katalozích a jiných zdrojích v konvenční i elektronické podobě.
Absolventi najdou uplatnění v oblasti logistiky společnosti ŠKODA AUTO v technicko-hospodářských funkcích, jako administrativní pracovníci, v obchodně-ekonomických funkcích i v pozicích samostatného technika pro dopravu, přepravu a skladování materiálu.

Po škole dokážeš:

M22-provoz-a-ekonomika-dopravy_1


- Ovládat základní firemní software a obsluhu logistických systémů

- Vyznat se v technických normách

- Orientovat se v právních předpisech

- Komunikovat ve dvou světových jazycích

- Najít uplatnění při všech činnostech spojených se zajišťováním materiálu pro výrobu

- Řídit motorová vozidla skupiny B a ovládat manipulační techniku ve firmě

Učební plán

(počet týdenních vyučovacích hodin)

Povinné předměty

Nepovinné předměty