Přijímací řízení

ŠKODA AUTO a.s., Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod bude přijímat k dennímu studiu žáky, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky. Všechny nabízené obory jsou určené pro chlapce a dívky.

Přihlášku k dennímu studiu / tiskopis předepsaný MŠMT čitelně vyplněnou ve všech příslušných rubrikách (viz vysvětlivky k přihláškám), včetně potvrzení prospěchu na ZŠ a potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu a výkonu povolání v návaznosti na zvolený obor vzdělání, podá zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč řediteli střední školy - odesláním přihlášky ke studiu poštou na adresu školy nebo odevzdáním na studijním oddělení školy, viz KONTAKTY, a to nejpozději do 1. března 2021. Přijímací řízení bude probíhat současně pro všechny uvedené obory vzdělání. V případě zájmu o dva obory vzdělání je nutné podat na každý obor samostatnou přihlášku.

V případě, že počet podaných přihlášek nebude převyšovat předpokládaný počet přijímaných uchazečů, rozhodne ředitel školy do 8. 3. 2021, zda se bude přijímací zkouška konat či bude rozhodnuto o přijetí uchazečů bez konání zkoušky. Uchazeči budou informováni prostřednictvím internetových stránek školy.

Všichni uchazeči nebo zákonní zástupci obdrží v průběhu dubna 2021 dopis s informací o přijímacím řízení. V dopisu bude uvedené také registrační číslo uchazeče, pod kterým se zveřejňuje pořadí uchazečů v rámci přijímacího řízení.

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na školním webu v návaznosti na epidemickou situaci v termínu 19.-21. 5. 2021 dle aktualizované metodiky MŠMT ze dne 15. 3. 2021. Zápisový lístek mohou přijatí uchazeči odevzdat nejpozději 10 pracovních dnů po vyhlášení výsledků.


Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Přijímání žáků - čtyřleté maturitní obory

  • povinná jednotná písemná zkouška - test z předmětu Český jazyk a literatura (CJL) a test z předmětu Matematika a její aplikace (MAT) - zajistí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání 

  • celkový průměrný prospěch ze základní školy a prospěch v profilových předmětech matematika, fyzika, český jazyk a anglický jazyk v 1. pololetí 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku

Termín přijímací zkoušky

Stanoví školský zákon a vyhláška MŠMT, ve které se stanoví podrobnosti o organizaci přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách.
Dne 10. 3. 2021 změnilo MŠMT v sousvislosti s epidemickou situací termíny jednotných přijímacích zkoušek.

Nové termíny jednotné přijímací zkoušky pro 4leté obory vzdělání a nástavbové studium:
1. termín     3. 5. 2021 
2. termín     4. 5. 2021 

Vzorové testy přijímací zkoušky

Uchazečům budou ilustrační testy pro jednotnou přijímací zkoušku z MAT a CJL zpřístupněny na webu www.cermat.cz.

Žákům se speciálními vzdělávácími potřebami budou upraveny podmínky v přijímací zkoušce dle platného doporučení školského poradenského zařízení. Podmínkou je, aby uchazeč odevzdal současně s přihláškou toto doporučení.


Střední vzdělání s výučním listem

Přijímání žáků - tříleté obory s výučním listem

  • celkový průměrný prospěch ze základní školy a prospěch v profilových předmětech matematika, fyzika, český jazyk, anglický jazyk v 1. pololetí 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku

  • Školní přijímací zkoušku / praktickou zkoušku manuální zručnosti konají uchazeči oboru Mechanik opravář motorových vozidel (Automechanik-diagnostik). Termín školní přijímací zkoušky (po aktualizaci metodiky MŠMT z důvodu epidemické situace) je nově stanoven na 5. 5. 2021, náhradní termín na 6. 5. 2021.

  • V ostatních oborech vzdělání kategorie H uchazeč přijímací zkoušku nekoná.

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami

ŠKODA AUTO a.s., Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod bude přijímat k dennímu studiu v oboru vzdělání kategorie E pouze žáky s diagnostikovaným lehkým mentálním postižením - žáky, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky. Obor je určený pro chlapce a dívky.

Přihlášku k dennímu studiu (tiskopis předepsaný MŠMT - k vyplnění lze použít vzor zveřejněný na webových stránkách MŠMT) čitelně vyplněnou ve všech rubrikách, včetně potvrzení prospěchu na ZŠ a potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu a výkonu povolání společně s kopií doporučení a závěrů z vyšetření ze školského poradenského zařízení s platností k 1. 9. 2021 a dokladem o zdravotním znevýhodnění - ZPS (pokud je žákovi přiznáno), podá zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč řediteli střední školy (odesláním přihlášky ke studiu na adresu školy nebo odevzdáním ve škole) nejpozději do 1. března 2021 (rozhodující je datum podání přihlášky), viz záložka KONTAKTY.

Střední vzdělání s výučním listem

Přijímání žáků - tříletý obor vzdělání Strojírenské práce

  • celkový průměrný prospěch ze základní školy v 1. pololetí 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku
  • výsledek praktické zkoušky - ověřuje manuální zručnost
  • výsledek osobního pohovoru - indivuální rozhovor učitelů s žákem

Termín školní přijímací zkoušky - osobního pohovoru a praktické zkoušky manuální zručnosti   (po aktualizaci metodiky MŠMT z důvodu epidemické situace) je nově stanoven na 5. 5. 2021, náhradní termín na 6. 5. 2021.