Přijímací řízení - denní studium


ŠKODA AUTO a.s., Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod bude přijímat k dennímu studiu žáky, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky. Všechny nabízené obory jsou určené pro chlapce a dívky.

Kritéria pro přijímání žáků ke vzdělávání v jednotlivých oborech vzdělání a předpokládané počty přijímaných uchazečů budou zveřejněny nejpozději do 31. 1. 2023 na školním webu.

Přihlášku k dennímu studiu / tiskopis předepsaný MŠMT / čitelně vyplněnou ve všech příslušných rubrikách / podrobný návod k vyplnění přihlášky / včetně PODPISU uchazeče, PODPISU zákonného zástupce, POTVRZENÍ lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu a výkonu povolání v návaznosti na zvolený obor vzdělání (1. strana přihlášky) a POTVRZENÍ prospěchu na ZŠ (2. strana přihlášky), podá zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč řediteli střední školy, a to nejpozději do 1. 3. 2023. Přijímací řízení bude probíhat současně pro všechny uvedené obory vzdělání. V případě zájmu o dva obory vzdělání je nutné podat na každý obor samostatnou přihlášku.


Obory vzdělání / předpokládané počty přijímaných uchazečů


26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA  - IT Technik
/ 10 žáků

37-41-M/01 PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY - Průmyslový logistik / 20 žáků

26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK - Mechatronik / 20 žáků

23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ / 30 žáků

Přijímání žáků - čtyřleté maturitní obory

  • povinná jednotná písemná zkouška - test z předmětu Český jazyk a literatura (CJL) a test z předmětu Matematika a její aplikace (MAT) - zajistí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání
  • školní přijímací zkouška - písemný test z předmětu Anglický jazyk (ANJ) 
  • celkový průměrný prospěch ze základní školy a prospěch v profilových předmětech matematika, fyzika, český jazyk a anglický jazyk v 1. a 2. pololetí 8. ročníku, 1. pololetí 9. ročníku


Termín přijímací zkoušky

Stanoví školský zákon a vyhláška MŠMT, ve které se stanoví podrobnosti o organizaci přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách.

Termíny jednotné přijímací zkoušky:
13. dubna 2023 (na škole uvedené v 1. pořadí)
14. dubna 2023 (na škole uvedené v 2. pořadí)

Školní přijímací zkouška / písemný test z anglického jazyka se koná ve stejném termínu.

Vzorové testy přijímací zkoušky

Uchazečům budou ilustrační testy pro jednotnou přijímací zkoušku z MAT a CJL zpřístupněny na webu www.cermat.cz.

Žákům se speciálními vzdělávácími potřebami budou upraveny podmínky v přijímací zkoušce dle platného doporučení školského poradenského zařízení. Podmínkou je, aby uchazeč odevzdal současně s přihláškou toto doporučení.


Obory vzdělání / předpokládané počty přijímaných uchazečů


26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ - eAutomechanik / 20 žáků

23-61-H/01 AUTOLAKÝRNÍK / 10 žáků

26-52-H/01 ELEKTROMECHANIK PRO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTROJE / 10 žáků

23-55-H/02 KAROSÁŘ / 20 žáků

66-53-H/01 OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ - Operátor logistiky / 30 žáků

23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK - Provozní mechanik / 30 žáků

Přijímání žáků - tříleté obory s výučním listem

  • celkový průměrný prospěch ze základní školy a prospěch v profilových předmětech matematika, fyzika, český jazyk, anglický jazyk v 1. a 2. pololetí 8. ročníku, v 1. pololetí 9. ročníku
  • školní přijímací zkoušku (praktickou zkoušku manuální zručnosti) konají pouze uchazeči oboru Autoelektrikář (eAutomechanik) a Elektromechanik pro zařízení a přístroje. 
  • v ostatních oborech vzdělání kategorie H uchazeč přijímací zkoušku nekoná
  • u všech uchazečů oboru Autolakýrník je nutné pro vyhodnocení přijímacího řízení dodat výsledky jaterních testů 

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami

ŠKODA AUTO a.s., Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod bude přijímat k dennímu studiu v oboru vzdělání kategorie E pouze žáky s diagnostikovaným lehkým mentálním postižením - žáky, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky. Obor je určený pro chlapce a dívky.

Přihlášku k dennímu studiu (tiskopis předepsaný MŠMT - k vyplnění lze použít vzor zveřejněný na webových stránkách MŠMT) čitelně vyplněnou ve všech rubrikách, včetně potvrzení prospěchu na ZŠ a potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu a výkonu povolání společně s kopií doporučení a závěrů z vyšetření ze školského poradenského zařízení s platností k 1. 9. 2023 a dokladem o zdravotním znevýhodnění - ZPS (pokud je žákovi přiznáno), podá zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč řediteli střední školy (odesláním přihlášky ke studiu na adresu školy nebo odevzdáním ve škole) nejpozději do 1. března 2023 (rozhodující je datum podání přihlášky).

Obor vzdělání / předpokládané počet přijímaných uchazečů


23-51-E/01 STROJÍRENSKÉ PRÁCE - Automontážní práce / 14 žáků

Přijímání žáků - tříletý obor vzdělání Strojírenské práce

  • celkový průměrný prospěch ze základní školy v 1. a 2. pololetí 8. ročníku, v 1. pololetí 9. ročníku
  • výsledek praktické zkoušky - ověřuje manuální zručnost
  • výsledek osobního pohovoru - indivuální rozhovor učitelů s žákem