Přijímací řízení


ŠKODA AUTO a.s., Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod bude přijímat k dennímu studiu žáky, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky. Všechny nabízené obory jsou určené pro chlapce a dívky.

Kritéria pro přijímání žáků ke vzdělávání v jednotlivých oborech vzdělání a předpokládané počty přijímaných uchazečů vyhlásí ředitel školy v termínu do 31. ledna 2022.

Přihlášku k dennímu studiu / tiskopis předepsaný MŠMT čitelně vyplněnou ve všech příslušných rubrikách včetně potvrzení prospěchu na ZŠ a potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu a výkonu povolání v návaznosti na zvolený obor vzdělání, podá zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč řediteli střední školy - odesláním přihlášky ke studiu poštou na adresu školy nebo odevzdáním na studijním oddělení školy, a to nejpozději do 1. března 2022. Přijímací řízení bude probíhat současně pro všechny uvedené obory vzdělání. V případě zájmu o dva obory vzdělání je nutné podat na každý obor samostatnou přihlášku.


Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Přijímání žáků - čtyřleté maturitní obory

  • povinná jednotná písemná zkouška - test z předmětu Český jazyk a literatura (CJL) a test z předmětu Matematika a její aplikace (MAT) - zajistí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání
  • školní přijímací zkouška - písemný test z předmětu Anglický jazyk (ANJ) 
  • celkový průměrný prospěch ze základní školy a prospěch v profilových předmětech matematika, fyzika, český jazyk a anglický jazyk v 1. a 2. pololetí 8. ročníku, 1. pololetí 9. ročníku


Termín přijímací zkoušky

Stanoví školský zákon a vyhláška MŠMT, ve které se stanoví podrobnosti o organizaci přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách.
1. termín:  12. dubna 2022
2. termín: 
13. dubna 2022

Školní přijímací zkouška z ANJ se koná ve stejný termín jako státní část.

Vzorový test ANJ - výsledky

Vzorové testy přijímací zkoušky

Uchazečům budou ilustrační testy pro jednotnou přijímací zkoušku z MAT a CJL zpřístupněny na webu www.cermat.cz.

Žákům se speciálními vzdělávácími potřebami budou upraveny podmínky v přijímací zkoušce dle platného doporučení školského poradenského zařízení. Podmínkou je, aby uchazeč odevzdal současně s přihláškou toto doporučení.


Střední vzdělání s výučním listem

Přijímání žáků - tříleté obory s výučním listem

  • celkový průměrný prospěch ze základní školy a prospěch v profilových předmětech matematika, fyzika, český jazyk, anglický jazyk v 1. a 2. pololetí 8. ročníku, v 1. pololetí 9. ročníku
  • školní přijímací zkoušku (praktickou zkoušku manuální zručnosti) konají pouze uchazeči oboru Autoelektrikář (E-Automechanik). Termín školní přijímací zkoušky bude upřesněn.
  • v ostatních oborech vzdělání kategorie H uchazeč přijímací zkoušku nekoná.

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami

ŠKODA AUTO a.s., Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod bude přijímat k dennímu studiu v oboru vzdělání kategorie E pouze žáky s diagnostikovaným lehkým mentálním postižením - žáky, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky. Obor je určený pro chlapce a dívky.

Přihlášku k dennímu studiu (tiskopis předepsaný MŠMT - k vyplnění lze použít vzor zveřejněný na webových stránkách MŠMT) čitelně vyplněnou ve všech rubrikách, včetně potvrzení prospěchu na ZŠ a potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu a výkonu povolání společně s kopií doporučení a závěrů z vyšetření ze školského poradenského zařízení s platností k 1. 9. 2022 a dokladem o zdravotním znevýhodnění - ZPS (pokud je žákovi přiznáno), podá zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč řediteli střední školy (odesláním přihlášky ke studiu na adresu školy nebo odevzdáním ve škole) nejpozději do 1. března 2022 (rozhodující je datum podání přihlášky).

Střední vzdělání s výučním listem

Přijímání žáků - tříletý obor vzdělání Strojírenské práce

  • celkový průměrný prospěch ze základní školy v 1. a 2. pololetí 8. ročníku, v 1. pololetí 9. ročníku
  • výsledek praktické zkoušky - ověřuje manuální zručnost
  • výsledek osobního pohovoru - indivuální rozhovor učitelů s žákem

Termín školní přijímací zkoušky - osobního pohovoru a praktické zkoušky manuální zručnosti  bude upřesněn.