Přijímací řízení

TISKOVÁ ZPRÁVA MŠMT ze dne 23. 3. 2020 k přijímacím zkouškám na střední školy:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s aktuální situací okolo šíření koronaviru představilo plán, jak by mohly proběhnout jednotné přijímací zkoušky na střední školy, závěrečné zkoušky a maturita. Hlavní informací je, že termín výše uvedených zkoušek se bude odvíjet od data, kdy bude zrušeno krizové opatření vlády ohledně uzavření základních a středních škol. Jednotné přijímací zkoušky proběhnou nejdříve 14 dní po umožnění studentům vrátit se do škol. Ve stejném termínu proběhne i školní přijímací zkouška.

Celý text tiskové zprávy naleznete na stránkách MŠMT, odkaz ZDE.

 

 

 

ŠKODA AUTO a.s., Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod bude přijímat k dennímu studiu žáky, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky. Všechny nabízené obory jsou určené pro chlapce a dívky.

Přihlášku k dennímu studiu / tiskopis předepsaný MŠMT čitelně vyplněnou ve všech příslušných rubrikách, včetně potvrzení prospěchu na ZŠ a potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu a výkonu povolání, podá zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč řediteli střední školy (odesláním přihlášky ke studiu na adresu školy nebo osobním odevzdáním na studijním oddělení školy) nejpozději do 1. března 2020. Přijímací řízení bude probíhat současně pro všechny uvedené obory vzdělání. V případě zájmu o dva obory vzdělání je nutné podat na každý obor samostatnou přihlášku.

Všichni uchazeči nebo zákonní zástupci obdrží se 14denním předstihem před termínem přijímací zkoušky  dopis s informací o přijímacím řízení, pozvánkou k přijímací zkoušce, případně s informací o nekonání přijímací zkoušky. V dopise bude také uvedeno registrační číslo uchazeče, pod kterým se zveřejňuje pořadí uchazečů v rámci přijímacího řízení.


Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Přijímání žáků - čtyřleté maturitní obory

  • povinná jednotná písemná zkouška - test z předmětu Český jazyk a literatura, test z předmětu Matematika a její aplikace (zajistí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání), školní písemná zkouška - test z předmětu Anglický jazyk

  • celkový průměrný prospěch ze základní školy a prospěch v profilových předmětech matematika, fyzika, český jazyk a anglický jazyk v 1. a 2. pololetí 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku

  • umístění v odborných soutěžích z profilových předmětů (MAT, FYZ, CEJ, ANJ) pořádaných MŠMT ČR pro základní školy na krajské a republikové úrovni

Termín přijímací zkoušky

Stanoví školský zákon a vyhláška MŠMT, ve které se stanoví podrobnosti o organizaci přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách.

Nový termín jednotné přijímací zkoušky bude stanoven MŠMT.

Školní přijímací zkouška z anglického jazyka je součástí přijímacího řízení a bude se konat ve stejném termínu.

Vzorové testy přijímací zkoušky

Uchazečům budou ilustrační testy pro jednotnou přijímací zkoušku z CJL a MAT zpřístupněny na webu www.cermat.cz.

Žákům se speciálními vzdělávácími potřebami budou upraveny podmínky v přijímací zkoušce dle platného doporučení školského poradenského zařízení. Podmínkou je, aby uchazeč odevzdal současně s přihláškou toto doporučení.


Střední vzdělání s výučním listem

Přijímání žáků - tříleté obory s výučním listem

  • celkový průměrný prospěch ze základní školy a prospěch v profilových předmětech matematika, fyzika, český jazyk, anglický jazyk v 1. a 2. pololetí 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku
  • umístění v odborných soutěžích z profilových předmětů (MAT, FYZ, CEJ, ANJ) pořádaných MŠMT ČR pro základní školy na krajské a republikové úrovni

    Přijímací zkoušku v oborech vzdělání kategorie H uchazeč nekoná.

Doplňující informace pro přijímání žáků v oboru Autolakýrník/Autolakýrník (Modelář)

U všech uchazečů oboru Autolakýrník je nutné pro vyhodnocení přijímacího řízení dodat výsledky jaterních testů na pracovní lékařství ŠKODA AUTO (budova Polikliniky ŠKODA, 1. patro, č. dv. 269, MUDr. Černíková, tel. 326 812 860).

Přijatí uchazeči oboru Autolakýrník, kteří poté potvrdí zápisovým lístkem svůj úmysl vzdělávat se na naší škole, doloží potvrzení o zdravotní způsobilosti z pracovního lékařství ŠKODA AUTO na studijní oddělení školy, tel. 326 817 192.

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami

ŠKODA AUTO a.s., Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod bude přijímat k dennímu studiu v oboru vzdělání kategorie E pouze žáky s diagnostikovaným lehkým mentálním postižením - žáky, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky. Obor je určený pro chlapce a dívky.

Přihlášku k dennímu studiu (tiskopis předepsaný MŠMT - k vyplnění lze použít vzor zveřejněný na webových stránkách MŠMT) čitelně vyplněnou ve všech rubrikách, včetně potvrzení prospěchu na ZŠ a potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu a výkonu povolání společně s kopií doporučení a závěrů z vyšetření ze školského poradenského zařízení (max. 1 rok staré) a dokladem o zdravotním znevýhodnění - ZPS (pokud je žákovi přiznáno), podá zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč řediteli střední školy (odesláním přihlášky ke studiu na adresu školy nebo osobním odevzdáním ve škole) nejpozději do 1. března 2020 (rozhodující je datum podání přihlášky).

Střední vzdělání s výučním listem

Přijímání žáků - tříletý obor vzdělání Strojírenské práce

  • celkový průměrný prospěch ze základní školy v 1. a 2. pololetí 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku
  • výsledek praktické zkoušky - ověřuje manuální zručnost
  • výsledek osobního pohovoru - indivuální rozhovor učitelů s žákem

Nový termín přijímací zkoušky bude stanoven s předstihem cca 14 dní.