Přijímací řízení - denní studium


ŠKODA AUTO a.s., Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod bude přijímat k dennímu studiu žáky, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky. Všechny nabízené obory jsou určené pro chlapce a dívky.

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ žáků ke vzdělávání v jednotlivých oborech vzdělání a předpokládané počty přijímaných uchazečů jsme zveřejnili dne 14. 1. 2022. Informace pro příjímání na střední školy naleznete také na webu MŠMT.

Přihlášku k dennímu studiu / tiskopis předepsaný MŠMT / čitelně vyplněnou ve všech příslušných rubrikách / podrobný návod k vyplnění přihlášky / včetně PODPISU uchazeče, PODPISU zákonného zástupce, POTVRZENÍ lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu a výkonu povolání v návaznosti na zvolený obor vzdělání (1. strana přihlášky, viz VZOR vyplnění) a POTVRZENÍ prospěchu na ZŠ (2. strana přihlášky), podá zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč řediteli střední školy, a to nejpozději do 1. 3. 2022. Přijímací řízení bude probíhat současně pro všechny uvedené obory vzdělání. V případě zájmu o dva obory vzdělání je nutné podat na každý obor samostatnou přihlášku.

Možnosti odevzdání přihlášky (POŠTOU, na STUDIJNÍM ODDĚLENÍ ŠKOLY nebo KONTAKTNÍM MÍSTĚ ve ŠKODA Muzeu) naleznete na tomto ODKAZE.

Informační dopisy k organizaci přijímacího řízení obdrží uchazeči poštou v období od 21. 3. 2022. V dopise bude uvedeno také přidělené registrační číslo uchazeče, pod kterým bude zveřejněn výsledek přijímacího řízení.

V případě zájmu uchazeče o ubytování v domově mládeže zašlete podepsaný předběžný požadavek na DM, a to v termínu do 15. 4. 2022 na e-mail: pz2022@sou-skoda.cz nebo poštou na adresu školy. Možnosti internátního ubytování žáků SOUs na domovech mládeže naleznete v přehledu informací o škole. 

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ ŽÁKŮ Z UKRAJINY k dennímu studiu pro školní rok 2022/2023 jsou určena výlučně pro osoby:

 • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.
 • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se nově automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství, není-li v konkrétním případě v zákoně výslovně uvedeno jinak. Přihlášky ke studiu se podávají do oborů s maturitní zkouškou do 5. dubna 2022, do ostatních oborů středního vzdělání do 8. dubna 2022. Další podrobné informace k přijímání ukrajinských žáků naleznete v kritériích přijímacího řízení.
KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ ukrajinských žáků ke studiu
CRITERIA FOR THE ADMISSION of Ukrainian apprentices to study

Přijatý uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče poté potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole odevzdáním nebo odesláním ZÁPISOVÉHO LÍSTKU řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí (tato desetidenní lhůta se počítá ode dne následujícího po dni zveřejnění seznamu na vývěsce ve škole a na školním webu). 

Poučení o právních důsledcích neodevzdání zápisového lístku:
V případě, že uchazeč zápisový lístek neodevzdá ve stanovené lhůtě, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Rozhodnutí o nepřijetí zasíláme uchazeči doporučeně poštou. Obdrží-li uchazeč rozhodnutí o nepřijetí ke studiu, doporučujeme při přetrvávajícím zájmu o studium podat ODVOLÁNÍ v zákonné lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení o nepřijetí.

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023


Přijímání žáků - čtyřleté maturitní obory

 • povinná jednotná písemná zkouška - test z předmětu Český jazyk a literatura (CJL) a test z předmětu Matematika a její aplikace (MAT) - zajistí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání
 • školní přijímací zkouška - písemný test z předmětu Anglický jazyk (ANJ) 
 • celkový průměrný prospěch ze základní školy a prospěch v profilových předmětech matematika, fyzika, český jazyk a anglický jazyk v 1. a 2. pololetí 8. ročníku, 1. pololetí 9. ročníku
 • rozhodnutí u oborů s maturitní zkouškou bude zveřejněno do 2 pracovních dnů po zpřístupnění výsledků v systému CERTIS - předpokládaný termín zveřejnění je 2. 5. 2022 / zveřejněno 29. 4. 2022


Termín přijímací zkoušky

Stanoví školský zákon a vyhláška MŠMT, ve které se stanoví podrobnosti o organizaci přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách.
1. termín:  12. dubna 2022
2. termín: 
13. dubna 2022

Školní přijímací zkouška z ANJ se koná ve stejný termín jako státní část, a to také v budově školy, viz záložka KONTAKTY.

Vzorový test ANJ - výsledky

Vzorové testy přijímací zkoušky

Uchazečům budou ilustrační testy pro jednotnou přijímací zkoušku z MAT a CJL zpřístupněny na webu www.cermat.cz.

Žákům se speciálními vzdělávácími potřebami budou upraveny podmínky v přijímací zkoušce dle platného doporučení školského poradenského zařízení. Podmínkou je, aby uchazeč odevzdal současně s přihláškou toto doporučení.


Přijímání žáků - tříleté obory s výučním listem

 • celkový průměrný prospěch ze základní školy a prospěch v profilových předmětech matematika, fyzika, český jazyk, anglický jazyk v 1. a 2. pololetí 8. ročníku, v 1. pololetí 9. ročníku
 • školní přijímací zkoušku (praktickou zkoušku manuální zručnosti) konají pouze uchazeči oboru Autoelektrikář (eAutomechanik). Termín školní přijímací zkoušky je stanoven na 22.04.2022 nebo 25.04.2022 (náhradní termín). Uchazeč o tento obor je povinen uvést na přihlášce v příslušné kolonce termín, v němž se zúčastní přijímací zkoušky.
 • v ostatních oborech vzdělání kategorie H uchazeč přijímací zkoušku nekoná
 • u všech uchazečů oboru Autolakýrník je nutné pro vyhodnocení přijímacího řízení dodat výsledky jaterních testů do 08.04.2022 na pracovní lékařství ŠKODA AUTO (budova Polikliniky ŠKODA, 1. p., č. dv. 269, MUDr. Černíková, tel. 326 8 12860)
 • rozhodnutí u oborů s výučním listem bude zveřejněno v termínu 22.04.2022 (obory bez školní přijímací zkoušky) a 26.04.2022 (obor Autolektrikář/eAutomechanik).

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami

ŠKODA AUTO a.s., Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod bude přijímat k dennímu studiu v oboru vzdělání kategorie E pouze žáky s diagnostikovaným lehkým mentálním postižením - žáky, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky. Obor je určený pro chlapce a dívky.

Přihlášku k dennímu studiu (tiskopis předepsaný MŠMT - k vyplnění lze použít vzor zveřejněný na webových stránkách MŠMT) čitelně vyplněnou ve všech rubrikách, včetně potvrzení prospěchu na ZŠ a potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu a výkonu povolání společně s kopií doporučení a závěrů z vyšetření ze školského poradenského zařízení s platností k 1. 9. 2022 a dokladem o zdravotním znevýhodnění - ZPS (pokud je žákovi přiznáno), podá zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč řediteli střední školy (odesláním přihlášky ke studiu na adresu školy nebo odevzdáním ve škole) nejpozději do 1. března 2022 (rozhodující je datum podání přihlášky).

Obor vzdělání / předpokládané počet přijímaných uchazečů

Přijímání žáků - tříletý obor vzdělání Strojírenské práce

 • celkový průměrný prospěch ze základní školy v 1. a 2. pololetí 8. ročníku, v 1. pololetí 9. ročníku
 • výsledek praktické zkoušky - ověřuje manuální zručnost
 • výsledek osobního pohovoru - indivuální rozhovor učitelů s žákem

Termín školní přijímací zkoušky - osobního pohovoru a praktické zkoušky manuální zručnosti  je stanoven na 22.04.2022 nebo 25.04.2022 (náhradní termín). Uchazeč je povinen uvést na přihlášce v příslušné kolonce termín, v němž se zúčastní přijímací zkoušky.

Rozhodnutí o výsledcích přijímacího řízení u oboru Strojírenské práce bude zveřejněno 26.04.2022.