Přijímací řízení

Aktualizace 21. 5. 2020
ŘÁDNÉ A NÁHRADNÍ TERMÍNY školní a jednotné přijímací zkoušky

3. 6. 2020
řádný termín školní přijímací zkoušky (ANJ u maturitních oborů + speciální třídy) - určeno pro uchazeče, kteří uvedli naši školu jako první v pořadí (náhradní termín je stanoven na 19. 6. 2020)

5. 6. 2020řádný termín školní přijímací zkoušky (ANJ u maturitních oborů + speciální třídy) - určeno pro uchazeče, kteří uvedli naši školu jako druhou v pořadí (náhradní termín je stanoven na 22. 6. 2020)

8. 6. 2020 - Jednotná přijímací zkouška (MAT + CJL) - určeno pro uchazeče, kteří uvedli naši školu jako první v pořadí, příp. pro uchazeče, kteří na prvním místě uvedli tříletý obor s výučním listem a na druhém místě maturitní obor na naší škole (náhradní termín je stanoven na 23. 6. 2020).

HARMONOGRAM přijímacích zkoušek dle registračního čísla uchazeče - maturitní obory
HARMONOGRAM přijímacích zkoušek dle registračního čísla uchazeče - Strojírenské práce
DESATERO SOUs pro přijímací zkoušky


ŠKODA AUTO a.s., Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod bude přijímat k dennímu studiu žáky, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky. Všechny nabízené obory jsou určené pro chlapce a dívky.

Přihlášku k dennímu studiu / tiskopis předepsaný MŠMT čitelně vyplněnou ve všech příslušných rubrikách, včetně potvrzení prospěchu na ZŠ a potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu a výkonu povolání, podá zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč řediteli střední školy (odesláním přihlášky ke studiu na adresu školy nebo osobním odevzdáním na studijním oddělení školy) nejpozději do 1. března 2020. Přijímací řízení bude probíhat současně pro všechny uvedené obory vzdělání. V případě zájmu o dva obory vzdělání je nutné podat na každý obor samostatnou přihlášku.

Uchazeči o maturitní obory nebo zákonní zástupci obdrží s předstihem před termínem přijímací zkoušky dopis s informací o přijímacím řízení a pozvánkou k přijímací zkoušce (pozvánky odeslány 21. 5. 2020). Dne 16. 6. 2020 je zveřejněno pořadí uchazečů s výsledky přijímacího řízení.

Uchazečům o obory s výučním listem nebo jejich zákonným zástupcům jsme odeslali v 15. kalendářním týdnu dopis s bližší informací o přijímacím řízení a registračním čílslem uchazeče, pod kterým bylo dne 22. 4. 2020 zveřejněno pořadí uchazečů s výsledky přijímacího řízení.


Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Přijímání žáků - čtyřleté maturitní obory

  • povinná jednotná písemná zkouška - test z předmětu Český jazyk a literatura (CJL), test z předmětu Matematika a její aplikace (MAT) - zajistí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, školní písemná zkouška - test z předmětu Anglický jazyk (ANJ)

  • celkový průměrný prospěch ze základní školy a prospěch v profilových předmětech matematika, fyzika, český jazyk a anglický jazyk v 1. a 2. pololetí 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku

  • umístění v odborných soutěžích z profilových předmětů (MAT, FYZ, CEJ, ANJ) pořádaných MŠMT ČR pro základní školy na krajské a republikové úrovni

Termín přijímací zkoušky

Stanoví školský zákon a vyhláška MŠMT, ve které se stanoví podrobnosti o organizaci přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách.

Nové termíny jednotné přijímací zkoušky a školní zkoušky budou stanoveny MŠMT.

Vzorové testy přijímací zkoušky

Uchazečům budou ilustrační testy pro jednotnou přijímací zkoušku z MAT a CJL zpřístupněny na webu www.cermat.cz.

Žákům se speciálními vzdělávácími potřebami budou upraveny podmínky v přijímací zkoušce dle platného doporučení školského poradenského zařízení. Podmínkou je, aby uchazeč odevzdal současně s přihláškou toto doporučení.


Střední vzdělání s výučním listem

Přijímání žáků - tříleté obory s výučním listem

  • celkový průměrný prospěch ze základní školy a prospěch v profilových předmětech matematika, fyzika, český jazyk, anglický jazyk v 1. a 2. pololetí 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku
  • umístění v odborných soutěžích z profilových předmětů (MAT, FYZ, CEJ, ANJ) pořádaných MŠMT ČR pro základní školy na krajské a republikové úrovni

    Přijímací zkoušku v oborech vzdělání kategorie H uchazeč nekoná.

Doplňující informace pro přijímání žáků v oboru Autolakýrník

Dle kritérií k přijetí musí přijatý uchazeč dodat výsledky jaterních testů nejpozději do 29.05.2020 (termín byl prodloužen) na pracovní lékařství ŠKODA AUTO (budova polikliniky ŠKODA, 1. patro, č. dveří 269, MUDr. Černíková, tel.: 326 812 860).

Přijatí uchazeči oboru Autolakýrník, kteří poté potvrdí zápisovým lístkem svůj úmysl vzdělávat se na naší škole, doloží potvrzení o zdravotní způsobilosti z pracovního lékařství ŠKODA AUTO na studijní oddělení školy, tel. 326 817 192.

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami

ŠKODA AUTO a.s., Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod bude přijímat k dennímu studiu v oboru vzdělání kategorie E pouze žáky s diagnostikovaným lehkým mentálním postižením - žáky, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky. Obor je určený pro chlapce a dívky.

Přihlášku k dennímu studiu (tiskopis předepsaný MŠMT - k vyplnění lze použít vzor zveřejněný na webových stránkách MŠMT) čitelně vyplněnou ve všech rubrikách, včetně potvrzení prospěchu na ZŠ a potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu a výkonu povolání společně s kopií doporučení a závěrů z vyšetření ze školského poradenského zařízení (max. 1 rok staré) a dokladem o zdravotním znevýhodnění - ZPS (pokud je žákovi přiznáno), podá zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč řediteli střední školy (odesláním přihlášky ke studiu na adresu školy nebo osobním odevzdáním ve škole) nejpozději do 1. března 2020 (rozhodující je datum podání přihlášky).

Střední vzdělání s výučním listem

Přijímání žáků - tříletý obor vzdělání Strojírenské práce

  • celkový průměrný prospěch ze základní školy v 1. a 2. pololetí 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku
  • výsledek praktické zkoušky - ověřuje manuální zručnost
  • výsledek osobního pohovoru - indivuální rozhovor učitelů s žákem

Nový termín přijímací zkoušky v oboru Strojírenské práce bude stanoven dle MŠMT. Pozvánka byla uchazečům odeslána 21. 5. 2020.