Přijímací řízení

ŠKODA AUTO a.s., Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod bude přijímat k dennímu studiu žáky, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky. Všechny nabízené obory jsou určené pro chlapce a dívky.

Přihlášku k dennímu studiu / tiskopis předepsaný MŠMT čitelně vyplněnou ve všech příslušných rubrikách, včetně potvrzení prospěchu na ZŠ a potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu a výkonu povolání, podá zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč řediteli střední školy (odesláním přihlášky ke studiu na adresu školy nebo osobním odevzdáním na studijním oddělení školy) nejpozději do 1. března 2020. Přijímací řízení bude probíhat současně pro všechny uvedené obory vzdělání. V případě zájmu o dva obory vzdělání je nutné podat na každý obor samostatnou přihlášku.

Všichni uchazeči nebo zákonní zástupci obdrží v průběhu března dopis s informací o přijímacím řízení, pozvánkou k přijímací zkoušce, případně s informací o nekonání přijímací zkoušky. V dopise bude také uvedeno registrační číslo uchazeče, pod kterým se zveřejňuje pořadí uchazečů v rámci přijímacího řízení. Podrobné informace naleznete v kritériích pro přijímání žáků do 1. ročníku.


Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Přijímání žáků - čtyřleté maturitní obory

  • povinná jednotná písemná zkouška - test z předmětu Český jazyk a literatura, test z předmětu Matematika a její aplikace (zajistí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání), školní písemná zkouška - test z předmětu Anglický jazyk

  • celkový průměrný prospěch ze základní školy a prospěch v profilových předmětech matematika, fyzika, český jazyk a anglický jazyk v 1. a 2. pololetí 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku

  • umístění v odborných soutěžích z profilových předmětů (MAT, FYZ, CEJ, ANJ) pořádaných MŠMT ČR pro základní školy na krajské a republikové úrovni

Termín přijímací zkoušky

Stanoví školský zákon a vyhláška MŠMT, ve které se stanoví podrobnosti o organizaci přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách.

Termín přijímací zkoušky na škole uvedené v přihlášce v 1. pořadí je 14.04.2020, ve 2. pořadí je 15.04.2020.

Školní přijímací zkouška z anglického jazyka je součástí přijímacího řízení a bude se konat ve stejném termínu.

Vzorové testy přijímací zkoušky

Uchazečům budou ilustrační testy pro jednotnou přijímací zkoušku z CJL a MAT zpřístupněny na webu www.cermat.cz.

Žákům se speciálními vzdělávácími potřebami budou upraveny podmínky v přijímací zkoušce dle platného doporučení školského poradenského zařízení. Podmínkou je, aby uchazeč odevzdal současně s přihláškou toto doporučení.


Střední vzdělání s výučním listem

Přijímání žáků - tříleté obory s výučním listem

  • celkový průměrný prospěch ze základní školy a prospěch v profilových předmětech matematika, fyzika, český jazyk, anglický jazyk v 1. a 2. pololetí 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku
  • umístění v odborných soutěžích z profilových předmětů (MAT, FYZ, CEJ, ANJ) pořádaných MŠMT ČR pro základní školy na krajské a republikové úrovni

    Přijímací zkoušku v oborech vzdělání kategorie H uchazeč nekoná.

Doplňující informace pro přijímání žáků v oboru Autolakýrník/Autolakýrník (Modelář)

U všech uchazečů oboru Autolakýrník je nutné pro vyhodnocení přijímacího řízení dodat výsledky jaterních testů nejpozději do 10.04.2020 na pracovní lékařství ŠKODA AUTO (budova Polikliniky ŠKODA, 1. patro, č. dv. 269, MUDr. Černíková, tel. 326 812 860).

Přijatí uchazeči oboru Autolakýrník, kteří poté potvrdí zápisovým lístkem svůj úmysl vzdělávat se na naší škole, doloží potvrzení o zdravotní způsobilosti z pracovního lékařství ŠKODA AUTO nejpozději do 22.06.2020 na studijní oddělení školy, tel. 326 817 192.

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami

ŠKODA AUTO a.s., Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod bude přijímat k dennímu studiu v oboru vzdělání kategorie E pouze žáky s diagnostikovaným lehkým mentálním postižením - žáky, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky. Obor je určený pro chlapce a dívky.

Přihlášku k dennímu studiu (tiskopis předepsaný MŠMT - k vyplnění lze použít vzor zveřejněný na webových stránkách MŠMT) čitelně vyplněnou ve všech rubrikách, včetně potvrzení prospěchu na ZŠ a potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu a výkonu povolání společně s kopií doporučení a závěrů z vyšetření ze školského poradenského zařízení (max. 1 rok staré) a dokladem o zdravotním znevýhodnění - ZPS (pokud je žákovi přiznáno), podá zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč řediteli střední školy (odesláním přihlášky ke studiu na adresu školy nebo osobním odevzdáním ve škole) nejpozději do 1. března 2020 (rozhodující je datum podání přihlášky).

Střední vzdělání s výučním listem

Přijímání žáků - tříletý obor vzdělání Strojírenské práce

  • celkový průměrný prospěch ze základní školy v 1. a 2. pololetí 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku
  • výsledek praktické zkoušky - ověřuje manuální zručnost
  • výsledek osobního pohovoru - indivuální rozhovor učitelů s žákem

Termín přijímací zkoušky je stanoven na 14.04.2020 nebo 15.04.2020 (náhradní termín). Uchazeč je povinen uvést na přihlášce v příslušné kolonce termín, v němž se zúčastní přijímací zkoušky.