Přijímací řízení

ŠKODA AUTO a.s., Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod bude přijímat k dennímu studiu žáky, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky. Všechny nabízené obory jsou určené pro chlapce a dívky.

Přihlášku k dennímu studiu (tiskopis předepsaný MŠMT) čitelně vyplněnou ve všech příslušných rubrikách, včetně potvrzení prospěchu na ZŠ a potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu a výkonu povolání, podá zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč řediteli střední školy (odesláním přihlášky ke studiu na adresu školy nebo osobním odevzdáním na studijním oddělení školy) nejpozději do 1. března 2019 (rozhodující je datum podání přihlášky). Přijímací řízení bude probíhat současně pro všechny uvedené obory vzdělání. V případě zájmu o dva obory vzdělání je nutné podat na každý obor samostatnou přihlášku.

Všichni uchazeči nebo zákonní zástupci obdrží v průběhu března dopis s informací o přijímacím řízení, pozvánkou k přijímací zkoušce, případně s informací o nekonání přijímací zkoušky. Další informace k přijímání na střední školy a konzervatoře naleznete na webu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.


Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Přijímání žáků - čtyřleté maturitní obory

  • povinná jednotná písemná zkouška - test z předmětu Český jazyk a literatura, test z předmětu Matematika a její aplikace (zajistí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání), školní písemná zkouška - test z předmětu Anglický jazyk

  • celkový průměrný prospěch ze základní školy a prospěch v profilových předmětech matematika, fyzika, český jazyk a anglický jazyk v 1. a 2. pololetí 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku

  • umístění v odborných soutěžích z profilových předmětů (MAT, FYZ, CEJ, ANJ) pořádaných MŠMT ČR pro základní školy na krajské a republikové úrovni

Termín přijímací zkoušky

Stanoví školský zákon a vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách. Školní přijímací zkouška z anglického jazyka je součástí přijímacího řízení a koná se ve stejném termínu.
1. řádný termín: 12. dubna 2019
2. řádný termín: 15. dubna 2019

Vzorové testy přijímací zkoušky

Uchazečům budou ilustrační testy pro jednotnou přijímací zkoušku z CJL a MAT zpřístupněny na webu www.cermat.cz.

Žákům se speciálními poruchami učení (se speciálními vzdělávácími potřebami) budou upraveny podmínky v přijímací zkoušce dle platného doporučení školského poradenského zařízení. Podmínkou je, aby uchazeč odevzdal současně s přihláškou kopii tohoto doporučení.


Střední vzdělání s výučním listem

Přijímání žáků - tříleté obory s výučním listem

  • celkový průměrný prospěch ze základní školy a prospěch v profilových předmětech matematika, fyzika, český jazyk, anglický jazyk v 1. a 2. pololetí 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku
  • umístění v odborných soutěžích z profilových předmětů (MAT, FYZ, CEJ, ANJ) pořádaných MŠMT ČR pro základní školy na krajské a republikové úrovni

    Přijímací zkoušku v oborech vzdělání kategorie H uchazeč nekoná

Doplňující informace pro přijímání žáků v oboru Autolakýrník

V rámci přijímacího řízení všichni uchazeči o tento obor vzdělání do 12.04.2019 zajistí předání výsledků jaterních testů MUDr. Černíkové, pracovní lékařství ŠKODA AUTO, budova Polikliniky ŠKODA, 1. patro, č. dv. 269, tel. 326 812 860.
Přijatí uchazeči oboru Autolakýrník, kteří poté potvrdí zápisovým lístkem svůj úmysl vzdělávat se na naší škole, doloží do konce měsíce června 2019 na studijní oddělení školy potvrzení o zdravotní způsobilosti pro tento obor (na základě prohlídky na pracovním lékařství ŠKODA AUTO, tel. k objednání na prohlídku je 326 812 860).

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami

ŠKODA AUTO a.s., Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod bude přijímat k dennímu studiu v oboru vzdělání kategorie E pouze žáky s diagnostikovaným lehkým mentálním postižením - žáky, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky. Obor je určený pro chlapce a dívky.

Přihlášku k dennímu studiu (tiskopis předepsaný MŠMT - k vyplnění lze použít vzor zveřejněný na webových stránkách MŠMT) čitelně vyplněnou ve všech rubrikách, včetně potvrzení prospěchu na ZŠ a potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu a výkonu povolání společně s kopií doporučení a závěrů z vyšetření ze školského poradenského zařízení (max. 1 rok staré) a dokladem o zdravotním znevýhodnění - ZPS (pokud je žákovi přiznáno), podá zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč řediteli střední školy (odesláním přihlášky ke studiu na adresu školy nebo osobním odevzdáním ve škole) nejpozději do 1. března 2019 (rozhodující je datum podání přihlášky).

Střední vzdělání s výučním listem

Přijímání žáků - tříletý obor vzdělání Strojírenské práce

  • celkový průměrný prospěch ze základní školy v 1. a 2. pololetí 8. ročníku a v 1. pololetí 9. ročníku
  • výsledek praktické zkoušky - ověřuje manuální zručnost
  • výsledek osobního pohovoru - indivuální rozhovor učitelů s žákem

Termín přijímací zkoušky (praktická zkouška a osobní pohovor) je stanoven na 12.04.2019 nebo 15.04.2019 (náhradní termín). Uchazeč je povinen uvést na přihlášce termín, v němž se zúčastní školní přijímací zkoušky.