Spolek rodičů

Spolek rodičů při ŠKODA AUTO a.s., Středním odborném učilišti strojírenském působí od roku 2014 na základě registrace a stanov schválených Městským soudem v Praze. Je pokračovatelem Sdružení rodičů při ŠKODA AUTO a.s., Středním odborném učilišti strojírenském.

Spolek rodičů při ŠKODA AUTO a.s., Středním odborném učilišti strojírenském je dobrovolný, nepolitický spolek sdružující rodiče a zákonné zástupce žáků.

Orgánem Spolku rodičů je Rada rodičů, která je složená z volených zástupců jednotlivých tříd – třídních důvěrníků. Rada rodičů se schází minimálně jednou ročně (většinou v říjnu) na plenárním zasedání, kde je mimo jiné volen hlavní výbor v čele s předsedou spolku. Pravidelná setkání hlavního výboru a zástupce vedení školy jsou minimálně jednou za dva měsíce.

Cílem Spolku rodičů je úzká spolupráce s vedením SOUs a jeho výchovnými pracovníky. Zároveň se podílí i na mimoškolních akcích jako je maturitní ples a slavnostní vyřazení absolventů školy.


Spolek rodičů hospodaří podle schváleného rozpočtu s finančními prostředky získanými z příspěvků rodičů žáků a darů jiných subjektů. Finanční prostředky jsou použity:
- na zlepšování školního prostředí a podmínek studia
- na zkvalitnění a rozšíření výukových aktivit žáků
- na ohodnocení a ceny v žákovských pracích, projektech apod.
- na financování žákovských akcí (zájezdy, výlety, ples)

Členský příspěvek na školní rok 2019/2020 činí 100 Kč na žáka / rodinu.

Kontakt

Petr Šimáček

Předseda Spolku rodičů

Bc. Milan Horák

Místopředseda Spolku rodičů

Spolek rodičů uvítá jakoukoliv pomoc ze strany rodičů (hmotnou a finanční podporu, aktivní činnost, návrhy aktivit) a přijme do svého kolektivu nové členy, kteří mají zájem se podílet na dobré atmosféře a fungování školy.