26-57-H/01

AUTOELEKTRIKÁŘ - dálkové studium

Dej tomu štávu!

Tento obor nabízíme v dálkovém studiu pouze pro kmenové zaměstnance Škoda Auto.
Absolvent oboru AUTOELEKTRIKÁŘ ovládá ruční zpracování technických materiálů včetně jejich přípravy před zpracováním, pracovního postupu a volby pracovních prostředků. Zvládá používání měřicích přístrojů elektronického a mechanického charakteru.
Absolvent umí vykonávat údržbu, seřizování, jednodušší i složitější opravy elektrického příslušenství motorových vozidel. Podle vlastní volby používá montážní prostředky a měřicí techniku. Rozumí konstrukci a funkci zařízení, které udržuje a opravuje. Podle technické dokumentace dovede hledat závady vzniklé v provozu, stanovit způsob jejich vyhledávání a odstraňování. Absolvent získá elektrotechnické vzdělání umožňující následně získat dle Zákon č. 250/2021 Sb. § 19 odbornou způsobilost k výkonu činností osob vykonávajících obsluhu a práci na elektrických zařízeních bez napětí, v blízkosti elektrických zařízení pod napětím a na elektrických zařízeních pod napětím.
Po určité praxi s pomocí technické dokumentace dokáže nahrazovat aktivní elektronické prvky elektrické výbavy motorových vozidel ekvivalentními při zachování původních technických parametrů.
Absolvent je schopen trvale se přizpůsobovat rostoucím požadavkům technického rozvoje v oboru. Příprava v tomto oboru vytváří předpoklady k tomu, aby absolvent po příslušné praxi mohl provádět složitější opravy silničních motorových vozidel, používat všech speciálních měřidel a diagnostických prostředků, samostatně volit pracovní prostředky, provádět jejich přípravu, samostatně stanovit pracovní postup a vyhodnocovat získané údaje při odstraňování složitějších závad.
 

Po škole dokážeš

- Provádět údržbu a opravy motorových vozidel a elektrovozů

- Obsluhovat diagnostická zařízení a používat měřící přístroje pro měření elektrických i neelektrických veličin

- Hledat technické závady vozidla podle servisní dokumentace

- Najít uplatnění v různých výrobních a opravárenských provozech

Učební plán

Povinné předměty

2. ročník 3. ročník Celkem hodin/konzultací Počet zkoušek
Český jazyk a literatura 0 0 0 0
Cizí jazyk 0 0 0 0
Občanská nauka 0 0 0 0
Matematika 0 0 0 0
Fyzika 0 0 0 0
Základy ekologie a chemie 9 0 9 2
Tělesná výuka 0 0 0 0
Informační a komunikační technologie 0 0 0 0
Ekonomika 0 15 15 2
Základy elektrotechniky 21 0 21 2
Elektronika 12 9 21 4
Elektrická měření 9 0 9 2
Autoelektrika 12 21 33 4
Automobily 12 21 33 4
Odborný výcvik 112 112 224 4
Praktická závěrečná zkouška - - - 1
Písemná závěrečná zkouška - - - 1
Ústní závěrečná zkouška - - - 1
Celkem 187 178 365 27
Dálkové dvouleté zkrácené studium je určené pouze pro kmenové zaměstnance Škoda Auto.
Realizace výuky je dle zkráceného školního vzdělávacího plánu v rámci dvou let (přijetí žáků do 2. ročníku, hodiny přerozděleny do 2. a 3. ročníku), uznané teoretické předměty na základě předcházejícího studia. 

Ukončení studia probíhá závěrečnou zkouškou s výučním listem. Státní závěrečná zkouška  se skládá z písemné zkoušky (1 den), praktické zkoušky (1 den) a ústní zkoušky (1 den). Celkový počet hodin = výuka/365 hodin, zkoušky/220 hodin.
Example Link Přijímací řízení - dálkové studium