Přijímací řízení 

Denní studium

Škoda Auto a.s., Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod bude přijímat k dennímu studiu žáky, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky. Všechny nabízené obory jsou určené pro chlapce a dívky.

Kritéria pro přijímání žáků ke vzdělávání v jednotlivých oborech vzdělání a předpokládané počty přijímaných uchazečů včetně kritérií pro přijímání uchazečů - cizince s dočasnou ochranou byly zveřejněny na školním webu.

Přihlášku k dennímu studiu tiskopis předepsaný MŠMT / čitelně vyplněnou ve všech příslušných rubrikách / podrobný návod k vyplnění přihlášky / včetně PODPISU uchazeče, PODPISU zákonného zástupce, POTVRZENÍ lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu a výkonu povolání v návaznosti na zvolený obor vzdělání (1. strana přihlášky) a POTVRZENÍ prospěchu na ZŠ (2. strana přihlášky), podá zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč řediteli střední školy, a to nejpozději do 1. 3. 2023. Přijímací řízení bude probíhat současně pro všechny uvedené obory vzdělání. V případě zájmu o dva obory vzdělání je nutné podat na každý obor samostatnou přihlášku.

Všichni uchazeči nebo zákonní zástupci obdrží dopis s informací o přijímacím řízení, příp. pozvánkou k přijímací zkoušce. V dopise bude uvedeno také registrační číslo uchazeče, pod kterým se zveřejňuje pořadí uchazečů v rámci přijímacího řízení. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na školním webu. Svůj úmysl vzdělávat se ve Škoda Auto a.s., SOUs, odštěpný závod, potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty určené k odevzdání zápisového lístku právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole – uchazeč se tedy tímto vzdává práva být přijat za žáka v dané střední škole a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče.

Obdrží-li uchazeč rozhodnutí o nepřijetí ke studiu, doporučujeme v případě přetrvávajícího zájmu o studium podat odvolání. Ve stávajícím systému podávání přihlášek a odevzdávání zápisových lístků je pravděpodobné, že někteří přijatí uchazeči zápisový lístek na naši školu neodevzdají a jejich místa se uvolní k dalšímu řízení. Aby na uvolněné místo mohl být zařazen původně nepřijatý uchazeč, je nezbytné jeho řádné odvolání v zákonné lhůtě (tj. do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí).

Denní čtyřleté studium

Obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou

Obory vzdělání / předpokládané počty přijímaných uchazečů

26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA  - IT Technik / 10 žáků
Example Link
Zjistit více
37-41-M/01 PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY - Průmyslový logistik / 24 žáků
Example Link
Zjistit více
26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK - Mechatronik / 20 žáků
Example Link
Zjistit více
23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ / 30 žáků
Example Link
Zjistit více

Přijímání žáků - čtyřleté maturitní obory

  • povinná jednotná písemná zkouška - test z předmětu Český jazyk a literatura (CJL) a test z předmětu Matematika a její aplikace (MAT) - zajistí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání
  • školní přijímací zkouška - písemný test z předmětu Anglický jazyk (ANJ) 
  • celkový průměrný prospěch ze základní školy a prospěch v profilových předmětech matematika, fyzika, český jazyk a anglický jazyk v 1. a 2. pololetí 8. ročníku, 1. pololetí 9. ročníku

Termín přijímací zkoušky

Termíny jednotné přijímací zkoušky:
13. dubna 2023 (na škole uvedené v 1. pořadí)
14. dubna 2023 (na škole uvedené v 2. pořadí)

Školní přijímací zkouška / písemný test z anglického jazyka se koná ve stejném termínu.

Žákům se speciálními vzdělávácími potřebami budou upraveny podmínky v přijímací zkoušce dle platného doporučení školského poradenského zařízení. Podmínkou je, aby uchazeč odevzdal současně s přihláškou toto doporučení.
 

Vzorové testy přijímací zkoušky

Jednotná přijímací zkouška
Uchazečům budou ilustrační testy pro jednotnou přijímací zkoušku z MAT a CJL zpřístupněny na webu www.cermat.cz.

Školní přijímací zkouška
VZOROVÝ TEST z anglického jazyka

 

Denní tříleté studium

Obory vzdělávání ukončené závěrečnou zkouškou s výučním listem

Obory vzdělání / předpokládané počty přijímaných uchazečů

26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ - eAutomechanik / 20 žáků
Example Link
Zjistit více
23-61-H/01 AUTOLAKÝRNÍK / 10 žáků
Example Link
Zjistit více
26-52-H/01 ELEKTROMECHANIK PRO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTROJE / 10 žáků
Example Link
Zjistit více
23-55-H/02 KAROSÁŘ / 20 žáků
Example Link
Zjistit více
66-53-H/01 OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ - Operátor logistiky / 30 žáků
Example Link
Zjistit více
23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK - Provozní mechanik / 30 žáků
Example Link
Zjistit více

Přijímání žáků - tříleté obory s výučním listem

  • celkový průměrný prospěch ze základní školy a prospěch v profilových předmětech matematika, fyzika, český jazyk, anglický jazyk v 1. a 2. pololetí 8. ročníku, v 1. pololetí 9. ročníku
  • školní přijímací zkoušku (praktickou zkoušku manuální zručnosti) konají pouze uchazeči oboru Autoelektrikář (eAutomechanik) a Elektromechanik pro zařízení a přístroje. 
  • v ostatních oborech vzdělání kategorie H uchazeč přijímací zkoušku nekoná
  • u všech uchazečů oboru Autolakýrník je nutné pro vyhodnocení přijímacího řízení dodat výsledky jaterních testů (bližší informace obdrží dodatečně v dopise uchazeči, kteří podají přihlášku na tento obor vzdělání)

Denní tříleté studium

Obory vzdělávání kategorie E s výučním listem

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami

Škoda Auto a.s., Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod bude přijímat k dennímu studiu v oboru vzdělání kategorie E pouze žáky s diagnostikovaným lehkým mentálním postižením - žáky, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky. Obor je určený pro chlapce a dívky.

Přihlášku k dennímu studiu (tiskopis předepsaný MŠMT - k vyplnění lze použít vzor zveřejněný na webových stránkách MŠMT) čitelně vyplněnou ve všech rubrikách, včetně potvrzení prospěchu na ZŠ a potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu a výkonu povolání společně s kopií doporučení a závěrů z vyšetření ze školského poradenského zařízení s platností k 1. 9. 2023 a dokladem o zdravotním znevýhodnění - ZPS (pokud je žákovi přiznáno), podá zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč řediteli střední školy (odesláním přihlášky ke studiu na adresu školy nebo odevzdáním ve škole) nejpozději do 1. března 2023 (rozhodující je datum podání přihlášky).

Obor vzdělání / předpokládané počet přijímaných uchazečů

23-51-E/01 STROJÍRENSKÉ PRÁCE - Automontážní práce / 14 žáků
Example Link
Zjistit více

Přijímání žáků - tříletý obor vzdělání Strojírenské práce

  • celkový průměrný prospěch ze základní školy v 1. a 2. pololetí 8. ročníku, v 1. pololetí 9. ročníku
  • výsledek praktické zkoušky - ověřuje manuální zručnost
  • výsledek osobního pohovoru - indivuální rozhovor učitelů s žákem