Přijímací řízení 

Denní studium

Škoda Auto a.s., Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod bude přijímat k dennímu studiu žáky, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky. Všechny nabízené obory jsou určené pro chlapce a dívky.

Přihlášku k dennímu studiu / vyplněnou ve všech příslušných rubrikách spolu s potvrzením lékaře o zdravotní způsobilosti uchazeče ke studiu a výkonu povolání v návaznosti na zvolený obor vzdělání (potvrzení od lékaře je jako samostatná příloha přihlášky) a dalšími přílohami podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče nebo zletilý uchazeč řediteli střední školy dle podmínek nové legislativy. Podrobné informace včetně povinných příloh přihlášky naleznete v kritériích přijímacího řízení.

Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání dle NV č. 211/2010 Sb., v platném znění 

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2024
V letošním roce je nově možnost podat až 3 přihlášky na 3 obory vzdělání střední školy, TERMÍN pro podávání přihlášek je od 1. února do 20. února 2024.

Podání přihlášky je možné:
1. plně digitální formou s ověřením zákonného zástupce prostřednictvím identity občana  / na adrese https://dipsy.cz/
2. podání přihlášky listinně s podporou elektronického systému / na adrese https://dipsy.cz/
3. podání přihlášky jen v listinné podobě na tiskopisu / poštou na adresu školy nebo osobně na studijním oddělení Škoda Auto SOUs

Na všech přihláškách bude uvedena stejná priorita oborů vzdělání, tzn. stanovení pevného pořadí oborů podle volby uchazeče (největší zájem o obor na prvním místě, nepůjde po 20. 2. 2024 změnit). Je možné si vybrat pouze JEDNU z možností podání přihlášek, ideálně tu první. 

Za nezletilého uchazeče podává přihlášku zákonný zástupce. Součástí přihlášky (uvedeno na 2. straně přihlášky) je čestné prohlášení podávající osoby, že nezletilý uchazeč souhlasí s jejím podáním a obsahem. Povinnou přílohou přihlášky je potvrzený tiskopis lékařského posudku o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání od lékaře /  vyžadujeme na všechny obory vzdělání / musí být vyplněn kód a název zvoleného oboru / oborů vzdělání přímo na lékařském posudku. Pro uchazeče s dočasnou ochranou vkládáme pod tímto odkazem žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka a žádost o konání jednotné zkoušky z matematiky nebo školní zkoušky v ukrajinském jazyce. Další povinné / požadované přílohy přihlášky jsou uvedeny vždy v kritériích přijímacího řízení.

Na této adrese www.prihlaskynastredni.cz naleznete veškeré informace k podávání přihlášek, tiskopis přihlášky, tiskopis lékařského posudku
o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a další dokumenty týkající se přijímacího řízení včetně odkazu pro vkládání přihlášek a příloh do digitálního přihlašovacího systému DIPSY.

U jednotných přijímacích zkoušek / maturitní obory/ budou mít žáci stále dva pokusy na CERMAT testy (testy z CJL a MAT) / lepší výsledek z každého předmětu se počítá pro všechny tři střední školy v přihlášce. Nově budou moci žáci, kteří podají přihlášku na jeden maturitní obor, skládat tyto jednotné přijímací zkoušky dvakrát (budou mít tedy dva pokusy jako ti, kteří se přihlásí na dva nebo tři maturitní obory). Principy konání druhého kola přijímacího řízení / pokud bude střední školou vypsáno/ jsou nastaveny podobně jako kolo první, v rámci druhého kola je povinně aplikován výsledek jednotných přijímacích zkoušek z kola prvního (u maturitních oborů).

VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ přijímacího řízení
Výsledky zveřejníme ve středu 15. 5. 2024 ve škole a na školním webu, současně pro uchazeče/zákonného zástupce, kteří podali přihlášku plně digitální formou, budou výsledky k dispozici také v digitálním přihlašovacím systému DIPSY po přihlášení.

 Nahlížení do spisu / seznámení s podklady rozhodnutí/ bude možné v pondělí 13. 5. 2024 od 12:00 do 16:00 h v budově školy. Rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí se v písemné formě nevyhotovují a nezasílají. Zveřejněním seznamu přijatých a nepřijatých uchazečů pod jejich registračním číslem v DIPSY, ve škole a školním webu se rozhodnutí považují za oznámená.

O
dvolání proti rozhodnutí lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků řediteli školy, který rozhodnutí vydal.
Odvolání proti situaci, kdy není uchazeč přijat z důvodu naplnění kapacity, je v současném novém systému bezpředmětným, protože všechna místa budou obsazena. Místo uvolněné po zveřejnění seznamu přijatých a nepřijatých není možné zaplnit v daném kole jiným uchazečem.

V případě, že uchazeč nebude chtít nastoupit do určené školy, bude mít možnost v dané škole podat "vzdání se" svého místa a zúčastnit se následujících kol přijímacího řízení ( u těch škol / oborů vzdělání, kde bude střední školou vypsáno). Tímto krokem se zcela zříká přijetí v 1. kole přijímacího řízení a až poté může podat přihlášku do 2. kola či dalších kol (tzn. nedostane místo v méně prioritním oboru v 1. kole). Tímto se pouze uvolní místo v daném oboru, ale neposouvá se pořadí uchazečů. Uvolněné místo smí škola obsadit až v dalším kole.

Škola si vyhrazuje právo změn v návaznosti na aktuální situaci v legislativě. V případě nejasností nás kontaktujte na mailové adrese: sou@skoda-auto.cz.
          

Denní čtyřleté studium

Obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou

Obory vzdělání 

26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA  - IT Technik 
Example Link
Zjistit více
37-41-M/01 PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY - Průmyslový logistik 
Example Link
Zjistit více
26-41-L/01 MECHANIK ELEKTROTECHNIK - Mechatronik 
Example Link
Zjistit více
23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ 
Example Link
Zjistit více

Přijímání žáků - čtyřleté maturitní obory 

 
 • povinná jednotná písemná zkouška - test z předmětu Český jazyk a literatura (CJL) a test z předmětu Matematika a její aplikace (MAT) - zajistí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání / CERMAT
 • školní přijímací zkouška - písemný test z předmětu Anglický jazyk (ANJ) 
 • celkový průměrný prospěch ze základní školy a prospěch v profilových předmětech matematika, fyzika, český jazyk a anglický jazyk v 1. a 2. pololetí 8. ročníku, 1. pololetí 9. ročníku
 • veškeré podrobné informace k přijímání žáků ke studiu do 1. ročníku ve školním roce 2024/2025 včetně počtu přijímaných uchazečů naleznete v dokumentu KRITÉRIA pro přijímání žáků do 1. ročníku / maturitní obory

Termín přijímací zkoušky

Termíny jednotné přijímací zkoušky:
- pátek 12.04.2024 a pondělí 15.04.2024
- náhradní termíny 29.04. a 30.04.2024

Informace k jednotné přijímací zkoušce 2024

Žákům se speciálními vzdělávácími potřebami budou upraveny podmínky v přijímací zkoušce dle platného doporučení školského poradenského zařízení. Podmínkou je, aby uchazeč odevzdal současně s přihláškou toto doporučení.
 

Vzorové testy přijímací zkoušky

Jednotná přijímací zkouška
Uchazečům budou ilustrační testy pro jednotnou přijímací zkoušku z MAT a CJL zpřístupněny na webu www.cermat.cz.

Školní přijímací zkouška / anglický jazyk
Vzorový test 1
Vzorový test 2
Vzorový test 3
Klíč ke vzorovým testům ANJ

Školní přijímací zkoušku z angličtiny nebude vykonávat žák, který doloží certifikát jazykové zkoušky (B1 nebo vyšší) dle seznamu MŠMT pro uznání profilové maturitní zkoušky.

Denní tříleté studium

Obory vzdělání ukončené závěrečnou zkouškou s výučním listem

Obory vzdělání 

26-57-H/01 AUTOELEKTRIKÁŘ - eAutomechanik 
Example Link
Zjistit více
23-61-H/01 AUTOLAKÝRNÍK 
Example Link
Zjistit více
26-52-H/01 ELEKTROMECHANIK PRO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTROJE 
Example Link
Zjistit více
23-55-H/02 KAROSÁŘ 
Example Link
Zjistit více
66-53-H/01 OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ - Operátor logistiky 
Example Link
Zjistit více
23-51-H/01 STROJNÍ MECHANIK - Provozní mechanik 
Example Link
Zjistit více

Přijímání žáků - tříleté obory s výučním listem 

 • celkový průměrný prospěch ze základní školy a prospěch v profilových předmětech matematika, fyzika, český jazyk, anglický jazyk v 1. a 2. pololetí 8. ročníku, v 1. pololetí 9. ročníku
 • školní přijímací zkouška - zkoušku studijních předpokladů konají uchazeči oboru Autoelektrikář (eAutomechanik) a Elektromechanik pro zařízení a přístroje / informace ke zkoušce elektro oborů, dále uchazeči oboru Operátor skladování (Operátor logistiky) / informace ke zkoušce logistiků
 • u všech uchazečů oboru Autolakýrník je nutné pro vyhodnocení přijímacího řízení dodat výsledky jaterních testů nejpozději do 29.03.2024 na pracovní lékařství Škoda Auto, vstup 3. bránou z Laurinovy ulice / budova Polikliniky Škoda, 1. patro, č. dveří 269,
  Bc. Popovyčová, tel. č. +420 326 812 860, e-mail: bohdana.popovycova@skoda-auto.cz). Podmínkou přijetí ke studiu uchazečů oboru Autolakýrník jsou fyziologické jaterní testy nejevící odchylky od normy.
 • veškeré podrobné informace k přijímání žáků ke studiu do 1. ročníku ve školním roce 2024/2025 včetně počtu přijímaných uchazečů naleznete v dokumentu KRITÉRIA pro přijímání žáků do 1. ročníku / obory s výučním listem

Denní tříleté studium

Obor vzdělání kategorie E s výučním listem

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami

Škoda Auto a.s., Střední odborné učiliště strojírenské, odštěpný závod bude přijímat k dennímu studiu v oboru vzdělání kategorie E pouze žáky s diagnostikovaným lehkým mentálním postižením - žáky, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky. Obor je určený pro chlapce a dívky.

Obor vzdělání 

23-51-E/01 STROJÍRENSKÉ PRÁCE - Automontážní práce 
Example Link
Zjistit více

Přijímání žáků - tříletý obor vzdělání Strojírenské práce 

 • celkový průměrný prospěch ze základní školy v 1. a 2. pololetí 8. ročníku, v 1. pololetí 9. ročníku
 • výsledek praktické zkoušky - ověřuje manuální zručnost
 • výsledek osobního pohovoru - indivuální rozhovor učitelů s žákem
 • veškeré podrobné informace k přijímání žáků ke studiu do 1. ročníku ve školním roce 2024/2025 včetně počtu přijímaných uchazečů naleznete v dokumentu KRITÉRIA pro přijímání žáků do 1. ročníku / obor s výučním listem - speciální třídy