66-53-H/01

OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ - Operátor logistiky

Zařaď se k nám

Obor vzdělání OPERÁTOR SKLADOVÁNÍ - Operátor logistiky je oborem, který byl vytvořen na základě potřeb provozů společnosti Škoda Auto. Výuka všeobecných a odborných předmětů poskytuje žákům potřebné poznatky a dovednosti pro uplatnění v logistických řetězcích firmy (např. v dopravě, v řízení skladovacích procesů, v dokumentaci a řízení vnitřních toků materiálů). Odbornou praxi vykonávají žáci na pracovištích odborného výcviku školy a odborných pracovištích firmy Škoda Auto. Obor je vhodný jak pro dívky, tak i chlapce.
Absolvent získá potřebné znalosti a dovednosti týkající se organizace přijímání, evidence a přepravy materiálů, řízení materiálového toku, skladování a vedení příslušné dokumentace. Ovládá základní firemní software, počítačovou obsluhu logistických systémů a vedení záznamů v papírové i elektronické podobě. Výuka je koncipována tak, aby se absolvent dokázal orientovat v logistických systémech.
Absolvent zná základní strojírenské technologie, rozumí a získává informace z technické dokumentace, dokáže kategorizovat součásti, díly, výrobky a sestavy, orientuje se a vyhledává informace v technických normách.

Po škole dokážeš

- Ovládat základní firemní software a obsluhu logistických systémů

- Vyznat se v technických dokumentech

- Orientovat se v oblasti logistiky

- Najít uplatnění při všech činnostech spojených se zajišťováním materiálu pro výrobu

- Řídit vozidla skupiny B a ovládat manipulační techniku ve firmě

Učební plán

(počet týdenních vyučovacích hodin)

Povinné předměty

1. ročník 2. ročník 3. ročník Celkem
Český jazyk a literatura 2 2 2 6
Anglický jazyk 2 2 2 6
Občanská nauka 1 1 1 3
Matematika 2 2 2 6
Fyzika 1,5 1,5 0 3
Základy ekologie a chemie 1 0 0 1
Tělesná výchova 1 1 1 3
Informační a komunikační technologie 1 1 1 3
Ekonomika 0 0 2 2
Řízení motorových vozidel sk. B 0 1 1 2
Technologie a administr. skladování 2 3 3 8
Písemná a elektronická komunikace 1 1 0 2
Logistika 2 0 0 6
Odborný výcvik 12,5 17,5 17,5 47,5
Dopravní a manipulační technika 2 0 0 2
Zbožíznalství 0 0 2 2
Celkem 31 33 34,5 98,5

Nepovinné předměty

1. ročník 2. ročník 3. ročník Celkem
Cvičení z matematiky 0 0 1 1
Example Link Přijímací řízení - denní studium