Střední odborné učiliště strojírenské

Informace o škole

Škoda Auto a.s., Střední odborné učiliště strojírenské je součástí Škoda Akademie, která byla založena v dubnu 2013 za účelem komplexního vzdělávání žáků a dospělých zaměstnanců. Škoda Akademie je zodpovědná za personální rozvoj zaměstnanců Škoda Auto, za rozvoj jejich odborných i nadodborných kompetencí.

Za tímto účelem se podílejí zaměstnanci Škoda Akademie na tvorbě personálně-rozvojových konceptů a nástrojů s ohledem na strategii VW Group Academy. K dalším stěžejním činnostem ŠKODA Akademie patří odborné vzdělávání žáků a rozvoj talentů. Cílem je propojit odborné i sociální kompetence, předávání know-how a zajistit připravenost žáků pro nástup do praxe.

Historie odborného vzdělávání sahá až do roku 1927. Za více než 90 let svého působení má škola již více než 23 000 absolventů. Svým žákům učiliště poskytuje nejvyšší úroveň výuky s využitím inovativních výukových technologií a pomůcek. Díky tomu nabízí kvalitní odborné vzdělávání, které je orientováno na budoucí inovativní technologie ve strojírenských a elektrotechnických oborech. Na základě podpisu memoranda s Odbory KOVO v roce 2014 o podpoře odborného vzdělávání proběhla modernizace výukových prostor školy. V posledních letech investovala společnost Škoda Auto  za podpory Odborů KOVO více než 300 milionů korun do projektu modernizace vzdělávání a vybavení Škoda Akademie.

Velká část přípravy žáků probíhá na provozních pracovištích Škoda Akademie. Právě intenzivní seznámení se s realitou ve výrobě je jednou z nejdůležitějších součástí odborného vzdělávání. Díky progresivním a moderním formám výuky jsme schopni rozvíjet kompetence, které jsou nezbytné pro dlouhodobou zaměstnavatelnost a konkurenceschopnost na trhu práce.

Všichni úspěšní absolventi dostanou nabídku pracovního místa na dobu neurčitou od společnosti Škoda Auto.

Možnosti internátního ubytování

Žáci Škoda Auto a.s., Středního odborného učiliště strojírenského mají možnost internátního ubytování. První možnost je ubytování v Domově mládeže SOŠ a SOU, Mladá Boleslav, Jičínská 762, cca 10 minut pěšky od školy. V případě plných kapacit je možnost internátního ubytování v Domově mládeže SZŠ, Turnov, 28. října 1390. V případě využití ubytování v Turnově firma Škoda Auto hradí výdaje za jízdné do školy a zpět na ubytování. Žák / zákonný zástupce žáka má poté uzavřenou smlouvu o obytování přímo s danou střední školou.

Teoretická výuka

Teoretická výuka zahrnuje výuku všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů dle platných školních vzdělávacích programů. Úpravy osnov, vzdělávacích programů, stejně jako použití efektivních a aktivních metod a forem ve výuce mají za cíl připravit absolventy schopné aplikovat komplexně všechny poznatky zejména v podmínkách výrobních provozů společnosti Škoda Auto.

Výuka žáků se uskutečňuje buď v tzv. kmenových učebnách, které jsou kromě moderního nábytku vybaveny audiovizuální technikou, nebo ve speciálních odborných učebnách – pro výuku informačních a komunikačních technologií (počítačové učebny), učebna měření, učebna automobilní techniky, laboratoře pro výuku elektrotechniky, elektroniky a autoelektroniky. Nedílnou součástí školy je i jazykové centrum pro výuku anglického a německého jazyka, stejně jako odborná učebna fyziky. Všechny odborné učebny jsou k dispozici žákům i v době mimo pravidelnou výuku.

V rámci výuky odborných předmětů absolvují žáci odborná školení (hydraulika, pneumatika, roboty, technické kreslení) v certifikovaných kurzech ve specializovaných odborných učebnách. Nedílnou součástí výuky jsou samostatné práce a projekty žáků realizované ve spolupráci s odbornými útvary, dále pak tematické exkurze na výrobních a vývojových pracovištích.

Škola nezapomíná ani na další potřeby žáků – o přestávkách mají žáci možnost odpočinout si v některém z relaxačních koutů na naší škole nebo využít nápojové a jídelní automaty, či restauraci Akademie.

Praktická výuka

Praktická výuka je realizována v rámci předmětu Odborný výcvik. Cílem odborného výcviku je získání odborných vědomostí, potřebných dovedností a správných návyků, ale i vedení žáků k technologické kázni, ke kvalitě výroby, k dodržování zásad bezpečnosti práce a hospodárnému využívání surovin a energií.

V tomto předmětu se integrují všechny vědomosti a dovednosti, které žáci získávají v teoretické výuce a procvičováním jednotlivých praktických činností se je učí aplikovat v praxi. Ve vyšších ročnících jsou žáci zařazeni na provozní pracoviště společnosti Škoda Auto, kde si prohlubují dosud získané dovednosti, návyky a adaptují se na podmínky těchto pracovišť.

Výuka probíhá na pracovištích vybavených moderním technologickým vybavením. Na školních pracovištích odborného výcviku probíhá výuka v učebně výrobních skupinách o maximálně dvanácti žácích. Nižší počet žáků umožňuje učiteli odborného výcviku individuální přístup a tím vysoký výukový efekt.

Při výuce žáci pracují na konvenčních i číslicově řízených obráběcích strojích, používají měřidla, nástroje, přístroje a zařízení nejvyšší technické úrovně (zařízení pro svařování, diagnostiku závad na vozidle, různé panely pro výuku elektroniky a autoelektroniky, laboratoř pro výuku pneumatiky atd.).

Vzhledem k tomu, že se úroveň techniky neustále vyvíjí, probíhá trvale modernizace jednotlivých pracovišť a obnova strojů a zařízení.

Režim

Režim praktické výuky je stanoven v souladu s platnými předpisy a probíhá podle rozvrhu výuky. Odborný výcvik se pravidelně střídá s teoretickou výukou. U oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou je větší podíl teoretické výuky (3 - 4 dny v týdnu). U oborů středního vzdělání s výučním listem je podíl teoretické a praktické výuky přibližně stejný, žáci těchto oborů absolvují jeden týden teoretickou výuku a jeden týden odborný výcvik.