Spolek rodičů

Spolek rodičů při Škoda Auto a.s., Středním odborném učilišti strojírenském působí od roku 2014 na základě registrace a stanov schválených Městským soudem v Praze. Je pokračovatelem Sdružení rodičů při Škoda Auto a.s., Středním odborném učilišti strojírenském.

Spolek rodičů při Škoda Auto a.s., Středním odborném učilišti strojírenském je dobrovolný, nepolitický spolek sdružující rodiče a zákonné zástupce žáků.

Orgánem Spolku rodičů je Rada rodičů, která je složená z volených zástupců jednotlivých tříd – třídních důvěrníků. Rada rodičů se schází minimálně jednou ročně (většinou v říjnu) na plenárním zasedání, kde je mimo jiné volen hlavní výbor v čele s předsedou spolku. Pravidelná setkání hlavního výboru a zástupce vedení školy jsou minimálně jednou za dva měsíce.

Cílem Spolku rodičů je úzká spolupráce s vedením SOUs a jeho výchovnými pracovníky. Zároveň se podílí i na mimoškolních akcích jako je maturitní ples a slavnostní vyřazení absolventů školy.

Spolek rodičů hospodaří podle schváleného rozpočtu s finančními prostředky získanými z příspěvků rodičů žáků a darů jiných subjektů. Finanční prostředky jsou použity:
- na zlepšování školního prostředí a podmínek studia
- na zkvalitnění a rozšíření výukových aktivit žáků
- na ohodnocení a ceny v žákovských pracích, projektech apod.
- na financování žákovských akcí (zájezdy, výlety, ples)

Kontakt

Petr Šimáček

Předseda Spolku rodičů
Telefon: 606 795 321
E-mail: petr.simacek@skoda-auto.cz

Bc. Milan Horák

Místopředseda Spolku rodičů
Telefon: 732 294 129
E-mail: milan.horak@skoda-auto.cz