Přijímací řízení

Dálkové studium

Dálkové studium nabízíme pouze pro KMENOVÉ ZAMĚSTNANCE společnosti Škoda Auto, kteří jsou minimálně vyučení ve strojírenském oboru (mimo obory E). Studium je tříleté, realizuje se ve zkrácené formě (2 roky) na základě uznání všeobecně vzdělávacích předmětů a strojírenských odborných předmětů z předcházejícího studia.

Podmínky zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání dle NV č. 211/2010 Sb., v platném znění

Teoretická výuka probíhá 1x týdně od 14:30 h v rozsahu 6 vyučovacích hodin. Praktická výuka probíhá 1x za 14 dnů na odborných pracovištích školy od 6:30 h v rozsahu 7 vyučovacích hodin. Rozpis výuky a konzultační dny jsou stanoveny na každé pololetí příslušným učitelem. Pro stanovení klasifikace v 1. a 2. pololetí je stanoveno zkouškové období.

Doporučené interní vzdělávací akce před zahájením dálkového studia (následně i během studia a po jeho ukončení) / určené pouze pro kmenové zaměstnance Škoda Auto v rámci útvaru Odborného vzdělávání:
- pro obor vzdělání Autoelektrikář
- pro obor vzdělání Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Přihlášení na odborný kurz je možné ze Škoda Space, záložka Služby / Vzdělávání / Přihlásit se na kurz. Otevře se Katalog vzdělávacích akcí a zde vložíte přímo číslo vybraného kurzu do pole Číslo akce a potvrdíte. Otevřete si vybraný kurz a dále budete postupovat dle pokynů k přihlášení.

Obory vzdělání s výučním listem

26-57-H/01  AUTOELEKTRIKÁŘ 
Absolvent získá elektrotechnické vzdělání umožňující následně získat dle zákona č. 250/2021 Sb. § 19 odbornou způsobilost k výkonu činností osob vykonávajících obsluhu a práci na elektrických zařízeních bez napětí, v blízkosti elektrických zařízení pod napětím a na elektrických zařízeních pod napětím (s omezením na elektromobilitu).
Example Link
Zjistit více
26-52-H/01  ELEKTROMECHANIK PRO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTROJE 
 
Example Link
Zjistit více

Přijímací řízení

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 2024
V letošním roce je nově možnost podat až 3 přihlášky na 3 obory vzdělání střední školy, TERMÍN pro podávání přihlášek je od 1. února do 20. února 2024.

Podání přihlášky je možné:
1. plně digitální formou s ověřením uchazeče prostřednictvím identity občana  / na adrese https://dipsy.cz/
2. podání přihlášky listinně s podporou elektronického systému / na adrese https://dipsy.cz/
3. podání přihlášky jen v listinné podobě na tiskopisu / poštou na adresu školy nebo osobně na studijním oddělení Škoda Auto SOUs

Na všech přihláškách bude uvedena stejná priorita oborů vzdělání, tzn. stanovení pevného pořadí oborů podle volby uchazeče (největší zájem o obor na prvním místě, nepůjde po 20. 2. 2024 změnit). Je možné si vybrat pouze JEDNU z možností podání přihlášek, ideálně tu první. 

Veškeré podrobné informace k přijímání žáků / zaměstnanců Škoda Auto ke studiu do 1. ročníku ve školním roce 2024/2025 včetně počtu přijímaných uchazečů naleznete v dokumentu KRITÉRIA pro přijímání zaměstnanců Škoda Auto k dálkovému studiu pro školní rok 2024/2025.

Povinné přílohy přihlášky uchazeče / zaměstnance Škoda Auto o dálkové studium na naší škole:
- potvrzený lékařský posudek o zdravotní způsobilosti v návaznosti na zvolený obor / obory vzdělání
(včetně uvedeného kódu a názvu zvoleného oboru / oborů vzdělání)
- kopie dokladu o vzdělání ve strojírenském oboru
- kopie schválené interní Přihlášky ke zvyšování / prohlubování kvalifikace (metodický pokyn MP.1.255), formulář interního dokumentu naleznete na Škoda Space

Na této adrese www.prihlaskynastredni.cz naleznete veškeré informace k podávání přihlášek, tiskopis přihlášky, tiskopis lékařského posudku o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a další dokumenty týkající se přijímacího řízení včetně odkazu pro vkládání přihlášek a příloh do digitálního přihlašovacího systému DIPSY.

Školní přijímací zkoušku - zkoušku studijních předpokladů konají uchazeči oboru Autoelektrikář (eAutomechanik) a Elektromechanik pro zařízení a přístroje / informace ke zkoušce elektro oborů. Termíny školní přijímací zkoušky obdrží uchazeči prostř. pozvánky na zkoušku.

Uchazeči o dálkové studium budou přijímáni na základě výsledku školní přijímací zkoušky ověřující studijní předpoklady.  Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny v informačním systému DiPSy, ve škole a na internetových stránkách školy www.sou-skoda.cz ve středu 15.05.2024. V průběhu přijímacího řízení se umožňuje uchazeči nahlížet do spisu. Termín nahlížení do spisu je stanoven na 13.05.2024 od 12:00 do 16:00 h.

V případě úspěšného přijetí uchazeče je nutné dodat kopii uzavřené Kvalifikační dohody o zvýšení kvalifikace uchazečem nejpozději do 17.06.2024 na studijní oddělení školy (možné i elektronicky na e-mail: pz2024@sou-skoda.cz).