26-52-H/01

ELEKTROMECHANIK PRO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTROJE - dálkové studium

Blejskni se!

Tento obor nabízíme v dálkovém studiu pouze pro kmenové zaměstnance Škoda Auto.
Absolvent oboru vzdělání ELEKTROMECHANIK PRO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTROJE je středoškolsky vzdělaný s výučním listem. Je to pracovník se všeobecným i odborným vzděláním, tzn., že disponuje požadovanými vědomostmi, dovednostmi a zaujímá postoje nutné pro výkon zvolené profese. Možnými uplatněními absolventů je oblast servisní péče v technických službách a provozní technická údržba v oborech průmyslová automatizace, automatické výrobní linky, robotizovaná pracoviště s elektrotechnickými a strojními částmi, měřicí a regulační technika, procesorová technika v technických zařízeních a přístrojích, rozpoznávací a čtecí technická zařízení. Absolvent získá elektrotechnické vzdělání umožňující následně získat dle Zákon č. 250/2021 Sb. § 19 odbornou způsobilost k výkonu činností osob vykonávajících obsluhu a práci na elektrických zařízeních bez napětí, v blízkosti elektrických zařízení pod napětím a na elektrických zařízeních pod napětím.
Získané kompetence umožní absolventovi instalovat, uvádět do provozu, kontrolovat, udržovat a opravovat elektrotechnická zařízení a přístroje. Pomocí měřicích nebo testovacích přístrojů a technické dokumentace k příslušnému elektrotechnickému zařízení dovede identifikovat technické problémy při závadách, zvažovat možnosti jejich řešení a realizovat opravu optimálním způsobem pro daný případ. Ovládá činnosti spojené s identifikací závady, opravou a uváděním do provozu elektrotechnických zařízení a přístrojů a jejich konstrukčních částí, např. elektrické a elektronické funkční celky technických zařízení zpracovávající signály či informace, elektrické pohony, napájecí zdroje apod.

Po škole dokážeš

- Vyznat se v silnoproudých i slaboproudých rozvodech, elektrických pohonech, pneumatice a hydraulice

- Pracovat s programovatelnými logickými automaty a jinými řídicími systémy

- Provádět údržbu a diagnostiku závad v elektrických rozvodech a zařízeních průmyslové automatizace

- Najít široké možnosti uplatnění ve všech oblastech elektrotechniky (výroba, údržba, instalace,...)

Učební plán

Povinné předměty

2. ročník 3. ročník Celkem hodin/konzultací Počet zkoušek
Český jazyk a literatura 0 0 0 0
Cizí jazyk 0 0 0 0
Občanská nauka 0 0 0 0
Matematika 0 0 0 0
Fyzika 0 0 0 0
Základy ekologie a chemie 9 0 9 2
Tělesná výuka 0 0 0 0
Infotmační a komunikační technologie 0 0 0 0
Ekonomika 0 15 15 2
Základy elektrotechniky 21 0 21 2
Elektronika 12 9 21 4
Elektrické měření 9 0 9 2
Elektrické stroje a přístroje 9 12 21 4
Materiály 0 0 0 0
Číslovcová technika 9 12 21 4
Elektrotechnická zařízení 9 12 21 4
Strojnictví 0 0 0 0
Odborný výcvik 112 112 224 4
Praktická závěrečná zkouška - - - 1
Písemná závěrečná zkouška - - - 1
Ústní závěrečná zkouška - - - 1
Celkem 190 172 362 31
Dálkové dvouleté zkrácené studium je určené pouze pro kmenové zaměstnance Škoda Auto.
Realizace výuky je dle zkráceného školního vzdělávacího plánu v rámci dvou let (přijetí žáků do 2. ročníku, hodiny přerozděleny do 2. a 3. ročníku), uznané teoretické předměty na základě předcházejícího studia. 

Ukončení studia probíhá závěrečnou zkouškou s výučním listem. Státní závěrečná zkouška  se skládá z písemné zkoušky (1 den), praktické zkoušky (1 den) a ústní zkoušky (1 den). Celkový počet hodin = výuka/362 hodin, zkoušky/252 hodin.
Example Link Přijímací řízení - dálkové studium