23-51-E/01

STROJÍRENSKÉ PRÁCE - Automontážní práce

Pojď do toho s námi

Stručný popis oboru STROJÍRENSKÉ PRÁCE - Automontážní práce:
Znalost veškerých základních operací při ručním zpracování kovů. Výkon základních montážních prací v automobilovém průmyslu a strojírenství. Práce podle technických montážních náčrtů a schémat, čtení jednoduchých výrobních a montážních výkresů, znalost používání technických norem a tabulek.
Tento obor vzdělání kategorie E je určen pouze žákům s diagnostikovaným lehkým mentálním postižením - žákům, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky. Obor je určený pro chlapce a dívky.
Profil absolventa oboru:
Na základě obecných pokynů a znalosti výrobních technologií, v souladu s předpisy ochrany zdraví, bezpečnosti a hygieny práce a protipožární ochrany, v souladu se zásadami ochrany životního prostředí vykonává absolvent oboru Strojírenské práce uvedené činnosti:
• příprava, uspořádání a organizace pracoviště
• volba správného pracovního nářadí, měřidel, přípravků
• používání základních materiálů ve svém oboru
• provádění základních zámečnických prací
• provádění základních operací v montážním provozu
• používání mechanizovaných nástrojů v montážní dílně
• používání ručního a strojního zařízení
• znalost základních výrobních a dopravních systémů při montážních pracích, zapojení se do týmové práce
• posuzování a dodržování kvality práce
• dodržování pracovní a technologické kázně ve výrobě
Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienu práce:
V prostorách určených pro vyučování je třeba vytvořit takové podmínky, aby byla zajištěna bezpečnost a hygiena práce. Vyučující musí vždy poučit žáky o ochraně zdraví při práci, zvláště pak při odborném výcviku, praktických cvičeních a praxi.
Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny se rozumí důkladné seznámení žáků s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, s protipožárními předpisy a technologickými postupy, používání technického vybavení, které odpovídá bezpečnostním a protipožárním opatřením, používání osobních ochranných pracovních prostředků podle platných norem a vykonávání stanoveného dozoru.
Práce pod dozorem – vyžaduje stálou přítomnost osoby pověřené dozorem, která dozírá na dodržování BOZP a pracovního postupu. Tato osoba musí všechna pracovní místa zrakově obsáhnout tak, aby mohla bezprostředně zasáhnout v případě porušení bezpečnostních předpisů a pracovních pokynů nebo ohrožení zdraví.
Práce pod dohledem – osoba pověřená dohledem zkontroluje pracoviště před zahájením práce, a pokud všechna pracovní místa zrakově neobsáhne, pak v průběhu prací obchází a kontroluje.
Uplatnění absolventů: Obor Strojírenské práce připravuje žáky na výkon stanoveného okruhu pracovních činností povolání strojírenského dělníka se zaměřením na montážní práce v automobilovém průmyslu a strojírenství.

Po škole dokážeš

- Provádět základní operace ručního zpracování kovů

- Ovládat zásady týmové práce

- Zhodnotit nabyté zkušenosti z odborných kurzů moderního školícího centra společnosti Škoda Auto a.s.

- Orientovat se v pracovních postupech na jednotlivých montážních pracovištích Škoda Auto a.s.

- Najít uplatnění v montážních provozech Škoda Auto a.s.

Učební plán

(počet týdenních vyučovacích hodin)

Povinné předměty

1. ročník 2. ročník 3. ročník Celkem
Český jazyk a literatura 2 1,5 0 3,5
Matematika 1,5 1,5 0 3
Občanská nauka 1 1 1 3
Tělesná výchova 2 1 1 4
Informační a komunikační technologie 1 1 1 3
Odborné kreslení 3 3 0 6
Strojírenská technologie 2 2 0 4
Stroje a zařízení 2 2 0 4
Technologie 3 3 3 9
Výrobní systémy 0 0 1 1
Odborný výcvik 12,5 17,5 28 58
Celkem 30 33,5 35 98,5
Example Link Přijímací řízení - denní studium