26-52-H/01

ELEKTROMECHANIK PRO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTROJE

Blejskni se!

Absolvent oboru vzdělání ELEKTROMECHANIK PRO ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTROJE je středoškolsky vzdělaný s výučním listem. Je to pracovník se všeobecným i odborným vzděláním, tzn., že disponuje požadovanými vědomostmi, dovednostmi a zaujímá postoje nutné pro výkon zvolené profese. Možnými uplatněními absolventů je oblast servisní péče v technických službách a provozní technická údržba v oborech průmyslová automatizace, automatické výrobní linky, robotizovaná pracoviště s elektrotechnickými a strojními částmi, měřicí a regulační technika, procesorová technika v technických zařízeních a přístrojích, rozpoznávací a čtecí technická zařízení.
Získané kompetence umožní absolventovi instalovat, uvádět do provozu, kontrolovat, udržovat a opravovat elektrotechnická zařízení a přístroje. Pomocí měřicích nebo testovacích přístrojů a technické dokumentace k příslušnému elektrotechnickému zařízení dovede identifikovat technické problémy při závadách, zvažovat možnosti jejich řešení a realizovat opravu optimálním způsobem pro daný případ. Ovládá činnosti spojené s identifikací závady, opravou a uváděním do provozu elektrotechnických zařízení a přístrojů a jejich konstrukčních částí, např. elektrické a elektronické funkční celky technických zařízení zpracovávající signály či informace, elektrické pohony, napájecí zdroje apod.

Po škole dokážeš

- Vyznat se v silnoproudých i slaboproudých rozvodech, elektrických pohonech, pneumatice a hydraulice

- Pracovat s programovatelnými logickými automaty a jinými řídicími systémy

- Provádět údržbu a diagnostiku závad v elektrických rozvodech a zařízeních průmyslové automatizace

- Najít široké možnosti uplatnění ve všech oblastech elektrotechniky (výroba, údržba, instalace,...)

Učební plán

(počet týdenních vyučovacích hodin)

Povinné předměty

1. ročník 2. ročník 3. ročník Celkem
Český jazyk a literatura 2 2 2 6
Anglický jazyk 2 2 2 6
Občanská nauka 1 1 1 3
Matematika 2 2 2 6
Fyzika 1,5 1,5 0 3
Základy ekologie a chemie 1 0 0 1
Tělesná výchova 1 1 1 3
Informační a komunikační technologie 1 1 1 3
Ekonomika 0 0 2 2
Základy elektrotechniky 4,5 0 0 4,5
Elektrické stroje a přístroje 0 1 1 2
Číslicová technika 0 1 2 3
Elektrická měření 0 1 0 1
Elektronika 0 2 1 3
Číslicová technika 0 1 2 3
Elektrotechnická zařízení 0 1,5 0 1,5
Strojnictví 2 0 0 2
Odborný výcvik 12,5 17,5 17,5 47,5
Celkem 30,5 33,5 34,5 98,5

Nepovinné předměty

1. ročník 2. ročník 3. ročník Celkem
Cvičení z matematiky 0 0 1 1
Example Link Přijímací řízení - denní studium