37-41-M/01

PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY - Průmyslový logistik

Rozjeď to s námi!

Očima Absolventa

„Jsem ráda, že jsem mohla být žákyní právě této školy, protože mě toho škola mnoho naučila a dala mi spoustu příležitostí, jak na sobě dále pracovat. Ráda bych vzkázala stávajícím žákům, ať pokračují ve studiu, užijí si to a ať se snaž co nejvíce propojit informace z různých předmětů a samozřejmě bych jim ráda popřála hodně štěstí k jejich studiu.“ Kateřina Rejzková, absolventka oboru Průmyslový logistik (2011-2015)
Obor vzdělání PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY - Průmyslový logistik je oborem, který byl vytvořen na základě potřeb provozů společnosti Škoda Auto. Výuka všeobecných a odborných předmětů poskytuje žákům potřebné poznatky a dovednosti pro uplatnění v logistických řetězcích firmy (např. v nákupu, dopravě, v řízení skladovacích procesů, v dokumentaci a řízení vnitřních toků materiálů). Obor je vhodný jak pro chlapce, tak i pro děvčata. Odbornou praxi vykonávají žáci přímo na firemních pracovištích a provozech.
Absolvent získá potřebné znalosti a dovednosti týkající se organizace přijímání, evidence a přepravy materiálů, řízení materiálového toku, skladování a vedení příslušné dokumentace.
Ovládá základní firemní software, počítačovou obsluhu logistických systémů a vedení záznamů v konvenční i elektronické podobě. Výuka je koncipována tak, aby se absolvent dokázal orientovat v ekonomice a základní právní problematice, důraz je kladen I na rozvoj komunikativních dovedností včetně komunikace ve dvou cizích jazycích.
Absolvent zná základní strojírenské technologie, rozumí a získává informace z technické dokumentace, dokáže kategorizovat součásti, díly, výrobky a sestavy, orientuje se a vyhledává informace v technických normách, katalozích a jiných zdrojích v konvenční i elektronické podobě.
Absolventi najdou uplatnění v oblasti logistiky společnosti Škoda Auto v technicko-hospodářských funkcích, jako administrativní pracovníci, v obchodně-ekonomických funkcích i v pozicích samostatného technika pro dopravu, přepravu a skladování materiálu.

Po škole dokážeš

- Ovládat základní firemní software a obsluhu logistických systémů

- Vyznat se v technických normách

- Orientovat se v právních předpisech

- Komunikovat ve dvou světových jazycích

- Najít uplatnění při všech činnostech spojených se zajišťováním materiálu pro výrobu

- Řídit motorová vozidla skupiny B a ovládat manipulační techniku ve firmě

Učební plán

(počet týdenních vyučovacích hodin)

Povinné předměty

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem
Český jazyk a literatura 3,5 3,5 2 3 12
Anglický jazyk 3 3 3 3 12
Německý jazyk 3 3 2 3 11
Občanská nauka 1 1 1 0 3
Dějepis 1 0 0 1 2
Matematika 4 3 2 3 12
Fyzika 2 1 1 1 5
Základy ekologie a chemie 1 0 0 0 1
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Informační a komunikační technologie 2 1 0 0 3
Ekonomika 2 2 0 2 6
Hospodářský zeměpis 2 0 0 0 2
Řízení motorových vozidel B 0 1 1 0 2
Skladovací systémy 0 2 2 0 4
Odborný výcvik 0 3,5 17,5 7 28
Logistika 3 3 0 2 8
Sociální a profesní komunikace 0 2 0 0 2
Dopravní prostředky 2 2 0 2 6
Písemná a elektronická komunikace 2 0 0 0 2
Logistická cvičení 0 0 0 2 2
Celkem 33,5 33 33,5 31 131

Nepovinné předměty

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník Celkem
Cvičení z matematiky 0 0 0 1 1
Example Link Přijímací řízení - denní studium