INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Tímto uděluji společnosti Škoda Auto a.s., se sídlem tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, PSČ 293 01, IČO: 00177041, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 332, jako správce osobních údajů (dále jen „společnost Škoda Auto“), svobodný a dobrovolný souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu: jméno, příjmení, emailová adresa za účelem: Propagace Středního odborného učiliště Škoda Auto

Souhlas je udělen na dobu 5 let, Váš souhlas následně archivujeme dalších 5 let.

Dále beru na vědomí, že tento souhlas mohu kdykoliv odvolat elektronicky na adrese http://www.sou-skoda.cz/osobni-udaje nebo písemně na adrese společnosti ŠKODA AUTO. Souhlas mohu odvolat i před uplynutím doby, na kterou byl udělen. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu.
Více informací o zpracování osobních údajů je uvedeno v příloze, která je nedílnou součástí tohoto souhlasu. Obecné informace o přístupu k ochraně osobních údajů jsou k dispozici také na webové adrese http://www.sou-skoda.cz/osobni-udaje .

 

ZASÍLÁNÍ NEWSLETTERU STŘEDNÍHO ODBORNÉHO UČILIŠTĚ ŠKODA AUTO

 

Tímto dokumentem Vám jako správce osobních údajů - společnost Škoda Auto  a.s., se sídlem tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, PSČ 293 01, IČO: 00177041, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 332, (dále jen „společnost Škoda Auto“) - poskytujeme informace o zpracování osobních údajů a Vašich právech souvisejících s daným zpracováváním.
Ke zpracování dochází v rámci této činnosti: Zasílání newsletteru Středního odborného učiliště Škoda Auto

 

 

PROPAGACE STŘEDNÍHO ODBORNÉHO UČILIŠTĚ ŠKODA AUTO

Účel zpracování:
Propagace Středního odborného učiliště Škoda Auto

Popis účelu zpracování:
Pokud nám k tomu udělíte souhlas, zařadíme Vás do evidence zájemců o newsletter Škoda Auto a.s., Středního odborného učiliště strojírenského, odštěpného závodu a budeme Vám zasílat informace o možnostech studia, akcích pořádaných učilištěm a další novinky ze života učiliště.

Oprávnění ke zpracování:
Ke zpracování nás opravňuje souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám udělil(a). Pokud jste nám svůj souhlas neudělil(a), nebudeme pro tento důvod Vaše osobní údaje zpracovávat.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme:
Identifikační údaje
Kontaktní údaje

Doba zpracování a archivace:
Vaše osobní údaje pro tento účel zpracováváme 5 let od udělení souhlasu, Váš souhlas následně archivujeme dalších 5 let.

Kategorie zpracovatelů nebo příjemců, kterým osobní údaje můžeme poskytnout:
Vaše osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Zdroj osobních údajů:
Osobní údaje získáváme přímo od Vás.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem:
V rámci uvedeného zpracování se Vaše osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani jiným nadnárodním společnostem.

Automatizované rozhodování na základě osobních údajů:
V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace:
Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.

 

Přístup ke zpracovávaným osobním údajům.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Opravu nepřesných či nesprávných údajů případně doplnění neúplných údajů.

Výmaz osobních údajů v případě zániku účelu nebo neoprávněného zpracování.

Omezení neboli blokaci zpracování osobních údajů.

Výpis osobních údajů ve strukturovaném a strojově čitelném formátu pro sebe, nebo pro jiného správce.

Podání námitky proti zpracování osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracování není oprávněné.

Nebýt předmětem automatizovaného rozhodování.

Jak můžete uplatnit svá práva?

 

Pro komunikaci se společností Škoda Auto ohledně ochrany osobních údajů můžete využít následující kontakty.

V souvislosti s uplatněním Vašich práv může společnost Škoda Auto požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na vyřízení požadavku, pokud jsou takové požadavky zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené.

 

Elektronicky na adrese:

Telefonicky na tel. čísle:

+420 800 600 000

Písemně na adrese:

Škoda Auto a.s.

Data Protection Office

tř. Václava Klementa 869

Mladá Boleslav II

293 01 Mladá Boleslav

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

V případě dotazů směrem k ochraně osobních údajů můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Škoda Auto.

https://www.sou-skoda.cz/osobni-udaje
dpo@skoda-auto.cz

MOŽNOST PODÁNÍ STÍŽNOSTI

 

Jestliže nesouhlasíte se způsobem, jakým Vaše osobní údaje zpracováváme, můžete k ochraně svých práv podat stížnost u pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Škoda Auto nebo podat stížnost u dozorového úřadu.

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
+420 234 665 111
http://www.uoou.cz/