INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

JAK PRACUJEME S INFORMACEMI O TOBĚ?

 

Tímto dokumentem ti jako správce osobních údajů - společnost Škoda Auto a.s., se sídlem tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav II, PSČ 293 01, IČO: 00177041, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 332, (dále jen „společnost Škoda Auto“) - poskytujeme informace o zpracování osobních údajů a tvých právech souvisejících s daným zpracováváním.
Ke zpracování dochází v rámci této činnosti: Vzdělávání žáků a související aktivity
 

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ A SOUVISEJÍCÍ AKTIVITY

 

V průběhu tvého působení na Škoda Auto SOUs, ale i po jeho ukončení, pracujeme z různých důvodů s informacemi o tobě (tvými osobními údaji). Abys věděl(a), jaké jsou tyto důvody, co s tvými osobními údaji děláme a co od nás v této souvislosti můžeš chtít, připravili jsme pro tebe tento dokument. Některé důvody se na tebe ale vztáhnou jen ve zvláštních situacích.

 

Studuješ na Škoda Auto SOUs?

Pak informace o tobě určitě použijeme z důvodu:
• Realizace vzdělání podle zákona
• Efektivní identifikace a hodnocení
• Poskytování zaměstnaneckých výhod žákům SOUs Škoda Auto

 

A pokud nám k tomu dáš souhlas, tak také
z důvodů:
Propagace školy
Zajištění zaměstnání absolventovi
Prezentace zahraničních výjezdů a stáží

Chceš se účastnit soutěže za Škoda Auto SOUs?

Pak budeme potřebovat tvůj souhlas, abychom mohli informace o tobě použít z důvodu:
• Přihlášení žáka na soutěž

 

Přihlásíš se na ERASMUS?

Pak informace o tobě určitě použijeme z důvodu:
• Vyslání žáka do zahraničí

 

 

Pokud tě bude zajímat cokoliv dalšího ohledně naší práce s tvými osobními údaji, můžeš se kdykoliv zastavit na sekretariátu vedení školy nebo studijním oddělení, kontaktovat DP Office společnosti Škoda  Auto, nebo si přečíst Zásady ochrany osobních údajů na našem webu – kontakt a odkaz nalezneš na poslední straně.

 

REALIZACE VZDĚLÁNÍ PODLE ZÁKONA

Proč pracujeme s informacemi o tobě?
Realizace vzdělání podle zákona

Co s informacemi děláme?
Tvoje osobní údaje používáme pouze v nezbytném rozsahu pro přijetí a následnou realizaci vzdělání dle školského zákona. Tvoje osobní údaje zpracováváme od okamžiku podání přihlášky ke studiu až po dobu ukončení studia. V rámci tohoto zpracování například evidujeme tvoje žádosti o uvolnění z výuky, evidujeme a vyplácíme odměnu za produktivní práci, vytváříme jmenné seznamy při organizaci exkurzí, zajišťujeme dodání pracovních oděvů či učebnic, vedeme žákovské knížky a evidujeme úrazy. Dále tvoje údaje zpracováváme v souvislosti s vedením matriky a katalogů a v případě tvého přestupu předáváme tvoje osobní údaje jiné střední škole. V neposlední řadě využíváme tvoje osobní údaje k zajištění průkazů odborné způsobilosti (řidičský průkaz, svářečský průkaz, atd.), organizaci školních výletů a pro zákonnou komunikaci s veřejnými institucemi.

Proč to můžeme dělat?
Zpracování musíme provádět, abychom splnili povinnost, kterou nám ukládá právní předpis. Poskytnutí údajů je zákonným požadavkem, a pokud je neposkytneš, můžeš tím způsobit porušení zákona.

S jakými informacemi o tobě pracujeme?
Identifikační údaje
Kontaktní údaje
Popisné údaje
Údaje o rodině a dalších osobách
Rodné číslo
Mzdové a obdobné údaje
Údaje o zdravotním stavu
Transakční údaje
Údaje o průběhu studia

Jak dlouho s informacemi o tobě pracujeme?
Tvoje osobní udaje budeme archivovat po dobu, po kterou nám tak ukládají platné a účinné právní předpisy či vnitřní spisový a skartační řád.

Kdo od nás informace o tobě získá?
Koncernové společnosti
Dopravní společnosti
Poskytovatelé ubytování
Poskytovatelé odborné způsobilosti (autoškola, svářečská firma, vysokozdvižné vozíky,…)
Orgány veřejné správy
Pojišťovny (zdravotní pojištění, komerční pojištění v rámci výuky a školních akcí)
Pedagogicko psychologické poradny, Spolek rodičů při ŠKODA AUTO SOUs, Školská rada při ŠKODA AUTO SOUs
CERMAT – Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání
Česká školní inspekce
Tvoje osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Od koho informace o tobě získáváme?
Přímo od tebe při tvém studiu na Škoda Auto SOUs.

Budeme informace o tobě předávat do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem?
V rámci uvedeného zpracování se tvoje osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani nadnárodním společnostem.

Dochází v rámci tohoto zpracování k automatizovanému rozhodování o tobě?
V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace:
Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.

 

PROPAGACE ŠKOLY

Proč pracujeme s informacemi o tobě?
Propagace školy

Co s informacemi děláme?
Pokud nám k tomu dáš souhlas, tvoje fotografie, kontaktní a další osobní údaje použijeme pro vyhotovení propagačních materiálů školy. Tvoje fotografie nebo video, na kterém se objevíš, kontaktní a další osobní údaje můžeme také zveřejnit na internetových stránkách učiliště a v ostatních médiích a využít je pro informování veřejnosti o dění v učilišti.

Proč to můžeme dělat?
Ke zpracování nás opravňuje souhlas se zpracováním osobních údajů, který jsi nám udělil(a). Pokud jsi nám svůj souhlas neudělil(a), nebudeme pro tento důvod tvoje osobní údaje zpracovávat.

S jakými informacemi o tobě pracujeme?
Identifikační údaje
Kontaktní údaje
Fotografie / Video

Jak dlouho s informacemi o tobě pracujeme?
Tvoje osobní údaje pro tento účel zpracováváme 5 let po ukončení studia, tvůj souhlas následně archivujeme dalších 5 let.

Kdo od nás informace o tobě získá?
Média
Tvoje osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Od koho informace o tobě získáváme?
Přímo od tebe při fotografování nebo natáčení videa.

Budeme informace o tobě předávat do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem?
V rámci uvedeného zpracování se tvoje osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani nadnárodním společnostem.

Dochází v rámci tohoto zpracování k automatizovanému rozhodování o tobě?
V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace:
Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.

 

ZAJIŠTĚNÍ ZAMĚSTNÁNÍ ABSOLVENTOVI

Proč pracujeme s informacemi o tobě?
Zajištění zaměstnání absolventovi

Co s informacemi děláme?
Pokud nám k tomu dáš svůj souhlas, zařadíme tě do zvláštní databáze absolventů SOU Škoda Auto. Tuto databázi zprostředkováváme našim kolegům ze společnosti Škoda Auto proto, aby si z ní mohli vybrat kandidáty na pracovní pozice ve výrobě, a tyto kandidáty oslovit s nabídkami práce ve společnosti Škoda Auto. Pokud tedy budeš mít zájem o práci ve společnosti Škoda Auto, zařazení v databázi ti pomůže dát o sobě vědět.

Proč to můžeme dělat?
Ke zpracování nás opravňuje souhlas se zpracováním osobních údajů, který jsi nám udělil(a). Pokud jsi nám svůj souhlas neudělil(a), nebudeme pro tento důvod tvoje osobní údaje zpracovávat.

S jakými informacemi o tobě pracujeme?
Identifikační údaje
Kontaktní údaje
Popisné údaje
Údaje o průběhu studia

Jak dlouho s informacemi o tobě pracujeme?
Tvoje osobní údaje pro tento účel zpracováváme 5 let od ukončení studia, tvůj souhlas následně archivujeme dalších 5 let.

Kdo od nás informace o tobě získá?
Tvoje osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Od koho informace o tobě získáváme?
Přímo od tebe.

Budeme informace o tobě předávat do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem?
V rámci uvedeného zpracování se tvoje osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani nadnárodním společnostem.

Dochází v rámci tohoto zpracování k automatizovanému rozhodování o tobě?
V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace:
Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.

 

PŘIHLÁŠENÍ ŽÁKA NA SOUTĚŽ

Proč pracujeme s informacemi o tobě?
Přihlášení žáka na soutěž

Co s informacemi děláme?
Pokud se chceš účastnit soutěží za Škoda Auto SOUs a dáš nám k tomu souhlas, použijeme tvoje osobní údaje pro tvoje přihlášení do soutěží.

Proč to můžeme dělat?
Ke zpracování nás opravňuje souhlas se zpracováním osobních údajů, který jsi nám udělil(a). Pokud jsi nám svůj souhlas neudělil(a), nebudeme pro tento důvod Tvoje osobní údaje zpracovávat.

S jakými informacemi o tobě pracujeme?
Identifikační údaje
Kontaktní údaje
Popisné údaje

Jak dlouho s informacemi o tobě pracujeme?
5 let od ukončení studia.

Kdo od nás informace o tobě získá?
Organizátoři soutěží
Tvoje osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Od koho informace o tobě získáváme?
Přímo od tebe.

Budeme informace o tobě předávat do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem?
V rámci uvedeného zpracování se tvoje osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani nadnárodním společnostem.

Dochází v rámci tohoto zpracování k automatizovanému rozhodování o tobě?
V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace:
Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.

 

VYSLÁNÍ ŽÁKA DO ZAHRANIČÍ

Proč pracujeme s informacemi o tobě?
Vyslání žáka do zahraničí

Co s informacemi děláme?
Tvoje osobní údaje využíváme při zajištění zahraničního studijního pobytu či stáže na základě tvé žádosti o vyslání na zahraniční studijní pobyt či stáž.

Proč to můžeme dělat?
Zpracování musíme provádět, aby bylo možné uzavřít mezi námi smlouvu a finančně podpořit tvůj výjezd do zahraničí v rámci programu Erasmus+. Poskytnutí tvých osobních údajů je smluvním požadavkem a pokud je neposkytneš, můžeš tím způsobit, že s tebou nebude uzavřena smlouva a ty nebudeš moci vycestovat.

S jakými informacemi o tobě pracujeme?
Identifikační údaje
Kontaktní údaje
Popisné údaje
Údaje o rodině a dalších osobách
Rodné číslo
Mzdové a obdobné údaje
Údaje o zdravotním stavu
Údaje o průběhu studia

Jak dlouho s informacemi o tobě pracujeme?
Do 5 let po ukončení projektu.

Kdo od nás informace o tobě získá?
Koncernové společnosti
Poskytatel dotace (např. Dům zahraniční spolupráce, NÚV, příslušný orgán Evropské unie), poskytovatelé služeb spojené s výjezdem (hotely, doprava, pojištění).
Tvoje osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Od koho informace o tobě získáváme?
Přímo od tebe i od třetích osob.

Budeme informace o tobě předávat do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem?
V rámci uvedeného zpracování se tvoje osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani nadnárodním společnostem.

Dochází v rámci tohoto zpracování k automatizovanému rozhodování o tobě?
V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace:
Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.

 

PREZENTACE ZAHRANIČNÍCH VÝJEZDŮ A STÁŽÍ

Proč pracujeme s informacemi o tobě?
Prezentace zahraničních výjezdů a stáží

Co s informacemi děláme?
Pokud nám k tomu dáš souhlas, použijeme fotografie, na kterých se nacházíš, do prezentací již proběhlých zahraničních výjezdů žáků a abychom mohli propagovat jednotlivá místa zahraničních výjezdů a partnerských společností. Prezentace budeme ukazovat na dnech otevřených dveří a při školních propagačních akcích, na kterých chceme zaujmout potenciální zájemce o výjezd.

Proč to můžeme dělat?
Ke zpracování nás opravňuje souhlas se zpracováním osobních údajů, který jsi nám udělil(a). Pokud jsi nám svůj souhlas neudělil(a), nebudeme pro tento důvod Tvoje osobní údaje zpracovávat.

S jakými informacemi o tobě pracujeme?
Fotografie / video

Jak dlouho s informacemi o tobě pracujeme?
Tvoje osobní údaje pro tento účel zpracováváme 5 let od ukončení výjezdu, tvůj souhlas následně archivujeme dalších 5 let.

Kdo od nás informace o tobě získá?
Tvoje osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Od koho informace o tobě získáváme?
Přímo od tebe.

Budeme informace o tobě předávat do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem?
V rámci uvedeného zpracování se tvoje osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani nadnárodním společnostem.

Dochází v rámci tohoto zpracování k automatizovanému rozhodování o tobě?
V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace:
Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.

 

EFEKTIVNÍ IDENTIFIKACE A HODNOCENÍ

Proč pracujeme s informacemi o tobě?
Efektivní identifikace a hodnocení

Co s informacemi děláme?
Tvoji fotku, kterou nám za tímto účelem dáš, přiřadíme ke tvé kartě žáka a vložíme ji do tvé žákovské knížky, aby pro vyučující a další personál SOUs bylo snazší tě identifikovat a hodnotit při tvém působení na SOUs. Tvoji fotografii ve tvé kartě žáka a žákovské knížce také předáme instruktorům v rámci Škoda Auto, kteří tě budou hodnotit v rámci tvé provozní praxe v útvarech Škoda Auto.

Proč to můžeme dělat?
Máme oprávněný zájem na tom, abychom toto zpracování prováděli. Chceme zajistit, že tvá činnost bude bez komplikací vyhodnocena.

S jakými informacemi o tobě pracujeme?
Fotografie / video

Jak dlouho s informacemi o tobě pracujeme?
Tvoje osobní udaje budeme archivovat po dobu, po kterou archivujeme tvou kartu žáka dle vnitřního spisového a skartačního řádu.

Kdo od nás informace o tobě získá?
Tvoje osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Od koho informace o tobě získáváme?
Přímo od tebe.

Budeme informace o tobě předávat do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem?
V rámci uvedeného zpracování se tvoje osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani nadnárodním společnostem.

Dochází v rámci tohoto zpracování k automatizovanému rozhodování o tobě?
V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace:
Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.

 

POSKYTOVÁNÍ ZAMĚSTNANECKÝCH VÝHOD ŽÁKŮM SOUS ŠKODA AUTO

Proč pracujeme s informacemi o tobě?
Poskytování zaměstnaneckých výhod žákům SOUs Škoda Auto

Co s informacemi děláme?
Používáme tvoje identifikační a kontaktní údaje při komunikaci se společnostmi, na jejichž produkty máš jako žák SOUs Škoda Auto nárok na základě kolektivní smlouvy v rámci zaměstnaneckých výhod pro žáky SOUs Škoda Auto, pokud je to nezbytné pro poskytnutí dané zaměstnanecké výhody.

Proč to můžeme dělat?
Zpracování musíme provádět, abys mohl(a) čerpat zaměstnanecké výhody pro žáky SOUs Škoda Auto. Poskytnutí tvých osobních údajů je smluvním požadavkem a pokud je neposkytneš, můžeš tím způsobit, že s tebou nebude uzavřena smlouva a ty nebudeš moci výhody čerpat.

S jakými informacemi o tobě pracujeme?
Identifikační údaje
Kontaktní údaje

Jak dlouho s informacemi o tobě pracujeme?
5 let po ukončení studia.

Kdo od nás informace o tobě získá?
Poskytovatele zaměstnaneckých výhod
Tvoje osobní údaje mohou být na vyžádání poskytnuty orgánům veřejné moci, zejména soudům, Policii České republiky a dalším orgánům činným v trestním řízení v nezbytném rozsahu a v mezích zákona.

Od koho informace o tobě získáváme?
Přímo od tebe.

Budeme informace o tobě předávat do třetích zemí nebo nadnárodním společnostem?
V rámci uvedeného zpracování se tvoje osobní údaje nebudou předávat do třetích zemí ani nadnárodním společnostem.

Dochází v rámci tohoto zpracování k automatizovanému rozhodování o tobě?
V rámci tohoto zpracování k němu nedochází.

Ostatní informace:
Osobní údaje mohou být předmětem archivace ve veřejném zájmu a použity pro účely vědeckého, historického nebo statistického výzkumu. V odůvodněných případech mohou být osobní údaje předmětem zpracovaní z důvodu řešení právních záležitostí, včetně plnění povinností vůči orgánům veřejné správy, a sledování a průběžného vyhodnocování právních rizik.

 

JAKÉ  MÁTE PRÁVA?


V rámci zpracování osobních údajů máte následující práva:
 

Přístup ke zpracovávaným osobním údajům.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Opravu nepřesných či nesprávných údajů případně doplnění neúplných údajů.

Výmaz osobních údajů v případě zániku účelu nebo neoprávněného zpracování.

Omezení neboli blokaci zpracování osobních údajů.

Výpis osobních údajů ve strukturovaném a strojově čitelném formátu pro sebe, nebo pro jiného správce.

Podání námitky proti zpracování osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracování není oprávněné.

Nebýt předmětem automatizovaného rozhodování.

Jak můžete uplatnit svá práva?

 

Pro komunikaci se společností Škoda Auto ohledně ochrany osobních údajů můžete využít následující kontakty.

V souvislosti s uplatněním Vašich práv může společnost Škoda Auto požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na vyřízení požadavku, pokud jsou takové požadavky zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené.

 

Elektronicky na adrese:

Telefonicky na tel. čísle:

+420 800 600 000

Písemně na adrese:

Škoda Auto a.s.

Data Protection Office

tř. Václava Klementa 869

Mladá Boleslav II

293 01 Mladá Boleslav

POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

V případě dotazů směrem k ochraně osobních údajů můžete kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Škoda Auto.

https://www.sou-skoda.cz/osobni-udaje
dpo@skoda-auto.cz

MOŽNOST PODÁNÍ STÍŽNOSTI

 

Jestliže nesouhlasíte se způsobem, jakým Vaše osobní údaje zpracováváme, můžete k ochraně svých práv podat stížnost u pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Škoda Auto nebo podat stížnost u dozorového úřadu.

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
+420 234 665 111
http://www.uoou.cz/