64-41-L/51

PODNIKÁNÍ

Tento obor nabízíme v denním studiu pouze pro žáky naší školy. Absolvent oboru PODNIKÁNÍ je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným i odborným vzděláním. V oboru je kladen důraz zejména na rozvoj schopností aplikovat poznatky a dovednosti z písemné a elektronické komunikace, ekonomiky podniku, hospodářského zeměpisu, účetnictví a práva. Absolvent se naučí ovládat klávesnici desetiprstovou hmatovou metodou, tvořit obchodní dopisy s využitím IT techniky.
Absolvent rovněž bude umět zpracovávat účetní doklady, osvojí si techniku a metody účtování, naučí se účtovat o majetku a závazcích, o nákladech a výnosech, o daních a o tvorbě, rozdělení a použití výsledku hospodaření, naučí se vypočítat výši mzdy a výši odvodu sociálního a zdravotního pojištění. Také se naučí zpracovávat účetní výkazy a daňová přiznání, bude ovládat základní právní pojmy a předpisy.  

Způsob ukončení středního vzdělávání

Studium je ukončeno maturitní zkouškou, absolovent získá střední vzdělávání s maturitní zkouškou.

Učební plán - denní studium

(počet týdenních vyučovacích hodin)

Povinné předměty

1. ročník 2. ročník Celkem
Český jazyk a literatura 3 3 6
Cizí jazyk 3 3 6
Dějepis 1 1 2
Matematika 3,5 3,5 7
Fyzika 2 2 4
Tělesná výchova 2 2 4
Informační a komunikační technologie 2 2 4
Ekonomika 4 4 8
Hospodářský zeměpis 2 0 2
Právo 2 0 2
Písemná a elektronická komunikace 2 0 2
Obchodní korespondence 0 2 2
Sociální a profesní komunikace 0 2 2
Účetnictví 4 4 8
Logistika 1,5 1,5 3
Maturitní seminář 0 2 2
Odborná praxe 0 2 2
Celkem 32 32 64